ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 11.03.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на единадесети март през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: М.В., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1995 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 13:00 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК се явиха:

 

Жалбоподателят „3 С ГАРД БУРГАС” ООД, редовно призован, представлява се от адвокат Р.И.Ц., с пълномощно по делото на л.94.

За ответника - директор на ТП на НОИ Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., с представено пълномощно на л.95.

Заинтересованата страна Р.Н.Ж., редовно призована, не се явява и не се представлява. Призовката е получена на 19.01.2015г. от нейния син Н.Ж., като длъжностното лице връчило призовката е отразило, че лицето е пълнолетно и е поело задължението на предаде съобщението на заинтересованата страна.

 

АДВОКАТ Ц. – Предвид редовното призоваване на страните в настоящото производство, моля да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба, подадена от „3С ГАРД Бургас” ООД против решение № РД-117/01.09.2014г. на директора на ТП на НОИ Бургас, с което е оставено в сила разпореждане № 59/04.08.2014г. на длъжностно лице при ТП на НОИ Бургас. С последното на основание чл.60, ал.1 от КСО, декларираната злополука от Р.Н.Ж. – наследник на починалото лице З.Д.Ж., с вх.№59/07.05.2014г. в ТП на НОИ Бургас, станала на 26.07.2013г., се приема за трудова по чл.55, ал.2 от КСО – внезапно увреждане, станало през време на отиване по обичайния път до работното място от постоянното местоживеене.

 

На основание чл. 170, ал.1 от АПК съдът указва на страните, че административният орган, трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

Указва на страните, че всяка от страните е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения.

 

АДВОКАТ Ц. – От името на доверителя ми заявявам, че поддържам жалбата на основанията и доводите наведени в нея. Нямам възражение по разпределената доказателствена тежест и доклада. По отношение на преписката, моля същата да бъде приета като доказателство по делото.

По отношение на обстоятелството, че съгласно Закона за частна охранителна дейност и изискванията за дружеството жалбоподател, заявявам, че същото е сключило и към датата на събитието е имало сключен договор, включително и за трудова злополука със Застрахователно акционерно дружество „Булстрад Виена Иншурънс груп” (ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс груп”). В тази връзка представям на съда и полица, която е била действаща към настоящия момент.

Относно спорният момент считам, че с оглед охраняване интересите на всички страни в производството и препращащите процедури към ГПК, моля да бъде привлечено като трето лице - помагач на страната на жалбоподателя на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс груп”), предвид обстоятелствата, както са спорни и настъпилите последици на страната по смисъла на чл. 54 от ЗЗД.

Моля да бъдат приети следните доказателства, които представям – договора за застраховка, полицата, застрахователен сертификат към задължителна застраховка „Трудова злополука”, добавък 3607-01/2013г., съставляващ неразделна част от застрахователната полица, със списък на служителите на фирма „3 С гард Бургас” ООД, представен за м.6 и м.72013г., когато е настъпило събитието - на 26.07.20113г., като представям списъка само с името на З.Д.Ж., но ако съдът прецени бих могла да представя пълния списък за пълнота, но предвид личните данни посочени в тези списъци представям само извадка с името на З. Ж.. Мога да предоставя и извадките от л.1, 2 и 3 на имената на лицата, които са били застраховани по същата полица.

Депозирала съм в писмен вид и представям на съда, молба за конституиране на третото лице, представям молбата с копие за ответната страна.

А по отношение на доводите наведени в жалбата за начина на съставяне на протокол и разписване на същия с по-късна датата от страна на работодателя, представям и моля да бъде прието писмото изпратено от ТП НОИ Бургас на 10.07.2014г. и удостоверяващо, че същото е пристигнало при жалбоподателя на 15.07.2014г., както и съгласно приложения протокол №28/10.07.2014г. от където е видно, че същия е оформен и съставен на 17.07.2014г., но фактически е бил предоставен на работодателя на 22.07.2014г.

С оглед становището на ответната страна, моля да ми бъде дадена възможност допълнително да ангажирам доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. - Оспорвам изцяло жалбата, като неоснователна. Нямам възражение по разпределената доказателствена тежест и доклада. Представили сме административната преписка. Да се приеме административната преписка, която е в цялост.

Относно искането на процесуалния представител на жалбоподателя за привличане на трето лице - помагач ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс груп”- предоставям на съда.

Относно представеното писмо, с което е уведомен управителя на „3 С гард” ООД, моля да имате предвид, че същото представлява част от административната преписка и представлява част от нея и се съдържа в преписката. Не възразявам да се приемат представените документи.

Нямам доказателствени искания.

 

По днес заявените искания на процесуалния представител на жалбоподателят, съдът приема следното:

Искането за конституирането на трето лице - помагач в настоящото производство следва да бъде отхвърлено, доколкото съдът разглежда законосъобразността на оспорен административен акт, а не обсъжда наличието или липсата на търговски правоотношения между „3 С гард” ООД и ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс груп”. Дали жалбоподателят е застраховал или не работещите в дружеството, респ. и З.Д.Ж., не е предмет на изследване в настоящото производство.

В този смисъл съдът приема, че ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс груп” няма качеството на заинтересовано лице по смисъла на АПК в настоящото производство. В случай, че жалбоподателят – „3 С гард Бургас” ООД има иск към ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс груп” по представената задължителна застраховка за трудова злополука, то няма процесуални пречка тези претенции да бъдат заявени пред общия съд, но не и в административното съдебно производство по настоящото дело.

В този смисъл съдът

 

О П Р Е Д Е Л И: №

 

ОСТАВЯ без уважени молбата на „3 С гард Бургас” за конституиране като трето лице - помагач на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс груп” на страната на жалбоподателя в производството по административно дело № 1995/2014г. по описа на Адм. съд Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от днес.

                                   СЪДИЯ:

 

 

По отношение на заявените доказателствени искания, съдът счита следното:

Представения протокол № 28/10.07.2014г. относно резултатите от извършеното разследване на злополуката, както и писмото до управителя на жалбоподателя с вх. № 7-07/15.07.2014г. са относими към предмета на спора и следва да бъдат приети като доказателства по делото.

Неотносими към предмета на спора са договор за трудова злополука, общи условия към този договор, които не следва да бъдат приети като доказателства.

Така мотивиран по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА днес представените от адвокат Ц. протокол № 28/10.07.2014г. относно резултатите от извършеното разследване на злополуката, писмото до управителя на жалбоподателя с вх. № 7-07/15.07.2014г.

ОТХВЪРЛЯ искането за приемане като писмени доказателства на останалите документи, представени днес от адвокат Ц..

 

АДВОКАТ Ц. – заявявам, че оспорвам установеното от органа, че Златин Желязков е починал на 26.07.2013г. при ПТП и в резултат на причинените от това произшествие последици, както и че е управлявал автомобила при придвижването си от неговото местоживеене към местоработата му в „3 С гард” ООД. По делото не е установено от какво е починало лицето. Спорно е от какво точно е починало лицето, дали от ПТП и дали лицето се е движило по обичайния маршрут от вкъщи към работата си. От показанията на заинтересованата страна Р.Ж., става ясно, че З.Ж. е тръгнал в 18.30ч., а в смъртния акт пише, че смъртта е настъпила в 18.30 ч. Тези обстоятелства - къде се е движело лицето и от какво точно е починало, са спорни.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Нямам доказателствени искания по заявените оспорвания от жалбоподателя, тъй като за тях сме представили доказателства, съдържащи се в административната преписка, която сме представили в цялост.

АДВОКАТ Ц. – Предвид тежестта на доказване и казаното от ответника, няма да сочим други доказателства.

 

Съдът, като съобрази заявеното от представителите на страните и с оглед разпоредбите на чл. 9, ал.3 от АПК, във вр. с чл. 171, ал.4 от АПК намира, че следва да укаже на ответника в настоящото производство, че към настоящия момент по делото не се съдържат доказателства за релевантни факти, касаещи спора, предмет на настоящото производство. В този смисъл съдът следва да предостави възможност на ответника да ангажира доказателства, като съобрази днес заявените от процесуалния представител на жалбоподателя спорни факти и представи протокол за ПТП, респективно друг официален документ от органа, констатирал произшествието на 26.07.2013г., съответно да ангажира доказателства, вкл. и чрез специални знания, относно причините за смъртта на лицето З.Д.Ж., настъпила на 26.07.2013г., както и да ангажира доказателства относно изложеното в оспорения акт, че увреждането се е случило през време на отиване по обичайния път до работното място от З.Д.Ж. от неговото местоживеене.

В този смисъл съдът следва да укаже на страните, че за формирането на правните изводи по съществото на спора от значение е непосредственото възприятие на съда на релевантните по делото обстоятелства.

Воден от горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на ответника в настоящото производство, че към настоящия момент по делото не се съдържат доказателства за релевантни факти, касаещи спора, предмет на настоящото производство изложени в обстоятелствената част от настоящото определение;

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответника да ангажира доказателства, като съобрази днес заявените от процесуалния представител на жалбоподателя спорни факти.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – С оглед указанията на съда моля делото да бъде отсрочено за втората половина на м.май 2015г., с оглед възможността да мога своевременно да заявя доказателствените искания и да ангажирам доказателства за установяване на спорните факти.

АДВОКАТ Ц. – Моля да се съобразим с искането на ответната страна и делото да се отложи за втората половина на м. май.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за открито съдебно заседание на  20.05.2015г. от 15.00ч., за която дата и час страните са уведомени от днес.

Заинтересованата страна Р.Н. уведомена при условията по чл.137, ал.7 от АПК.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: