ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 20.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети януари                                  две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1997 по описа за 2014 година

На именното повикване в 15:26 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Л.Е.Х., редовно призована,  не се явява и не се представлява.

         ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Директор на Регионална здравна инспекция, редовно призован, представлява се от юрисконсулт П., с представено от днес пълномощно.

 

         По хода на делото:

         ЮРИСКОНСУЛТ П.: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед становището на процесуалния представител на ответника и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по повод жалба от Л.Е.Х. против Заповед № РД-17-27/11.09.2014 г. на директора на Регионална здравна инспекция - Бургас, с която е прекратено служебното правоотношение с жалбоподателката Х..

 

         ЮРИСКОНСУЛТ П.: Оспорвам жалбата. Освен представените с административната преписка писмени доказателства, моля да приемете Протокол № 11/15.10.2014 г. на ОЛКК при „Медицински център І Бургас” ЕООД, с който е анулиран болничният лист на Л.Е.Х., издаден на 11.09.2014 г., на която дата е издадена заповедта за прекратяване на служебните правоотношения.

         Представям и моля да приемете като доказателства длъжностно и поименно разписание на РЗИ в сила от 11.09.2014 г. Други доказателства няма да сочим. Нямаме други доказателствени искания.

 

         Съдът, с оглед заявеното и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

         В сезиращата съдът жалба е формулирано искане за допускане на експертиза, която да установи щатните бройки определени с новата структура със заповедта от 10.09.2014 г. на директора на РЗИ-Бургас, в т.ч. броя на старши инспекторите, броя на щатните бройки - гл. инспектор и инспектор, а също така да установи съществуват ли различия в длъжностните характеристики на последните, както и изискванията за заемане на тези длъжности, умения, компетентност и други.

         С оглед така формулираното искане, съдът намира същото за процесуално недопустимо. В случая за установяване на фактите и обстоятелствата посочени в искането, съдът намира за неоснователно искането за ангажиране на вещо лице, тъй като установяването на тези факти и обстоятелство не изисква специални знания и умения, като въпросните факти и обстоятелства могат да бъдат установени от съда след запознаване с приложените по административната преписка писмени доказателства, в т.ч. заповедта на директора на РЗИ, длъжностното и поименното разписание, както и длъжностните характеристики приложени в преписката.

         С оглед горното и по повод искането за допускане на експертиза, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ДОПУСКА изготвянето на експертиза, която да отговори на въпросите формулирани в сезиращата съдът жалба. 

В жалбата е формулирано и искане за допускане до разпит на двама свидетели за установяване на твърдяното от жалбоподателката.

         Съдът намира и така формулираното искане за процесуално недопустимо. В жалбата липсва конкретика какви факти и обстоятелства ще бъдат удостоверявани с показанията на тези двама свидетели, за да може да бъде извършена преценка доколко тези факти и обстоятелства са относими към предмета на спора, с оглед на което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ДОПУСКА до разпит двама свидетели за установяване заявени в жалбата, но неконкретизирани твърдения.

         С оглед липсата на формулирани допълнителни доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         ЮРИСКОНСУЛТ П.: Моля да оставите жалбата без уважение като неоснователна. Считаме, че в случая е налице реално съкращаване съгласно разпоредбата на чл. 106, ал. 1, т. 2 от ЗДСл. Моля да ми бъде предоставена възможността за представяне на писмени бележки.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ на процесуалния представител на ответника 7-дневен срок считано от днес, в който същият може да изготви и представи по делото подробни писмени бележки по съществото на спора.

            Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: