ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,08.10.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На осми октомври                                      две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1997 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Марива” ООД, редовно призован, не изпраща законен представител. Представлява се от адвокат М., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

Ответникът директор на Дирекция „ОУИ” (съгласно §44, във вр. с §65 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, считано от 01.01.2013г. с променено наименование Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас), редовно призован, се представлява от юрисконсулт Й., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, не се явява представител.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         ДОКЛАДВА, че въпреки усилията, които положи да издири третите неучастващи по делото лица, определенията, с които бяха задължени да представят намиращи се у тях документи останаха невръчени. Съдът освен на адресите, които са вписани в търговския регистър е изпращал определенията с надлежни съобщения и на адреси на законните представители на тези юридически лица, които адреси съдът е установил от учредителните актове, вписани в същия търговски регистър. След като и по този начин определенията не бяха връчени, поради липса на лице, което да приеме съобщенията, съдът задължи жалбоподателя да представи други адреси за издирване на тези лица. С молба адвокат М.Д. посочи, че за третото неучастващо лице „КОРИФИ” ООД не разполага с друг адрес, различен от този, на който вече съда е издирвал лицето, а за дружеството „ИЙСТ САУТ” ЕООД посочи адрес в гр.София ул. Княз Борис І № 100, от който адрес се върна съобщение по делото, че на този адрес е счетоводна къща и дружеството „ИЙСТ САУТ” ЕООД от години не е клиент на тази счетоводна къща по сведения на управителя Соня Ангелова.

        

         АДВОКАТ М. – Вчера по телефона се свързах с представител на дружеството и ще имам допълнителен контакт с тях за получаване на документация.

         Ще ви помоля за снабдяване със съдебно удостоверение, с което да получа необходимата документация. Намерих телефон и говорих с един управител.

         ЮРИСКОНСУЛТ Й. – Не възразявам по така направеното искане.

        

         По доказателственото искане на процесуалния представител на жалбоподателя, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДА се издадат две съдебни удостоверения на жалбоподателя, които да му послужат съответно пред управителя на „ИЙСТ САУТ” ЕООД и управителя на „КОРИФИ” ООД, посредством които да се снабди със заверени копия от документи, установяващи притежаваната от тези дружества техника, послужила за изпълнение на СМР на обект „Ботево” и обект „Самуилово”, както и заверени копия от документи, удостоверяващи кадровата обезпеченост на тези дружества да изпълняват съответните СМР.

 

         Поради необходимост от събиране на нови доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

        

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 10.12.2013г. от 11.40 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

         ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя, чрез неговия процесуален представител, най-късно в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание да получи съдебните удостоверения.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: