ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 09.05.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХХІІ-ри административен  състав       

На девети май                                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ПЕТКОВА

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Петкова

Административно  дело номер 1998 по описа за  2017 година       

На именното повикване в 10:09 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Ю.С., редовно уведомен, се явява лично и с адв. Г., редовно упълномощена.

ОТВЕТНИКЪТ Национална експертна лекарска комисия гр. София, редовно и своевременно уведомен, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ТП на НОИ гр. Бургас, редовно и своевременно уведомен, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         Първи състав на ТЕЛК към „УМБАЛ – Бургас“ АД, редовно и своевременно уведомен, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Бургас, редовно и своевременно уведомен, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         Агенция за хора с увреждания гр.  София, редовно и своевременно уведомени, не изпращат представител.

Явява се вещото лице А.И.А..

 

По хода на делото:

АДВ. Г.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

            ДАВА ХОДА НА ДЕЛОТО.

 

            АДВ. Г.: Моля да се пристъпи към изслушване на заключението на вещото лице, след което ако Вие прецените, да допуснете до разпит един свидетел, който водим в днешно съдебно заседание.  

Не правя възражение за изслушване на експертизата.

 

          Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което СНЕМА самоличност както следва:

          Д-р А.И.А. – ** г., българска гражданка, неосъждана, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Представила съм писмено заключение, което поддържам.

Запознах се с медицинската документация, която е приложена по делото и тъй като имаше несъответствие с експертните оценки през годините, които са различни, като неща, които са необратими, а на следващата година се оказва, че вече са здрави. По този повод извиках С. да го прегледам и общо взето установих следните неща:

На 19.11.1990 г. по време на редовна военна служба, жалбоподателят получава огнестрелна рана в долна трета на дясно бедро. Това предизвиква открита раздробена супракондилна фрактура на дясното бедро и оттогава лицето постъпва три пъти в болница по повод на гнойни процеси в дясна колянна става, причинени от чуждите тела, които ги има в костта и меките тъкани и до ден днешен.

От ортопедичния статус, походката е куцаща на дясно. Дясна колянна става е деформирана. За десен долен крайник е записано, че е скъсен със 6.5 см, а аз съм установила 7 см.

За дясна колянна става е записано в експертното решение на НЕЛК измерване С 0°-5°-80°, а при мен е измерено 0°-30°-80°. Средната цифра всъщност показва контрактурата на колянната става. Това значи, че тя не може да се разгъва. Това означава флексия - нулево положение, 5° това е реално нищо, а при 30° коляното няма как да се изправи и 80° флексия, която и при мен е 80°. В решението на НЕЛК започва от 5°, а при мен започва от 30°. Преднолатералната нестабилност я има при мен и при тях. Вторичната гонартроза я има, но тук не е обяснено за какви движения става въпрос. Специално за колянната става въобще не е измерено. Има специални уреди за измерване, като линия и транспортир. Те не са направили такова нещо, няма описано извършено такова измерване на колянната става, като тя е най-засегната от всичките. Не са отдали значение на неговото състояние.

          Тази мускулно-компенсируема преднолатерална нестабилност съм я посочила и аз, има я и в решението на НЕЛК.

          Освен измерванията на дясна колянна става при една такава травма няма как да е засегнато само коляното. Страда цялото тяло, цялата мускулно-скелетна система.

Дясната тазобедрена става е измерена 0°-0°-90°. Това е по отношение на екстензията и флексията, като нормата на това нещо е 15°-0°-25°. Той няма никаква екстензия. Нормално е да има 15°, а той няма такава. При него е 90°. Абдукция-аддукция при него са 20°-0°-10°, а нормалното е 45°-0°-15°. Това не е отразено в решението. При вътрешна ротация и външна ротация нормата също има ограничение и няма отразяване в НЕЛК.

          Глезенната става по отношение на дорзална флексия-плантарна флексия, измерени са 0°-0°-30°, като нормата е 25°-0°-45° и тука има ограничение, и то доста. Всичко това води до хипотрофия на мускулатурата на долен десен крайник и не може да се натоварва пълноценно. Мускулите отслабват, има отслабване на мускулатурата 2 см на бедро и 2,5 см на подбедрица. Всичко това води до сколиоза на гръбначния стълб, като в експертното решение четох, че сколиозата е компесаторна. Компесаторна и компенсирана сколиоза това са две различни неща. Компесаторната сколиоза е получена от това, че му е скъсен крайникът и гръбнакът се натоварва, а компенсирана е да е изкривен гръбнакът в една част, в друга прав, а  всъщност той е развил компесаторна сколиоза. Тази сколиоза води до дегенеративни промени, води до износване на междудисковите пространства, което той има.

          АДВ. Г.: Заключението на вещото лице е изчерпателно, но искам да направим някои уточнения. Констатираните дефицити в показателите за медицинската експертиза, може ли да отнесете тези неща по т. 30 от раздел 3. Къде може да се отнесе по всички подточки?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, отнася се по т. 30 от раздел 3.

          ВЪПРОС НА АДВ. Г.: На стр. 3 от заключението относно предно-медиалната нестабилност, може ли да бъде отнесено по т. 27?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Недостатъчната мускулно-компенсируема преднолатерална нестабилност може да се отнесе в т. 27.2.

          ВЪПРОС НА АДВ. Г.: По т. 17 къде може да се отнесе тазобедрената става?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Може да се отнесе в т. 17.1.

          ВЪПРОС НА АДВ. Г.: Скъсяването на десен долен крайник може ли да се отнесе в т. 22.4 - дефицит в обема на движение на дясна глезенна става?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това може да се отнесе в т. 36.1.

          ВЪПРОС НА АДВ. Г.: Относно дефицита в обема на движение в лумбалния отдел на гръбначния стълб, които не са констатирани?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Едното е дегенеративните промени в т. 4.1 и другото е сколиозата в т. 5.1.

          АДВ. Г.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

          Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в рамките на внесения депозит. (изд. Р.К.О. – 400 лв.)

 

          АДВ. Г.: Моля да бъде допуснат един свидетел до разпит – Ю.М., който ще установява, че тези увреждания, които са причинени на моя доверител, са необратими.

 

          Съдът за обстоятелствата, за които се иска разпит на свидетеля, намира, че за това се изискват специални знания, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ УВАЖАВА искането на процесуалния представител на жалбоподателя за разпит на свидетеля Ю.М..

 

          АДВ. Г.: Представям писмена молба, в която уточняваме в коя част решението на НЕЛК, което е предмет на оспорването не е отчело наличието на ортопедични дефицити от водещото заболяване.

Представям и списък на направените съдебно-девоводни разноски.

Нямаме други искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

          Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРИЕМА представената писмена молба.

          ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

          ДАВА думата по същество:

          АДВ. Г.: Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата на моя доверител. По делото е установена обективна неправилност на постановения административен акт. Той не е съобразен с действителното състояние на жалбоподателя, поради което постановеният акт е незаконосъобразен.

Моля да го отмените, като ни присъдите съдебно-деловодните разноски по делото, съобразно представения списък.

Подробни писмени бележки ще представя в указан от Вас срок.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДАВА 7-дневен срок за представяне на писмени бележки.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10:31 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: