ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 17.01.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На седемнадесети януари                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1996 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 10:42 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА И.С.Р., редовно уведомена, явява се лично и с адв. И., с представено пълномощно по делото. 

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Кмет на Община Бургас, редовно уведомени, се явява юрисконсулт И., с представено пълномощно по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         И.Г.Р., редовно уведомена, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         П.Г.Д., редовно уведомена, не се явява.

          ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.Г.Р., редовно уведомен, явява се лично.

 

По хода на делото:

АДВ. И.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото.

ЗАИНТ. СТРАНА Р.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:     

Производството е образувано по жалба срещу заповед № 2527/20.09.2016г. на кмета на Община Бургас, с която е заличена адресната й регистрация по постоянен адрес ***.

          В предходното открито съдебно заседание съдът конституира К.Г.Р. като заинтересована страна.

          ЗАИНТ. СТРАНА Р.: Аз дойдох, защото получих призовка. Общо взето не знаех за какво се води това дело, но в коридора от И. разбрах, че е за нейната регистрация. Ние сме се разбрали тя да носи моята фамилия и нямам нищо против тя да остане със същата регистрация: гр. Бургас, ул. „Любен Каравелов“ № 17.

Поддържам жалбата й срещу заповедта на кмета. Не съм съгласен с тази заповед. Поддържам жалбата на И.Р.. Някой е подвел кмета. Относно другите заинтересовани страни - И.Р. - това е втората съпруга на моя баща, а П.Д. е тяхна дъщеря.

          АДВ. И.: Представям и моля да приемете заявление с вх. № 94-01-1047/16.01.2017 г. от жалбоподателката до директора на Дирекция „ГРН“ в община Бургас, тъй като не можахме да се снабдим със заявлението до Община Бургас, където жалбоподателката иска да й бъде предоставено копие от заявеното съгласие от г-н Р. във връзка с адресната регистрация. То е представено на 20.12.2016 г. Същото Ви представяме в потвърждение на това, че такова съгласие има изразено.

Не поддържам искането за събиране на допълнителни доказателства. Намирам, че с оглед представените доказателства и изложените аргументи, фактическата обстановка е изяснена.

Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

          ЮРИСКОНСУЛТ И.А: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

          С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА представеното в днешно съдебно заседание заявление с вх. № 94-01-1047/16.01.2017 г.

          ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

          ДАВА думата по същество:

          АДВ. И.: Уважаеми господин председател, моля да бъде уважена подадената жалба и да бъде отменен обжалвания административен акт. В хода на административното производство, административният орган не е положил необходимите усилия и не е изяснил фактическата обстановка. Във връзка с това бяха допуснати редица нарушения и беше издаден незаконосъобразен административен акт.

Моля да бъде отменен този незаконосъобразен акт и да бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски от моята доверителка.

Моля да ми се предостави срок за представяне на писмени бележки.

          ЮРИСКОНСУЛТ И.А: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Административният акт е постановен при правилно приложение на материалния закон. Същият е издаден от компетентен орган и при спазване на съдопроизводствените правила, които за издаване на процесната заповед са специални, сроковете са кратки, но въпреки това се предостави възможност на жалбоподателката да изрази становище при изясняване на фактическата обстановка и за ангажиране на доказателства в полза на жалбоподателката.

Ето защо, моля да отхвърлите жалбата и да ни присъдите направените разноски.

Що се отнася до съгласието, то е дадено устно в съдебно заседание от заинтересованата страна.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

Моля за предоставяне на срок за представяне на писмени бележки.

          Съдът ПРЕДОСТАВЯ 7-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки.

          ОБЯВИ, че ще се произнесе с решението си в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10.54 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: