ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,11.03.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На единадесети март                             две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1997 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 10.40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Марива” ООД, редовно призован, не изпраща законен представител. Представлява се от адвокат М. и адвокат Д., надлежно упълномощени, с представени по делото пълномощни.

Ответникът директор на Дирекция „ОУИ” (съгласно §44, във вр. с §65 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, считано от 01.01.2013г. с променено наименование Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас), редовно призован, се представлява от юрисконсулт Ж., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

За Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Тиха Стоянова .

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че по реда на чл.192 от ГПК съдът е задължил „И ЕНД ДЖИ СТРОЙ” ЕООД и „Иракли - АН” ЕООД да представят в указан срок писмени доказателства, конкретно посочени в определянията.

Съобщението изпратено до „И ЕНД ДЖИ СТРОЙ” ЕООД се върна с отбелязване, че на този адрес няма такава фирма. След това, предвид извършена справка в Търговския регистър, съдът разпореди дружеството да бъде търсено на адреса на едноличния собственик на капитала, какъвто е според учредителния акт на дружеството.

От там се върна съобщението, залепено е уведомление на 11.02.2014г. и в 14- дневния срок представител на дружеството не се е явил за получаване на определението.

По отношение на другото дружество „Иракли - АН ООД, по повод на съобщаването се установи, че на мястото на №14 на ул. Арго във гр.Видин, жилището е съборено и в момента се строи друго, а по данни от съсед, живущ на срещуположната страна на улицата, на този адрес няма такава фирма „Иракли – АН” ЕООД. След което съдът указа на жалбоподателя да посочи друг адрес. Жалбоподателят, чрез единия от пълномощниците си посочи, че не разполага с друг адрес.

 

АДВОКАТ Д. – Нямаме други доказателствени искания.

АДВОКАТ М. – Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж. – Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания

 

АДВОКАТ Д. – Моля да уважите подадената от нас жалба и отмените оспорения ревизионен акт, като при постановяване на решението си се съобразите с изложените в жалбата доводи и събраните в съдебното дирене доказателства, както и със заключението по изготвената и приета съдебно-техническа експертиза.

Моля да ми предоставите кратък срок за представяне на писмена защита.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж. – Считам жалбата за неоснователна и недоказана, поради което моля да я оставите без уважение. Не се установиха в това съдебно производство твърдяните от жалбоподателя факти, поради което моля акта да бъде потвърдена на основанията посочени в потвърждаващото го решение.

Моля да ни бъдат присъдени разноски в размер на 1 460 лв., произтичащи от обжалваемия интерес.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Жалбата е неоснователна, а ревизионния акт на административния орган е обоснован и законосъобразен. В процеса на ревизионното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да налагат отмяна на ревизионния акт. От събраните по делото доказателства не се установяват фактите, твърдяни в жалбата. Независимо от приложените по делото договори, не е установена връзка между счетоводното изписване и действително използвано дизелово гориво, като те не отговарят по време. Не е доказана техническа и трудова обезпеченост, както и извършените работи поради липса на документация.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 14-дневен срок от днес да представи писмено становище.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.50 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: