ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 31.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На тридесет и първи януари                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1998 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 12:01 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Ю.С., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Национална експертна лекарска комисия гр.София, редовно призован, не изпраща представител.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че непосредствено преди провеждане на съдебно заседание по делото пълномощникът на жалбоподателя депозира молба, с която прави искане за допускане на съдебно-медицинска експертиза, като вещото лице да даде оценка на работоспособността и срока при прилагане на отправните точки, приети с Наредба за медицинската експертиза от 2010 г., съобразно действителното здравословно състояние на жалбоподателя.

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

Следва да уважи и искането на жалбоподателя за допускане на съдебно-медицинска експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото, с всички медицински документи, с които разполага жалбоподателя и при необходимост да му извърши преглед, да отговори на следните въпроси:

1.От какви установени заболявания страда жалбоподателя?

2.Кое от тези заболявания е водещо?

3.Какви дефицити причиняват заболяванията?

 

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ДОПУСКА извършването на съдебно-медицинска експертиза, която да отговори на въпросите, формулирани в обстоятелствената част на определението.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещо лице в размер на 400 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 10-дневен срок от съобщаването.

След внасяне на депозита вещото лице ще бъде определено в закрито съдебно заседание.

УКАЗВА на жалбоподателя, че при неизпълнение задължението за внасяне на депозит, делото ще бъде решено въз основа на събраните доказателства.

 

Съдът счита, че по делото следва да бъдат конституирани като заинтересовани страни всички лица надлежно легитимирани да подават жалба срещу акта на НЕЛК, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА като заинтересувани страни в производството Териториално поделение на Националния осигурителен институт – гр.Бургас, Първи състав на ТЕЛК към МБАЛ Бургас, Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – гр.Бургас и Агенция за хора с увреждания – гр.София.

Копие от жалбата да се изпрати на заинтересуваните страни с указание, че в 14-дневен срок могат да представят писмен отговор, да посочат доказателства и да представят доказателствата, с които разполагат, както и в същия срок да се запознаят с извършените до тук процесуални действия и да изразят становище по тях.

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 28.03.2018 г. от 11:00 часа, за която дата и час жалбоподателят и ответникът са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се призоват конституираните заинтересовани лица.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: