ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,10.12.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На десети декември                                    две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор: Галина Колева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1997 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 11.40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Марива” ООД, редовно призован, не изпраща законен представител. Представлява се от адвокат М. и адвокат Д., надлежно упълномощени, с представени по делото пълномощни.

Ответникът директор на Дирекция „ОУИ” (съгласно §44, във вр. с §65 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, считано от 01.01.2013г. с променено наименование Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас), редовно призован, се представлява от юрисконсулт Ж., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

За Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Колева .

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

АДВОКАТ М. – Представяме изпратени ни по електронната поща договори, които не ги заверяваме, защото не сме видели оригинала – два договора сключени на 03.05.2009г. и на 10.05.209г. Получили сме ги по е-mail и затова не ги заверявам.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж. – Да не се приемат представените документи. Както заяви адвокат М., същите са получени по е-mail, не са заверени от нито една от страните, които са страни по договорите и считам, че с тях не се доказва основния предмет на спора, а именно изпълнение на доставките, по които е отказан данъчен кредити, с издадел консорциум „Овиначе”. Първите и вътрешните страници са с различен вид.

Нямам други искания по доказателствата.

АДВОКАТ Д. – Тъй като едва с тези договори се установяват, поне твърдения за действия на консорциум „Овиначе”, считаме, че от тези трети лица следва да бъде изискана информация, писмени доказателства, за да установим дали тези договори са били сключвани, и от тези трети лица да бъде изискани акт обр.19 за извършени СМР, фактури за разплащания по тези два договора, така и доказателства, ако тези дружества са извършвали работа по тези два договора - с техни работници ли са извършвани или с наети от дружеството, със собствена техника или с наета. Дали дейността по тези договори е извършвана със собствена или наета техника, и да представят доказателства за това.

Установих от търговския регистър, че ЕИК само за едно дружество е представен, за дружеството „Иракли Ан”, и двете дружества съществуват, като ЕИК на „Иракли Ан” ЕООД е ЕИК ***.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж. – Не разбрах, обектите са в Банско, в единия договор е посочено Банско, в другия е Ботево-Самуилово.

АДВОКАТ М. – Ако допуснете събиране на доказателства от тези лица, ще конкретизираме само обектите Ботево и Самуилово. Нямаме молба по чл.192 от ГПК.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж. – Само ако е възможно, ако допуснете исканията на жалбоподателя, моля да задължите да представят доказателствата поне една седмица преди заседанието. Очаквам да бъдат представени доказателства, по които да вземем отношение със становище.

ПРОКУРОР КОЛЕВА – Да се даде възможност на процесуалния представител на жалбоподателя да събере исканите доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените два броя незаверени копия от договори, които процесуалния представител на жалбоподателя представи в днешното съдебно заседание.

ДАВА възможност на жалбоподателя, в 3-дневен срок от днес, да представи по делото искането, което формулира в днешното съдебно заседание за събиране на доказателства от трети неучастващи по делото лица във формата, която се изисква съобразно чл.192 от ГПК, с копие за другата страна.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя към така формулираната надлежно молба, да посочи адрес, на който да бъде изпратено определението на съда, с което на третите лица ще бъде вменено съответното задължение.

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 11.03.2014г. от 10.40ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

УКАЗВА на жалбоподателя, че ако не изпълни указанието на съда дадено в днешното съдебно заседание по чл.92а от ГПК и така стане причина за ново отлагане на делото, съдът ще му наложи предвидената в чл.92а санкция.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.50 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: