ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 19.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ХVІІІ Административен състав

На деветнадесети октомври                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1994 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АПОЛОНИЯ РИЗОРТ“ ООД, редовно призован, се  представлява от адв. Б. c пълномощно представено в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ  Началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Югоизточен район, редовно призован, не се явява. Представлява се от юрисконсулт А.К., c  пълномощно представено в днешното съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА съгласно Определение на съда № 1616 от 07.08.2017 г. „Долен“ ЕООД, редовно призован, се представлява от управителя Р.М.. По делото е постъпила молба от процесуалния представител адв. А.И.П. с вх. № 10976/18.10.2017 г., ведно със служебни бележки /адвокатско пълномощно и служебна бележка изх.№ 1032/19.10.2017 г., изд. МБАЛ „Дева Мария“ – гр. Бургас/, в която молба е посочено, че същата е приета в отделение по „Акушерство и гинекология“ в УМБЛ „Дева Мария“ – гр. Бургас и ще бъде хоспитализирана. Приета е на 19.10.2017 г. и ще бъде изписана на 21.10.2017 г.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главния архитект на община Созопол, редовно призован, не се явява и не се представлява.


          За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - БУРГАС се явява прокурор Тиха Стоянова.

ИЗЯВЛЕНИЕ на прокурор Стоянова: Моля да бъда конституирана като страна по делото.

 

АДВ. Б.: Не са налице процесуални пречки за даване ход на делото.

ЮК. К.: Нямам възражения по хода на делото, предоставям на съда по направеното искане.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Нямам възражения по хода на делото.

Р.М.: След като го няма адвоката, когото съм упълномощена, няма как, не съм запозната с никакви документи. Предпочитам, когато адвокатът е на място тук, тогава да се даде ход на делото. Него съм упълномощила. Определено моля за отлагане на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

 

Производството е образувано по жалба на “АПОЛОНИЯ РИЗОРТ” ООД, ***, със седалище и адрес на управление, гр. София, **********, против Заповед № ДК-10-ЮИР-45/23.06.2017г. на началника на РДНСК - ЮИР, с която е обявено за нищожно, издаденото от главния архитект на община Созопол, разрешение за строеж № 267/24.10.2008г. за “Курортни сгради с апартаменти за сезонно ползване до кота+-0,00” в *****, землище на гр. Черноморец, община Созопол, в едно с одобрените на 23.10.2008 г.   инвестиционни проекти по част: Архитектура, Конструкции, Електротехническа, ВиК, Геодезия, ОВК и ПБЗ, по протест  изх. № 3144/17 от 13.03.2017г. на ОП - Бургас.

 

ДОКЛАДВА постъпила административна преписка, ведно с приложения - л. 2-л.119

ДОКЛАДВА постъпилата молба от „Долен“ ЕООД, ведно с приложения –л. 127 – л. 130

ДОКЛАДВА постъпилата с входящ № 8383/08.08.2017г. преписка, представена от Окръжна прокуратура – Бургас, конституирана с Определение № 1521 от 25.07.2017 год. на съда за насрочване на делото – л. 142 – л. 196.АДВ. Б.: От името на доверителя ми поддържам депозираната жалба срещу Заповед № ДК-10-ЮИР-45/23.06.2017г. на началника на РДНСК – ЮИР. Оспорвам заповедта по съображенията изложени в жалбата. По доказателствата моля да бъдат приети като доказателства документите, приети със жалбата. Във връзка с постъпилата преписка от ответника, както и преписката, постъпила от ОП – Бургас. Заявявам,че посочените преписки не са посочени в цялост и имам доказателствени искания за доокомплектоване на преписките, като мога да го изложа в заседанието или в писмена молба. Най-общо да кажа за недоокомплектоването: първо, със жалбата сме поискали да се представи документацията във връзка с извършените разпоредени проверки на ДНСК- гр. София. Тази документация не е постъпила по делото, въпреки че има данни за такава в кориците на делото. Ще посоча страниците в писмена молба. По същия начин в преписката, представена от Окръжна прокуратура – Бургас  е видно, че е изискано становище от Министерство на околната среда и водите, но отговор по това становище не е приложено към преписката. По същия начин имаме изискване от страна на ответника до Агенцията по геодезия и картография - с искане да се удостовери актуалното състояние относно наличие или не на дюни в имота на доверителя ми. Също не е приложено като доказателство от Агенцията по кадастър. Затова правя искане да задължите ответника да представи  отговорите на тези 2 ведомства и алтернативно да ми бъде издадено съдебно удостоверение 2 броя, по силата на които да се снабдя с преписи от въпросните отговори. Освен това от преписката на Окръжна прокуратура – гр. Бургас е видно, че към самия протест, внесен в РДНСК- ЮИР, е приложена и самата преписка по издаване разрешението на строеж №277/2008 г. и в съпроводителното писмо на Окръжна прокуратура – гр. Бургас е посочено, че това е цялата преписка на Окръжна прокуратура, от което правя извод, че самата документация по разрешението за строеж вече е била изпратена. Затова моля да задължите ответника да представи преписката по издаване на разрешението за строеж, която според мен се намира към документацията, която е част от административната преписка. Моля след доокомплектоване на преписката изцяло, да ми бъде дадена възможност да ангажирам други доказателства по делото. Ще депозирам писмена молба.

ЮК. К.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете административната преписка, приложена от административния орган. По направените искания моля да задължите жалбоподателя да уточни точно какви писма иска, защото по отношение на заявените искания за представяне на писма в самата жалба. Същите изхождат от ДНСК – гр. София, поради което няма как РДНСК - ЮИР дори да разполага с тях, да ги представи. На следващо място по отношение искането да бъде представена административната преписка по издаване на разрешението за строеж - моля да имате предвид, че административната преписка по издаване разрешение за строеж се съхранява безсрочно в органа, издал съответния акт - община Созопол. Протестът е изпратен от  прокурор Величка К. – прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Бургас с изх № 3144/17 г. Не е изпратена никаква преписка. Приложен е единствено препис от протеста на община Созопол. Протестът, цитиран от мен, е връчен на представител на „Аполония ризорт“ ООД, както и на заинтересованите страни, така че те могат да видят, че той приключва с препис на протеста на община Созопол, не с административната преписка Много ясно, е че е останал в прокуратурата. Нямам доказателствени искани.

Р.М. – УПРАВИТЕЛ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ДОЛЕН“ ЕООД: Моят адвокат на по-късен етап ще вземе становище и ще направи своите искания.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Окръжна прокуратура - Бургас не изисквала материали от административните органи. Протестът е изготвен по доказателства, представени с постъпилия сигнал до Окръжна прокуратура, въз основа на който е изготвен протеста. Нямам доказателствени искания на този етап.

 

  Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата доказателства, административната преписка, постъпилата молба от „Долен“ ЕООД, ведно с приложения, постъпилата преписка, представена от Окръжна прокуратура – Бургас, както и представените в днешното съдебно заседание материали.

 

ПРЕДОСТАВЯ 7-дневен срок считано от днес на жалбоподателя да представи молба, в която да посочи детайлно писмените доказателства, които счита,че следва да бъдат изискани.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 04.12.2017 г. от 11:50 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:39 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: