ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 08.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на осми юли през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1995 по описа за 2014 година.                  

   

На именното повикване в 14:27 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „3 С ГАРД БУРГАС” ООД, редовно призован, представлява се от адвокат Р.И.Ц., с пълномощно по делото на л.94.

 

За ОТВЕТНИКА - директор на ТП на НОИ Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., с представено пълномощно на л.95.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - Р.Н.Ж., редовно призована, не се явява и не се представлява. Призовката е получена на 09.06.2015г. от Н.П. М., с отбелязване, че е пълнолетна родственица от домашните, която е поела задължение да предаде призовката на адресата.

 

АДВОКАТ Ц.: Да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

С писмо вх.№4224/07.05.2015 година от ответника са постъпили незаверени вярно с оригинала документи по опис, а видно от писмото от 29.04.2015 година те са представени от зам. административния ръководител на Окръжна прокуратура Бургас. Препис от документите са изпратени на жалбоподателя и заинтересованата страна с възможност за изразяване на становище в 7-дневен срок от получаването им. Становища по делото не са постъпили в дадения срок.

 

АДВОКАТ Ц.: Запозната съм с представените доказателства, които бяха докладвани днес, но предвид констатираното от съда и в днешното съдебно заседание  по отношение на наличните в делото доказателства считам, че същите не са заверени по надлежния ред и съгласно изискванията на закона, още повече същите са нечетливи и не удостоверяват по безспорен начин обстоятелствата, за които са изискани, поради което моля да не ги приемате. Те не са годно доказателствено средство.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Предоставям на съда по приемането на доказателствата.

 

По доказателствата съдът, приема следното:

Няма процесуални пречки по делото да бъдат приети като доказателства и представени в копия документи, но същите следва да бъдат заверени за да може съдът да обоснове правните си изводи въз основа на годни писмени доказателства. В този смисъл и при липса на заверка на представените с молба от вх. №4224/07.05.2015година документи съдът приема, че не следва да бъдат приети като доказателства по делото. В случай, че страната която ги представя има интерес от приобщаването и към доказателствения материал по делото, то има процесуална възможност или да ги завери, или да изиска от органа, който съдържа оригиналите на тези документи, представянето им в служебно заверен препис.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИЕМА представените с писмо вх.№4224/07.05.2015година от ответника, документи по опис, като писмени доказателства по делото.

 

АДВОКАТ Ц.: Няма да сочим други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Няма да сочим други доказателства.

 

Съдът намира, че с оглед липсата на доказателствени искания от страните в днешното съдебно заседание и доколкото нормата на чл.171, ал. 2 от изр.2 от АПК постановява, че служебно могат да бъдат допускани единствено експертизи, оглед или освидетелстване, но не и други доказателствени средства допустими по ГПК, а съдът вече е предоставил възможност на страната в предходното съдебно заседание, с което е изпълнил и задължението си по чл.9, ал.3 от АПК, то с оглед службеното начало и нормата на чл.171, ал. 2 от АПК , съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА службено съдебно-медицинска експертиза, вещото лице по която след като се запознае с всички докменти съдържащи се по делото и извърши проверки навсякъде където счита за необходимо, да отговори на въпроса:

Какви са причините за смъртта на лицето З.Д.Ж. настъпила на 26.07.2013година и има ли данни които да установят дали смъртта на лицето е причинена вследствие на трамвите претърпени от ПТП на същата дата или смъртта е настъпила по здравословни причини преди осъществяването на това ПТП?

 

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за допуснатата експертизата  в общ размер на 100 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас. УКАЗВА на жалбоподателя, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

  

НАЗНАЧАВА за конкретно вещо лице П.Г.П. ***.

 

УВЕДОМЯВА жалбоподателя, че при непредставяне на доказателство за внесен депозит, съдът ще приеме, че страната създава пречки за събиране на доказателства и на основание чл.161, ал.1 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК, може да приеме за установено по делото, че смъртта на З.Д.Ж. настъпила на 26.07.2013година е по причина на настъпилото ПТП на същата дата.

 

АДВОКАТО Ц. : Нямаме други доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямаме други доказателствени искания.

 

За събиране на доказателства и представяне на съдебно-медицинската експертиза, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 28.10.2015година от 13.45 часа, за която дата и час жалбоподателя и ответника уведомени от днес, а заинтересованата страна по чл.137, ал.7 от АПК.

ДА СЕ ПРИЗОВЕ вещото лице след представяне на доказателства за внесен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.50 часа.

 

 

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: