ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 31.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На тридесет и първи октомври                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1996 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ М.Щ.А., редовно призован, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, редовно призован, не изпраща представител.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ИЩЕЦЪТ А.: Желая да допълня, че всъщност претенцията ми за обезщетяване на вреди се основава най-вече на обстоятелството, че от момента на постъпването ми в затвора до сега нито веднъж не е била обсъждана промяна на режима в посока облекчаването му. Подавал съм около осем молби за промяна на режима, като отговор имам само от 23.07.2018 г. Представям Ви копие на заповед БС №211/23.07.2018 г., издадена от Началника на Затвора – гр. Бургас.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Исковата молба е процесуално допустима. Считам, че предвид уточнението от ищеца следва от затворническата администрация да се изискат молбите на лишения от свобода за промяна на режима и евентуално наложени спрямо него санкции и поощрения.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с отговора на исковата молба и представения от ищеца заверен препис от заповед № БС-211/23.07.2018 г., издадена от Началника на Затвора – гр. Бургас.

С оглед изясняване предмета на спора, следва да задължи ответника за следващо съдебно заседание да представи всички подавани от ищеца молби за процесния период за промяна на режима в по-лек, както и актовете, с които е направено произнасяне по тези молби. Наред с това следва да бъде представена и информация, респективно копие от документите, удостоверяващи налагани за процесния период на ищеца наказания и определяне на награди.

По изложените съображения съдът ,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с отговора на исковата  молба и заверен препис от заповед БС №211/23.07.2018 г., издадена от Началника на Затвора – гр. Бургас.

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да представи документите, посочени в обстоятелствената част на това определение и го ПРЕДУПРЕЖДАВА, че при неизпълнение на това задължение ще му бъде наложена санкция.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 12.12.2018 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени.

Да се изпрати призовка до  Началника на Затвора – гр. Бургас с цел осигуряване присъствието на ищеца в съдебно заседание.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:07 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: