ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 24.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На двадесет и четвърти септември           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1999 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Г., с пълномощно по делото.

 

Не се явява вещото лице Д.Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА молба от вещото лице Д.Л., с която моли разглеждането на делото да бъде отсрочено за друга дата и да и бъде дадена възможност да изготви и представи заключение по назначената допълнителна съдебно-химическа експертиза, тъй като до настоящия момент анализите на процесния продукт не са готови.

ДОКЛАДВА молба от вещото лице, назначено по допуснатата съдебно-химическа експертиза, с която моли да бъде допуснато допълнение на поставените задачи, като се разреши като алтернативен на метода ASTM D-2007 да бъде използван метод ASTM 2549-02.

ДОКЛАДВА становище на „Лукойл Нефтохим Бургас” от 15.09.2015 г., с което не възразява да бъде сменен методът и становище от процесуалните представители на ответника от 18.09.2015 г., в което също не възразяват да бъде сменен методът и посочват служители, които искат да присъстват при извършване на изследването и молят да бъдат своевременно уведомени за датата и мястото на извършване на изследването.

ДОКЛАДВА становище от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, с което моли да се отхвърли искането на ответника негови представители да присъстват при извършване на експертизата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Поддържам становището по повод молбата на вещото лице Л. да бъде използван друг алтернативен метод за групов въглеводороден анализ на процесните проби. В случай, че уважите молбата на вещото лице, моля да вземете предвид представеното от мен становище по повод искането на процесуалните представители на ответника при извършването на конкретното изследване, предложено от вещото лице, да присъстват представители на Агенция „Митници”. Считам такова искане за процесуално недопустимо. Такава възможност не е предвидена в нито един процесуален закон. Посочените от ответника лица се явяват частни наблюдатели, поради което искането следва да бъде отхвърлено. В случай, че не уважите молбата на вещото лице за прилагането на друг алтернативен метод, моля искането на процесуалните представители на ответника да бъде оставено без разглеждане.

Моля да се даде възможност на вещото лице да изготви заключение в срок.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Поддържам становището, което сме входирали по искането на вещото лице за смяна на метода, както и поддържам искането ни за присъствие при извършването на анализите на представители на Агенция „Митници”, независимо по кой метод ще бъдат извършени изследванията. Твърдя, че тези лица ще само присъстват при извършване на анализите и няма да извършват никакви процесуални действия.

По отношение на молбата за удължаване на срока за изготвяне на експертизата, не възразявам да се даде възможност на вещото лице да изготви експертизата.

 

Като взе предвид исканията и становищата на страните, въпреки липсата на възражение от страна на страните, с оглед безпротиворечивото разрешаване на множеството дела със сходен предмет в Административен съд Бургас, по които е допусната такава експертиза и с оглед вероятността използването на различни методи да задълбочи спора, СЪДЪТ счита, че молбата на вещото лице не следва да се удовлетворява. Освен това, вещото лице не е страна в настоящото производство, поради което не разполага с процесуална възможност да прави доказателствени искания.

Относно молбата на ответника представители на Агенция „Митници“ да присъстват на конкретното изследване, съдът счита, че не са налице пречки представители на ответника да присъстват при извършването на изследването,  доколкото това е технически възможно, без да извършват каквито и да е процесуални действия, без да участват или влияят на изследването. С оглед спазване принципа на равнопоставеност на страните в процеса счита, че следва да даде възможност за присъствие при извършване на изследването и на представители на жалбоподателя.

Следва да се укаже на вещото лице да уведоми своевременно страните за датата и мястото на извършване на изследването.

Поради изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на вещото лице инж.Д.Л. да бъде допуснато допълнение на поставените задачи, като се разреши като алтернативен на метода ASTM D-2007 да бъде използван метод ASTM 2549-02.

ДАВА възможност на страните техни представители да присъстват при извършване на изследването по назначената по делото съдебно-химическа експертиза.

УКАЗВА на вещото лице инж. Д.Л. да уведоми своевременно страните по делото за датата и мястото на извършване на изследването.

 

СЪДЪТ счита, че следва да се даде възможност на вещото лице да изготви допуснатата допълнителна съдебно-химическа експертиза, поради което за събирането  на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 17.12.2015 г. от 13:30 часа, за която дата страните са редовно уведомени от днес. Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: