Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 1905                     30 октомври 2018  година                   град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на осемнадесети октомври, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Радикова                                                ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                      2. Атанаска Атанасова

 

Секретар Б. Н.

Прокурор Тиха Стоянова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно наказателно дело номер 1999 по описа за  2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка с чл.208 и сл.АПК.

Образувано е по касационна жалба на А.Р.К. ***, против  решение № 60 от 18.05.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 64/2018 г. по описа на Районен съд Айтос, с което е потвърдено наказателно постановление /НП/№ 18-0335-000034/24.01.2018 г. на началника на Районно управление/РУ/ Руен, ОД МВР Бургас, с което, на касатора, на основание чл. 175 ал.1, т.1 от Закона за движението по пътищата/ЗДвП/, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 50.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 1 месец, а на осн. чл. 174 ал.1, т.2 ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 12 месеца.

Касаторът, редовно уведомен, не се явява и не се представлява. В жалбата твърди, че решението на районния съд е неправилно, постановено в нарушение на материалния закон и процесуалните правила. Иска да се отмени, както и потвърденото с него наказателно постановление.

 Ответникът по касационната жалба, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на Районен съд Айтос да се остави в сила.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд  Айтос, с решение № 60 от 18.05.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 64/2018 г. по описа на съда, е потвърдил наказателно постановление/НП/ № 18-0335-000034/24.01.2018 г. на началника на РУ Руен, ОД МВР Бургас, с което на основание чл. 175 ал.1, т.1 ЗДвП, на А.К. ***, община Айтос, ул. „Плиска“ №7, е наложено административно наказание - „глоба“ в размер на 50.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 1 месец, а на осн. чл.174, ал.1, т.2 ЗДвП е наложено административно наказание - „глоба“ в размер на 1000.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 12 месеца.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел за доказано по делото, че на посочените в АУАН и в НП дата и място А.Р.К. е управлявал лек автомобил, без поставени регистрационни табели на определените за целта места, под въздействие на алкохол, установено по надлежния ред с алкотест дрегер 7510 с  ARDN-0067, който отчел 0.84 промила алкохол в издишания въздух от водача, с което е осъществил от обективна и субективна страна съставите на нарушенията, за които е санкцииониран. Обосновал е извод, че тези нарушения са правилно квалифицирани и за извършването им законосъобразно е ангажирана отговорността на нарушителя на основание чл. 175 ал.1, т.1 и 174 ал.1, т.2 ЗДвП.

Санкцията е наложена на А.Р.К. затова, че на 06.01.2018 г., около 23.38 часа, в с.Скалак, управлявал собствения си лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, рег.№ А4950ВМ, без поставени регистрационни табели на определените за целта места под въздействието на алкохол, установено по надлежния ред с алкотест дрегер 7510 с № ARDN-0067, който отчел 0.84 промила алкохол в издишания от водача въздух. На водача е издаден талон за медицинско изследване. Съставен му е АУАН № 34/06.01.2018 г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Основното възражение на касатора е, че последващата поправка в издадения талон за медицинско изследване на резултата, отчетен с дрегера, без обявяването му на водача, е накърнило съществено правото му на защита, тъй като го е лишила от възможността му да се ползва от някой от предвидените в чл.6, ал.4 от Наредбата останали способи за установяване на резултата, в хипотезата, при която проверяваното лице не приема показанията на техническото средство, а именно установяването да се извърши с доказателствен анализатор или медицинско и химическо или химико-токсилогично лабораторно изследване.

Така постановеното нарушение е валидно, допустимо и правилно.

Районният съд е изяснил всички релевантни за спора факти, при редовно събрани и обсъдени доказателства. Съдът е извършил цялостна провека на обжалваното наказателно постановление като е изложил подробни мотиви, че същото е издадено при спазване на изискванията на процесуалния закон и в съответствие с приложимите материалноправни разпоредби. С оглед изложеното не са допусните сочените от касатора съществени нарушения на процесуалните правила при постановяване на оспорения съдебен акт.

Установената от районния съд фактическа обстановка изцяло се  подкрепя от събраните доказателства, поради което настоящият касационен състав я възприема изцяло.

Възражението на касатора, че същият не е бил запознат с поправката на резултата, отчетен от дрегера, се опровергава от свидетелските показания на актосъставителя и вписания в АУАН като очевидец. И двамата са категорични, че след извършването на поправката в издадения талон за медицинско изследване, същият е предявен на  А.Р.К.. Освен това в АУАН е вписан коректният отчетен резултат - 0.84 промила. Както АУАН, така и талонът за медицинско изследване са връчени по едно и също време на водача, видно от отбелязванията в тях.

Затова не може да се приеме, че е нарушено правото на защита на касатора в административнонаказателното производство.

Районният съд, след като е установил, че нарушенията са доказани по несъмнен начин и че са правилно квалифицирани от административнонаказващия орган по чл.140, ал.1 ЗДвП и по чл.5, ал.3, т.1 ЗДвП, а отговорността на нарушителя - подведена под точните санкционни разпоредби на чл. 175 ал.1, т.1 ЗДвП и чл. 174 ал.1, т.2 ЗДвП, е потвърдил наказателното постановление при правилно приложение на материалния закон.

При липса на касационни основания за отмяна, решението на районния съд следва да се остави в сила.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 АПК, Административен съд  Бургас, ХIV - ти състав,

                              

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 60 от 18.05.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 64/2018 г. по описа на Районен съд Айтос.

Решението е окончателно.

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                  ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                     

  2.