ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 04.12.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ХVІІІ Административен състав

На  четвърти декември                          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  ХРИСТО КОЛЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1994 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АПОЛОНИЯ РИЗОРТ“ ООД, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ  Началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Югоизточен район, редовно призован, не се явява. Представлява се от юрисконсулт А.К., c  пълномощно представено в предходното съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА съгласно Определение на съда № 1616 от 07.08.2017 г. „Долен“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главния архитект на община Созопол, редовно призован, не се явява, представлява се от адв. Б.Й.с представено в днешното съдебно заседание пълномощно.

За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - БУРГАС се явява прокурор Христо Колев.

 

         По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпила с вх. № 11961/10.11.2017г. документация по преписка № 3144/2017 г. по описа на Окръжна прокуратура – Бургас, по повод на обявената нищожност на РС № 267/24.10.2008 год., изпратена от началника на РДНСК – ЮИР М.Н..

 

Становище по доказателствата и доказателствени искания:

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да приемете  представените от РДНСК – ЮИР доказателства. Нямам доказателствени искания.

АДВ. ЙОРДАНОВ: Оспорваме заповедта на началника на РДНСК – ЮИР като считаме същата за незаконосъобразна и неоснователна, като се присъединяваме към мотивите и съображенията, изложени в жалбата, по повод на която е образувано настоящото производство.

Моля да приемете преписката, предоставена от РДНСК – ЮИР. Ще се ползваме от представените доказателства, като в тази връзка представяме и писма до Окръжна прокуратура - Бургас и началника на РДНСК – ЮИР, като в подкрепа на твърдението си, че сме изпратили всички необходими и налични в община Созопол документи, по повод издаването на оспореното и отменено решение за строеж на гл. архитект на община Созопол като подробно са изброени документите, които сме изпратили, като заявяваме готовността си в случай на нужда извън съдържащите се в преписката и представени от началника на  РДНСК доказателства, да съдействаме за представянето на допълнителни такива, ако съществуват в община Созопол, с цел пълното изясняване на обективната истина по спора.

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Издадената заповед на началника на РДНСК – ЮИР е правилна и законосъобразна, издадена при спазване на административно-производствените правила и като такава следва да бъде оставена в сила. Да не се уважава жалбата на „АПОЛОНИЯ РИЗОРТ“ ООД.

По постъпилите доказателства - моля да бъдат приети заедно с представената в предното съдебно заседание преписка. Считам, че следва да се приемат представените в днешното съдебно заседание документи от адвоката на административния орган, тъй като касаят настоящия случай. Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да имате предвид, че представените в днешното съдебно заседание от представителя на гл. архитект документи е видно, че РДНСК-ЮИР не е представил пълната преписка. Не са представени инвестиционните проекти, а само документи касаещи писма на РИОСВ и градоустройствени разработки. А представената с цитираното в Определението на съда преписка, сме набавили, за да я представим на съда от Окръжна прокуратура - Бургас. Това го казва с оглед на това, че се твърди, че преписката не е изпратена и се твърди за 800 и няколко листа. Просто общината не праща цялата преписка. Нямам доказателствено искане, просто уточнявам. Няма да представям други доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА постъпилите с вх. № 11961/10.11.2017г. доказателства  от ответника като доказателства по делото.

ПРИЕМА представите в днешното съдебно заседание писма от П.Р.- кмет на община Созопол, адресирани до Окръжна прокуратура - Бургас и до РДНСК – ЮИР.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК УКАЗВА на жалбоподателя, че следва да ангажира доказателства за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици, включително да поиска допускането на съдебно-техническа експертиза, като постави въпроси към вещото лице с нарочна молба с препис за другата страна.

 

Съдът предоставя възможност на страните да ангажират доказателства.

 

За събирането на доказателства, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за   08.02.2018 г. от 14.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

ДА СЕ ИЗПРАТИ копие от протокола на процесуалните представители на жалбоподателя и заинтересованата страна „Долен“ ЕООД.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:12 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: