ПРОТОКОЛ

       

Година 2017,08.02.                                                                            град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На осми февруари                                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1998 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 15.45 часа се явиха: 

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „С.О. – С.О.“, редовно уведомен, явява се лично управителят С.О..

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА ЦАРЕВО, редовно уведомен, представлява се от адв.Н. с представено пълномощно, находящо се на лист 51 от делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.П.Б., която е депозирала заключение в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Да се даде ход на делото.

Адв.Н.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Да се изслуша вещото лице.

Адв.Н.: Няма пречки да се изслуша заключението.

 

 

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит вещото лице, чиято самоличност снема, както следва:

И.П.Б. - българска гражданка, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирала съм заключение, което поддържам, ведно с приложените към него Схема за поставяне на преместваем обект и Скица-извадка от кадастралната карта на гр.Царево, върху която са нанесени заснетите преместваеми обекти, разположени в поземления имот.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: По какъв начин разбрахте, че тези нанесени обекти съответстват по местоположение, а не другите в близост до тях, при положение, че 6-те обекта се намират в един и същ имот. Как разбрахте, че 6-те обекта, които са нанесени в скицата, съответстват на обектите означени със синьо.

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Нанесените обекти съм ги нанесла чрез съответното измерване в рамките на имота. Обектите бяха затворени. Като брой съм ги нанесла по координати и чрез измерване. Попадат в този имот. Разстоянието съм взела от кадастралната карта, дори към момента на оглед за този имот съществуват колове като част от мрежа в единия край на имота.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Как установихте, че броят съответства на този в констативния протокол?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По местоположение и по площ съм установила това, защото размерите в кадастралния план са едни, а аз като измерих на място (това са преместваеми обекти), като площ съответства на площ в кадастралния план.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Откъде знаете, че обектите са на О.?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Там имаше хора, съседи. Показвам на скицата обекта (съсед) парцел 8.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Тъй като павилионите са били затворени, как разбрахте, че демонтажът им е възможен?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: От външния вид на самите обекти. Обектите са оребрени с дървени греди и тези греди при един по-внимателен демонтаж спокойно могат да се извадят и всичко останало да си ползват хорат.а

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Нямам повече въпроси.

Адв.Н.: Нямам въпроси. Считам, че експертизата е компетентно изготвена.

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 200лв, платими от внесения депозит.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Няма да соча други доказателства.

Адв.Н.: Нямам искания по доказателствата.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: На този етап поддържам жалбата, която съм подал и моля да я уважите.

 

Адв.Н.: Моля да отхвърлите като неоснователна и недоказана жалбата. Моля да присъдите направените в настоящото производство съдебно-деловодни разноски, като и да ми бъде даден срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да представят писмени бележки по съществото на спора в 7-дн срок, считано от днес.

ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: