ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 13.12.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На тринадесети декември                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1996 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 10:41 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА И.С.Р., редовно уведомена, явява се лично и с адв. И., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание 

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Кмет на Община Бургас, редовно уведомени, се явява юрисконсулт И., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        И.Г.Р., редовно уведомена, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        П.Г.Д., редовно уведомена, явява се лично.

 

По хода на делото:

АДВ. И.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ И.А: Да се даде ход на делото.

ЗАИНТ. СТРАНА Д.: Да се гледа да делото.

 

Съдът с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:          

Производството е образувано по жалба от И.С.Р. срещу заповед № 2527/20.09.2016г. на кмета на Община Бургас, с която е заличена адресната й регистрация по постоянен адрес ***.

По делото е представена цялата административна преписка по която е издадена процесната заповед. С определение № 1821/27.10.2016г. съдът спря допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на заповедта. С молба подадена от името на жалбоподателката от 16.11.2016г., която не е подписана, беше направено искане да се призове за днешно съдебно заседание бившият й съпруг К.Г.Р., като също са представени копие от становище на министъра на МВР, разпечатки от интервюта на депутати, разпечатка от писмо на жалбоподателката до Народното събрание. На посочения от жалбоподателката адрес К.Г.Р. не беше открит от призовкаря. След справка в НБД “Население“ се установи, че това е неговият постоянен и настоящ адрес.

АДВ. И.: Поддържам жалбата. Поискали сме К.Р. да бъде конституиран като заинтересована страна по същия начин както са другите заинтересовани страни, тъй като той също е съсобственик на апартамента, който адрес е постоянен адрес и на жалбоподателката. В този смисъл обсъждането в самата административна преписка касае и К.Р..

Поддържам и допълнително представената молба. Заявявам, че тя изхожда от жалбоподателката.

         ЮРИСКОНСУЛТ И.А: Считам жалбата за неоснователна. По искането за призоваване на К.Р., предоставям на съда.    

По представените доказателства считам, че чрез тях не могат да се изяснят факти и обстоятелства за правилното изясняване на делото.

         АДВ. И.: Представям искане от жалбоподателката, което е входирано до началника на сектор „Български документи за самоличност” към ОД на МВР гр. Бургас с оглед на обстоятелството, че българското гражданство на жалбоподателката е станало с указ от Президентството и в който е посочен този постоянен адрес. Тъй като срокът беше недостатъчен и не сме получили отговор към този момент, моля да бъде изискан от съда.

ЗАИНТ. СТРАНА Д.: Въпросната И.Р. не живее на този адрес. Аз съм домоуправител на сградата. Баща ми почина през месец май. Той беше направил искане човек, който не живее на този адрес, да не бъде регистриран. Поддържаме същото нещо аз и майка ми, тъй като госпожата казва, че не живее в този апартамент. Тя твърди, че живее в друг апартамент. Направихме протокол, който е подписан от всички живущи във входа и който съм предала на представителя на общината. В него всички живущи са се разписали и твърдят, че тази госпожа не живее на този адрес.

Нямам връзка с брат ми и не знам къде живее в момента.

         ЮРИСКОНСУЛТ И.А: Представям удостоверение за наследници на Г.П.Р. с адрес: ***, протокол от собствениците на самостоятелни обекти в регистрираната етажна собственост, заявление за постоянен адрес на Г.К. Р. от 05.12.2016 г. и отговор на Община Бургас по повод на това заявление.

         Относно твърденията на госпожа Р., че има адресна регистрация на ул. „Л. Каравелов” № 17 и че съгласието на останалите собственици относно нейната регистрация на № 17 е за имот, който не е собственост на семейство Р., твърдим, че в община Бургас не са постъпили данни за адресна регистрация на адрес, различен от имота, собственост на Г. Р. и понастоящем на неговите наследници. Тези факти не подлежат на доказване. Ако госпожа Р. счита, че има доказателства за постоянен адрес *** би следвало тя да ги ангажира, като в рамките на административното производство беше поканена с изрично писмо, но до издаване на заповедта не представи съгласие от собствениците или ползвател на имота на ул. „Л. Каравелов” № 17.

         АДВ. И.: Не мога да разбера в каква връзка се представят доказателствата. Каква връзка има представеното заявление за постоянен адрес от Г.Р.? Би следвало да се обясни в каква връзка се представят доказателствата. Относно част от доказателствата се вижда, че К.Р. е наследник и съсобственик. Това доказателство е относимо и нямам възражение, но представянето на някакъв протокол подписан за нещо, представена някаква друга преписка за Г.Р. не намирам, че са относими към настоящото производство.

         ЮРИСКОНСУЛТ И.А: Във връзка с подадения сигнал беше образувано производство по чл. 99 ЗГР и беше започната проверка за извършена адресна регистрация. Госпожа Р. беше уведомена за това и отправи възражение срещу образуваното производство. Впоследствие срещу образуваната заповед тя подаде жалба, че е регистрирана в апартамента на етаж 4, а от друга страна през времето когато вървеше административното производство, подаде заявление за адресна регистрация на Г., като това второто заявление беше поредно и беше за регистрация на ул. „Л. Каравелов” № 17, ет. 4, собственост на семейство Р..

 

         Съдът по отношение на представените писмени доказателства намери, че същите следва да бъдат приети от съда, а тяхната доказателствена стойност ще бъде ценена при постановяване на окончателния съдебен акт.

Предвид изявлението на адвокат И., че лицето К.Р. също е съсобственик на имота, съдът счита, че следва да конституира същия като заинтересована страна, което налага делото да бъде отложено за друга дата.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, представени с административната преписка, както и тези, представени от жалбоподателя с неподписаната молба, подкрепена от адвокат И. в днешно съдебно заседание, както и представените в днешно съдебно заседание такива.

         КОНСТИТУИРА К.Г.Р. като заинтересована страна в процеса, като същия да бъде уведомен за следващо съдебно заседание на установения му постоянен и настоящ адрес по реда на чл. 47 от ГПК.

         ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.01.2017 г. от 10,30 часа, за която дата да се призове новоконституираната страна.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,57 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: