ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 19.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ХVІІІ Административен състав

На  деветнадесети април                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  Т.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1994 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АПОЛОНИЯ РИЗОРТ“ ООД, редовно призован, се представлява от адв.В.Б. с пълномощно на лист 222 по делото – том І по делото.

ОТВЕТНИКЪТ  Началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Югоизточен район, редовно призован, не се явява. Представлява се от юрисконсулт А.К., c пълномощно, находящо се на лист 219 – том І по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА съгласно Определение на съда № 1616 от 07.08.2017 г. „Долен ЕООД, редовно призована, се представлява от адв. А.И.П. с пълномощно на лист 217 по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главния архитект на община Созопол, редовно призован, не се явява и не се представлява.

За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - БУРГАС се явява прокурор Г.С..

 

ВЕЩИТЕ ЛИЦА В.В.А.-Д. и М.М. се явяват.

 

         По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпили с вх.№ 2577/02.03.2018г. доказателства, предоставени от РИОСВ Бургас писма с номера, цитирани в молбата на „Аполония Ризорт” ООД, изискани от предходното съдебно заседание, както следва: изх.№ ГЮ-40(6)/31.03.2017г.; ГЮ-40(7)/31.03.2017г.; ГЮ-40(8)/31.03.2017г.; ГЮ-40(9)/03.04.2017 г. и ГЮ-30(10)/31.03.2017 г.

Съдът ДОКЛАДВА постъпило в срок (вх.№4159/11.4.2018г.) заключение на вещото лице арх. В.В.А.-Д..

  Съдът ДОКЛАДВА постъпило на 12.04.2018 год. с вх. № 4222/12.4.2018 г. заключение по съдебно-техническа експертиза на вещото лице геодезист М.П.М.. Същото не е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

Съдът предоставя на страните възможност да изразят становище по доказателствата и да направят доказателствени искания:

 

АДВ. Б.: Не възразявам да бъдат приети като доказателства писмата на РИОСВ Бургас.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се приемат представените доказателства, нямам възражения.

АДВ. П.: Да се приемат доказателствата, нямам възражение.

ПРОКУРОР С.: Не възразявам да бъдат приети представените доказателства.

 

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото приложените към молба с вх. № 2577/02.03.2018г. доказателства, предоставени от РИОСВ Бургас.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице В.В.А.-Д..

 

Съдът ПРИСТЪПВА към установява самоличността на вещото лице, както следва:

В.В.А.-Д. – 49 години, български гражданин, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Давам заключение вярно и безпристрастно, по разбиране и съвест.

 

АДВ. Б.: Нямаме въпроси към вещото лице А.-Д.. Да се приеме заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямаме въпроси към вещото лице лице А.-Д.. Да се приеме заключението.

АДВ. П.: Нямаме въпроси към вещото лице лице А.-Д.. Да се приеме заключението.

ПРОКУРОР С.: Нямам въпроси лице А.-Д.. Да се приеме експертизата.

 

СЪДЪТ, с оглед изявлението на страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице А.-Д..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит (300 лева).

(РКО изд. 19.04.2018 г. - 300 лева, платежно нареждане на лист 1466-том 11 ).

 Съдът констатира, че съгласно справка-декларация вещото лице е извършило разходи и е калкулирало труд, чиято стойност надхвърля размера на определеното първоначално възнаграждение. Заключението е подробно, прегледно и логически издържано. Ето защо, съдът счита, че следва да определи допълнително възнаграждение на експерта, съответстващо на реално положените от него усилия по изготвяне на заключението.

За това съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОПРЕДЕЛЯ допълнително възнаграждение на вещото лице В.А.-Д. в размер на 202,00 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

УКАЗВА на жалбоподателя, че при неизпълнение на задължението за внасяне на допълнителен депозит, ще бъде издаден изпълнителен лист или постановен осъдителен диспозитив в тази насока.

 

В залата влиза адв. Б.Й., представляващ Главния архитект на община Созопол. СЪДЪТ запознава адв. Й. с извършените до момента действия.

 

АДВ. Б.: Нямаме възражение относно неспазването на 7-мо дневния срок. Да се изслуша вещото лице М..

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямаме възражение относно неспазването на 7-мо дневния срок. Да се изслуша вещото лице М..

АДВ. П.: Нямаме възражение относно неспазването на 7-мо дневния срок. Да се изслуша вещото лице М..

АДВ.Й.: Запознат съм със заключението на вещото лице. Нямаме възражение относно неспазването на 7-мо дневния срок. Не възразявам да бъде изслушана експертизата.

ПРОКУРОР С.: Нямам възражение относно неспазването на 7-мо дневния срок. Да се изслуша вещото лице М..

 

  Съдът ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

М.П.М. – 56 години, български гражданин, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВ. Б.: Нямаме въпроси към вещото лице М.. Да се приеме експертизата.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямаме въпроси към вещото лице М.. Да се приеме експертизата.

АДВ. П.: Нямаме въпроси към вещото лице М.. Да се приеме експертизата.

АДВ. Й.: Нямаме въпроси към вещото лице М.. Да се приеме експертизата.

ПРОКУРОР С.: Нямам въпроси към вещото лице М.. Да се приеме експертизата

 

Предвид липсата на въпроси към вещото лице съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице М..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит (300).

(РКО изд. 19.04.2018 г. - 300 лева,платежно нареждане лист 1511). 

 

АДВ. Б.: Нямаме доказателствени искания и няма да представяме нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямаме доказателствени искания и няма да представяме нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

АДВ. П.: Нямаме доказателствени искания и няма да представяме нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

АДВ. Й.: Нямаме доказателствени искания и няма да представяме нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОР С.: Нямаме доказателствени искания и няма да представяме нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

 

АДВ. Б.: Моля да прогласите процесната заповед за нищожна по съображенията в жалбата. Моля дя я отмените като незаконосъобразна. Подробни съображения сме изложили в жалбата, но с оглед събраните доказателства по делото, моля да ми дадете възможност да представя писмени бележки.

Моля за присъждане направените съдебно-деловодни разноски, за които представям списък.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да постановите решение, с което да оставите без уважение предявената жалба и да оставите в сила обжалвания административен акт като правилен и законосъобразен. Моля за възможност да представя в писмен вид съображения.

Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Моля да се запозная с разноските на жалбоподателя.

 

Съдът ЗАПОЗНА юк. К. с представения от жалбоподателя списък на разноските.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Възразявам по отношение размера на адвокатския хонорар, като считам същия за прекомерно висок.

АДВ. П.: Поддържам жалбата. Моля същата да бъде уважена и да отмените заповедта по подробно изложените в жалбата мотиви. Ще се ползвам от писмените бележки на жалбоподателя.

АДВ. Й.:  Моля да отмените административния акт по съображения, подробно изложени в жалбата и с оглед събраните доказателства по делото, като включително се присъединявам към всички изразени становища от страна на жалбоподателя и заинтересованите лица.

Моля за присъждане на адвокатско възнаграждение, определено въз основа на Наредбата за адвокатските възнаграждеиня.

ПРОКУРОР С.: Считам, че заповед №10-юир45/23.06.2017 г. на директора на РДНСК-ЮИР, е обоснована и законосъобразна по изолжените в нея мотиви. Същата е в съотвестиве с целите на ЗУТ и екологичното законозателство, съдъражащо се в ЗООС, Наредбата за опазване на околната среда, ЗБР и Закона за управление на черноморското крайбрежние, които са специални по отношение на ЗУТ и задължително се прилагат. Правилно е след като територията е урбанизирана и се извършва оценка за съотвестиве по Закона за биологичното разнообразине. Основен е принципът на предпазливостта за опазване на защитените зони, като в конкретния случай строителството попада точно в такава зона. Освен това в Решение № 2428/26.02.2018 г. по адм. дело №14761/2017 г. на Втора колегия, 5-членен състав на ВАС, изрично се подчертава, че оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и оценка за съответствие се извършва не само когато инвестиционното намерние попада в защитена зона, а и когато е в  близост до такива зони, като за установяване или липса на каквото и да е вредно въздействие върху околната среда като, при всички случай следва да се прецени кумулативния ефект от инвестиционното намерение в района. Моля да вземете предвид посоченото от мен решение и мотивите, изложени в него, тъй като се касае за аналогичен случай.

 

Съдът предоставя 10-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:22 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: