ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 08. 02.                                                                   град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ХVІІІ Административен състав

На  осми февруари                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  ХРИСТО КОЛЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1994 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АПОЛОНИЯ РИЗОРТ“ ООД, редовно призован, се представлява от адв.В.Б. с пълномощно на лист 222 по делото – том І по делото.

ОТВЕТНИКЪТ  Началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Югоизточен район, редовно призован, не се явява. Представлява се от юрисконсулт А.К., c пълномощно, находящо се на лист 219 – том І по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА съгласно Определение на съда № 1616 от 07.08.2017 г. „Долен“ ЕООД, редовно призован, се представлява от процесуалния представител адв. А.И.П. с пълномощно на лист 217 по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главния архитект на община Созопол, редовно призован, не се явява, не се представлява.


          За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - БУРГАС се явява прокурор Христо Колев.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.В.А.-Д. не се явява.

 

         По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 13527/14.12.2017г. молба от жалбоподателя с искане за допускане на съдебно-техническа експертиза с вещо лице архитект и конкретни въпроси към вещото лице. С молбата  представят и моля да бъдат приети по делото писмо изх.№ 05-79/28.04.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК и молят съдът да задължи началника на СГКК Бургас да представи цветни копия на специализираните карти и регистри за ПИ с идентификатор ***.

Молят съдът да задължи община Созопол да представи следните документи: писмото, с което РС № 267/24.10.2008 г. е изпратено в РДНСК ЮИР за извършване на служебната проверка по чл.156 от ЗУТ; Решение № 377/27.06.1997 г. на Общински съвет Созопол, с което е утвърден териториалноустройствен план на община Созопол, заедно с Решение по ОВОС № 20-7/19.05.1997 г.на Министъра на околната среда; Заповед № 628/25.07.2000 г. на кмета на община Созопол, с която е утвърдено решение № 61/21.07.2000 г. по протокол № 19/20.07.2000 г. на комисия на община Созопол за преценка на влиянието върху околната среда. / том 11 лист 1446-1447/.

В изпълнение на разпореждане № 8963/15.12.2017 г. съдът ДОКЛАДВА постъпили с вх.№ 13905/28.12.2017г. доказателства, предоставени по разпореждане от съда от началник на СГКК Бургас./том 11 лист 1457/

В изпълнение на разпореждане № 74/04.01.2018 г. и разпореждане № 8964/15.12.2017 г. съдът ДОКЛАДВА постъпили с вх.№ 454/12.01.2018г. доказателства, предоставени от община Созопол, както следва: писмо изх.№24-00-676/27.10.2008 г. на община Созопол до РДНСК Бургас, ведно със Заповед № 628/25.07.2000 год. на кмета на община Созопол; Решение по ОВОС № 20-7/19.05.1997 г. на министъра на околната среда, като уведомяват съда, че в архива на община Созопол не е било открито Решение № 377/27.06.1997 г. на Общински съвет Созопол, но същото е било публикувано в неофициален раздел на ДВ бр.73/1999 г.; Заповед № 628/25.07.2000 г.на кмета на община Созопол/ том 11 лист 1470/.

ДОКЛАДВА постъпило с вх.№455/12.01.2018г. писмо-отговор от трето неучастващо в съдебния процес лице община Созопол, с което уведомяват съда, че с тяхно писмо изх.№ 11-03-13/19.01.2018 г. са изпратили исканите по делото документи, като с писмения си отговор прилагат и тяхното писмо. /том 11, лист 1480/

ДОКЛАДВА постъпила с вх.№1287/31.1.2018г. молба от вещото лице за отлагане на делото и насрочване на нова дата след 15.04.2018 год., тъй като е в невъзможност да изготви експертизата, поради краткия срок и големия обем работа.

 

Становище по доказателствата и доказателствени искания:

 

АДВ. Б.: Не възразявам да бъдат приети и приобщени по делото представените писмени доказателства, както бяха докладвани. Допълнително представям с молба с препис писмо на изпълнителния директор на СГКК05-79/28.04.2017 г. и писмо 48-00-189/31.05.2017 г. на зам.-министъра на околната среда и водите във връзка с представеното писмо на Министерството на околната среда и водите, правим искане да задължите директора на РИОСВ Бургас да представи свои писма, които са цитирани в писмото на министъра на околната среда и водите, защото с това писмо са потвърдени становищата на директора на РИОСВ – Бургас, изложени в цитираните писма.

Също във връзка с постъпилата специализирана кадастрална карта от СГКК Бургас и копие, моля да допуснете СТЕ с вещо лице геодезист със задачи, формулирани в исковата молба, която представям.

Моля да бъде дадена възможност на вещото лице архитект да изготви експертизата, като за датата предоставям на съда.

 

 В залата влезе адв. Б.Й.. Съдът го запозна с извършените до момента действия.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам възражение по доклада. Не възразявам да бъдат приети и приобщени всички изчетени доказателства.  Моля да бъдат приети представените от нас допълнително доказателства. Не срещнах да са били приети. Не възразявам да бъдат приети и днес представените доказателства.

Не се противопоставям на искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза с вещо лице геодезист.

Да се предостави допълнителна възможност на вещото лице да изготви назначената съдебно-техническа експертиза.

 

АДВ. Й.: Нямам възражение по доклада на съда. Моля да се приеме същият. Моля да се приемат днес представените доказателства от жалбоподателя.

Не се противопоставям на искането за експертиза с поставени задачи към вещото лице от гледна точка на неговата специализация.

Няма да соча други доказателства.

Да се предостави допълнителна възможност на вещото лице да изготви назначената съдебно-техническа експертиза.

 

АДВ. П.: Не възразявам на доклада на съда. Изцяло поддържам доказателствените искания на процесуалния представител на жалбоподателя.

Моля да допуснете искането за съдебно-техническа експертиза.

Да се предостави допълнителна възможност на вещото лице да изготви назначената съдебно-техническа експертиза.

 

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Да се приемат доказателствата. Не възразявам да се назначи съдебно-техническа експертиза.

Да се предостави допълнителна възможност на вещото лице да изготви назначената съдебно-техническа експертиза.

 

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото приложените към молба с вх. № 13527/14.12.2017г. от жалбоподателя документи, постъпилите с вх. № 13905/28.12.2017г. доказателства, предоставени по разпореждане от съда от началник на СГКК Бургас, както и постъпилите с вх.№454/12.01.2018 г. доказателства и вх.№ 455/12.01.2018г. писмо-отговор, предоставени от община Созопол.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото в днешното съдебно заседание доказателства.

Относно искането за допускане на съдебно-техническа експертиза с вещо лице геодезист, съдът ще се произнесе в закрито съдебно заседание.

 

ПРЕДОСТАВЯ допълнителна възможност на вещото лице В.В.А.-Д. да изготви назначената съдебно-техническа експертиза.

ЗАДЪЛЖАВА директора на РИОСВ Бургас да представи свои писма с номера, цитирани в молбата на „Аполония Ризорт” ООД, както следва: изх.№ ГЮ-40(6)/31.03.2017г.; ГЮ-40(7)/31.03.2017г.; ГЮ-40(8)/31.03.2017г.; ГЮ-40(9)/03.04.2017 г. и ГЮ-30(10)/31.03.2017 г.;

 

ОПРЕДЕЛЯ 14-дневен срок за предоставяне, считано от получаване на съобщението.

 

С оглед събирането на доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за   19.04.2018 г. от 13.45 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    СЪДИЯ: