ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,11.06.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На единадесети юни                                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1997 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Марива” ООД, редовно призован, не изпраща законен представител и не се представлява.

Ответникът директор на Дирекция „ОУИ” (съгласно §44, във вр. с §65 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, считано от 01.01.2013г. с променено наименование Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас), редовно призован, се представлява от юрисконсулт Й., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, не се явява представител.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило становище от адвокат М. и адвокат Д., пълномощници на жалбоподателя, с което заявяват, че поддържат направеното в предходното съдебно заседание искане за задължаване на трети неучастващи по делото лица, да представят доказателства. Искат съда да прецени редовността на уведомяването на третите лица, както и да прецени дали следва да се извърши ново призоваване, включително и прилагане на санкция по чл.87 от ГПК. Посочват, че доказателствата, които се намират у третите лица, са относими към спора и е необходимо да бъдат изискани и приложени по делото.

         Съдът в съдебно заседание отвори пощенска пратка, от която установи, че съобщението изпратено до „Ийст Саут” ЕООД, (второ по ред) за връчване на определението на съда, с което субекта е задължен, в качество на трето неучастваво лице, да представи посочените в определението и молбата на страната доказателства, се е върнало с отбелязване, че фирмата е неоткрита, тъй като няма улица и номер на адреса.

         Съдът ДОКЛАДВА, че след предходното съдебно заседание по молби подадени от процесуалния представител на жалбоподателя по реда на чл.192 от ГПК е постановил две определения, които касаят две различни, трети за делото лица. С тези определения е задължил лицата да представят намиращи се у тях документи подробно изброени, които имат отношение към процесния спор. Определенията са изпратени надлежно по реда на АПК, като за лицето „Корифи” ООД се е върнало съобщение, че на адреса в гр. София, ул.***, по сведения на охраната на административната сграда, на този адрес такава фирма няма, няма знаци и табели за съществуването на такова лице в тази сграда, след което съдът като установи, че адреса на който лицето е търсено е същия като адреса на управление на субекта, разпореди да бъде извършено съобщаване чрез пощенски оператор, посредством известие за доставяне, както и да бъде извършено съобщаване на законния представител на дружеството. Това е Г. В. М., като данни за нейния адрес са получени от дружествения договор, вписан в търговския регистър. Съобщението до другото трето лице „Ийст Саут ЕООД е изпратено на посочения също от жалбоподателя адрес –***, което се е върнало с отбелязване, че по сведения на А. И. – управител на счетоводна къща на посочения адрес „Ийст саут” ЕООД от две години не е клиент на тази счетоводна къща. От вписванията в търговския регистър се установи, че това е адреса на управление, който дружеството е регистрирало и разпореди да бъде изпратено съобщение чрез пощенски оператор, посредством известие за доставяне, както и да бъде изпратено съобщение на регистрирания клон на дружеството в с.Варвара, Община Царево, тъй като установи от учредителния акт, че собственик и управител на капитала на това дружество е друго юридическо лице, което има адрес на управление, идентичен с адреса на управление на „Ийст Саут” ЕООД. При тези данни съдът счита, че следва да задължи жалбоподателя в 14-дневен срок от днес да посочи на съда адреси за съобщаване на определението по чл. 192 от ГПК на посочените от жалбоподателя трети неучастващи по делото лица, от които същия иска да бъдат събрани писмени доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й. – Няма да соча други доказателства.

 

По изложените по-горе съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на жалбоподателя и му предоставя възможност в14-дневен срок, в писмен вид да посочи други актуални адреси, на които да бъдат съобщени определенията, постановени по чл. 192 от ГПК на третите лица, от които жалбоподателя иска да бъдат събрани писмени доказателства.

 

Поради необходимостта от събиране на нови доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 08.10.2013г. от 11.30 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се изпрати съобщение на жалбоподателя.

 

        

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: