ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 20.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На двадесети септември                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1995 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 16:19 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БОНОЙЛ“ ООД, редовно призован, се представлява от  управителя В.М.Т.с пълномощно на лист 21-гръб  и юк. В.Р.М.с пълномощно,  ведно с трудов договор, представени в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТД на НАП – Бургас, редовно призован, се представлява от ст.юк. Е.Е.с пълномощно,  представено в днешното съдебно заседание.

 

        

         По хода на делото:

ЮК. М.: Да се даде ход на делото.

ЮК.Е.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба на „Бонойл“ ООД, ЕИК ***,  със седалище и  адрес на управление: гр. ***, представлявано от В.М.Т., против решение №63/02.07.2018 г. на директора на ТД на НАП Бургас, с което е потвърдено Постановление № С180028-023-0002223/18.06.2018 г. на Ж.Ж.– публичен изпълнител към ТД на НАП – Бургас, офис Ямбол.

         ДОКЛАДВА постъпилата с вх. № 8819/06.08.2018 год. част от административната преписка.

          Съдът УКАЗВА на жалбоподателя на основание чл. 163, ал. 3 АПК, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

УКАЗВА  на ответника, на основание чл. 170, ал. 1 от АПК, че трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и по доказателствата:

 

ЮК. М.: Поддържаме жалбата. Няма да сочим други доказателства.

ЮК.Е.: Оспорвам жалбата. Моля да бъдат приети цялостното решение (63/02.07.2018 г.) от 3 страници с обратна разписка и постановлението (изх.№ С180028-023-0002223/18.06.2018 г.) – 2 стр. с обратна разписка. Няма да сочим други доказателства.

ЮК. М.: Да се приемат. Считаме делото за изяснено от фактическата страна и няма да сочим други доказателства

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилата с вх. № 8819/06.08.2018г.част от административна преписка, както и представените в днешното съдебно заседание решение №63/02.07.2018 г. и постановление № С180028-023-0002223/18.06.2018 г.

 

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

ЮК. М.: Моля да отмените решение № 63/02.07.2018 г. на директора на ТД на НАП - Бургас и потвърденото с него постановление за налагане на обезпечителни мерки, издадено от Ж.Ж.– публичен изпълнител към ТД на НАП – Бургас, офис Ямбол като, неправилно и незаконосъобразно и да ми присъдите направените по делото разноски, в т. ч. и юрисконсултско възнаграждение. По мотиви, изложени в жалбата, както и в настоящото изложение, считаме, че е налице пълна липса на обезпечителна нужда като абсолютна процесуална предпоставка за налагане на обезпечението. Основен аргумент за налагането на обезпечението е деклариран от „БОНОЙЛ“ ООД  ВОД по чл. 7, ал.1 от ЗДДС, в резултат на което не е бил начислен ДДС на основание чл.53, ал.1 от ЗДДС, поради обстоятелства, свързани с дружества, с които „БОНОЙЛ“ ООД  е имал търговски вазимоотношения в миналото. Едното дружество –„А.Д.“ не е подавало декларации по ДДС, а другите дружества – „П.Ш.“ с VIN номер EL *** и „С.Г.К.“ c VIN номер EL *** са се явявали липсващи търговци.  Посочените основания за налагане на обезпеченията са формулирани абстратно. Не са обсъдени представените доказателства за извършен ВОД, поради което обезпечаването с ДДС по тях се явява незаконосъобразно. Наред с това посочената от административния орган правна норма като правно основание за възникване на публичното вземане, регламентира единствено облагаемите с нулева ставка вътрешно общностни доставки.Добросъвестно преди изпълнението на всяка доставка „БОНОЙЛ“ ООД  е правил проверка на контрагентите си за обмен на ДДС информация в своята информационна система, и стоката е реално изнесена, преминала границата на република България и фактическа е получена в държава-членка на ЕС от съответното дружествово-получател. В противоречие на националното законодателство органът вменява задължение за действието или бездействието, което е недопустимо основание. В разпоредбата на чл. 98, ал.1 от АПК са посочени способите за обезпечаване. До тях се прибягва и се налагат от публичен изпълнител, само когато са налице предпоставките по чл. 121 от ДОПК. В настоящия случай публичният изпълнител е обосновал нуждата от налагането на запор върху банковата сметка на дружеството, за да са изпълнени предпоставките на чл. 121, ал.1 от ДОПК. В административната преписка и по делото няма доказателства относно фактическата материална обезпеченост на дружеството с активи и имущество, липсват данни, посочващи размера на наличните средсдства по каса и банкови сметки, оботни сметки, произход, парични потоци, балансова стойност, на които се основава изводът за обезпечителна нужда. Обжалваното решение е незаконосъобразно и немотивирано. Същото не обосновава налагането на предварителни обезпечителни мерки. Още повече, че не са изложени съображения от административния орган, че ще бъде невъзможно или затруднено събирането на бъдещи публични вземания.

 

ЮК.Е.: Считам подадената жалба за неоснователна въз основа на посочените в нея обстоятества. Предварителната мярка е наложена от административния орган поради причината, че на дружеството се е извършила ревизия, която е възложена със срок до 19.09.2018 г., направена във връзка с получена молба за административно сътрудничество във Франция на основание чл.7 от регламент на ЕС № 904-2007 г. Предоставена е информация, че това дружество, с което контактува жалбоподателят – „А.Д.“ не е подавало декларации по ДДС. След като са получили тази информация и се вижда, че това дружество и още две, административният орган е преценил, че ще се затрудни събирането на публичните задължения, тъй като ДДС е трябвало да се начисли от „БОНОЙЛ“ ООД, а не са го сторили, а като се вземе предвид, че това са 1093687,26 лева, въз основа на това е счетено, че трябва да се наложи обезпечителна мярка, за да се съберат в бъдеще тези задължения. Има мотивирано искане от публичния изпълнител и той е наложил мярката. Същата е съобразена с размера на предполагаемите задължения и в случая е налжоен запор само на една банкова сметка ***, при наличието на дружеството на още 5 сметки в посочените банки. Водени от това считаме, че с така наложения запор се обезпечава вземането на държавата, не се ощетява държавния фиск и няма да се затрудни дейността на дружеството. Затова и в тази насока е решението на ТД на НАП № 63/02.07.2018 г. и в тази връзка моля да примете,че издаденото решение на НАП е мотивирано и законосъобразно, а и действията на публичния изпълнтиел са в същата насока. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение за тази инстанция.

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  16:35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: