ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 12.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На дванадесети юни                                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1999 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 11:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ О.К.М., редовно уведомен, не се явява. Вместо него се явява адвокат Т., редовно упълномощена от по-рано.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Е.Г.М., редовно уведомена, не се явява. Вместо нея се явява адвокат Т., редовно упълномощена от по-рано.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.К.М., редовно уведомена, не се явява. Вместо нея се явява адвокат Т. редовно упълномощена от по-рано.

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на РДНСК, Югоизточен район, редовно уведомен, се явява юрисконсулт К., редовно упълномощена.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен експерт АС при ТД „Зора” на Община Бургас, редовно призован, се явява лично арх.И..

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Е.Д.Г., нередовно призована, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р. Т. С., редовно призована, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ц.Г.Д., починала. Явява се дъщеря и Р. Т. С., която представя удостоверение за наследници, според което същата е единствен наследник на Ц.Г.Д..

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.П.П., редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.Г.Д., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Я.Г.Г., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.М.Г., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Е.Г.: Не възразявам да се гледа делото, въпреки, че не съм редовно призована за днешно съдебно заседание.

АДВОКАТ Т.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се даде ход на делото.

ГЛАВНИЯТ ЕКСПЕРТ АС АРХ. И.: Да се даде ход на делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ Т.: Моля да приемете  като доказателство по делото удостоверение за граждански брак на О.К.М., представен с нарочна молба с вх. № 4802/15.05.2013 г. от жалбоподателката Е.Г.М.. Други доказателства няма да соча.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам доказателствени искания.

ГЛАВНИЯТ ЕКСПЕРТ АРХ. И.: Смятам че основанието, на което е издадено разрешението за строеж – чл. 38, ал. 5 ЗУТ, дава право едно такова преустройство да бъде извършено. Смятам, че оспорената заповед следва да бъде отменена. Според мен съм издала акт, който не противоречи на закона.

Няма да соча доказателства.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Е.Г.: Считам, че жалбата е неоснователна. Законосъобразно е отменено разрешението за строеж.

Нямам доказателствени искания.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р. С.: Подкрепям на РДНСК решението, тъй като не желаем долу да има заведение. За нас това е в ущърб.

Няма да соча доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателство по делото представеното с молба вх. № 4802/15.05.2013 г. от жалбоподателката Е.Г.М. удостоверение за сключен граждански брак и представеното в днешно съдебно заседание удостоверение за наследници от заинтересованата страна Р. С. и предвид липсата на доказателствени искания да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото удостоверение за сключен граждански брак от 25.07.1998 г. на О.К.М. и удостоверение за наследници, издадено на 10.06.2013 г. на наследника Р. Т. С..

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Т.: Моля да уважите жалбата, отмените атакуваната заповед по съображения, които вече съм изложила в нарочна писмена защита.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да оставите без уважение жалбата и да постановите решение, с което да оставите в сила атакуваната заповед на Началника на РДНСК, Югоизточен район и моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

ГЛАВНИЯТ ЕКСПЕРТ АС АРХ. И.: Моля да уважите жалбата. Считам, че заповедта, издадена от РДНСК, е незаконосъобразна.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ Г. И С.: Оспорването е неоснователно. Правилно със Заповед № ДК-10-ЮИР-51/22.08.2012 г. Началникът на РДНСК, Югоизточен район е отменил разрешението за строеж. Ние не желаем в кооперацията на партерния етаж да има заведение за обществено хранене.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:52 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: