ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 05.12.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На пети декември                                   две хиляди и шестнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1994 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 15:51 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Община Карнобат, редовно уведомен, се представлява от адвокат М., надлежно упълномощен с представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Държавен фонд „Земеделие“, редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от процесуалния представител на ответника, в която сочи, че е в невъзможност да се яви в днешно съдебно заседание по разглеждане на делото, като счита, че делото не е подсъдно на Административен съд Бургас а на Софийски градски съд така, както първоначално е образувано и насрочено за разглеждане, позовавайки се на §10, ал. 3 от ПЗР на ЗУСЕСИФ. Възразява също за недопустимост на жалбата като просрочена, а по същество оспорва жалбата като неоснователна по съображения, изложени в отговора на исковата молба, депозирана по дело № 15571/2013 г. по описа на Софийски градски съд, и поддържа доказателственото си искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза по делото.

 

АДВОКАТ М.: По първия довод за подсъдността, тези доводи можеха фондът да ги изложат, обжалвайки прекратителното определение на Софийски градски съд и изпращане на делото на Административен съд София-град. Това определение е връчено на страните и е влязло в сила. Сега, ако ги възприемете за основателни, би следвало да се повдигне някаква препирня между настоящия съд и Софийски градски съд. Ако приемете тези доводи, факт е, че има и такива доводи, би следвало да се повдигне препирня между двете съдилища.

А по втория довод, оспорването е в срок, защото исковата молба се счита в случая за конкретизирана вече с жалбата след указанията на съда. А за всичко това ние имаме сила на присъдено нещо за размера на дълга, имаме частичен иск, който е уважен и искаме остатъка.

 

Съдът по първото възражение на ответника относно подсъдността намира следното:

Производство е образувано, след като с определение № 5446/06.10.2016 г. по адм. д. № 5196/2016 г. Административен съд София-град е изпратил делото по подсъдност на настоящия съд.

Производството пред АССГ е било образувано след като с определение № 8916/11.04.2016 г. Софийски градски съд е прекратил производството по гр. д. № 15571/2013 г., като го е изпратил на по подсъдност на Административен съд София-град на основание §10, т. 2 от ПЗР на ЗУСЕСИФ. Гр. д. № 15571/2013 г. е било образувано по искова молба на община Карнобат срещу ДФ "Земеделие" за присъждане на сумата от 588 844,37 лв., представляваща финансова корекция, наложена на две различни основания, по договор за отпускане на финансова помощ по програма САПАРД. Актът, с който е отказано плащането на сумата на община Карнобат е уведомително писмо от 7.01.2010г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, като с последващо писмо на същия орган от 26.02.2010г. се потвърждава общият размер на корекцията - 588 844,37 лв., на двете посочени основания.  

Съгласно чл. 73, ал. 1 и ал. 4 от ЗУСЕСИФ, обн. на 22.12.2015 г., ДВ, бр. 101, финансовата корекция се определя по основание и размер с мотивирано решение на ръководителя на управляващия орган и може да се оспори по реда на АПК, като съобразно § 10, ал. 1 от ПЗР на ЗУСЕСИФ започналите и недовършени до влизането в сила на закона производства се довършват по досегашния ред.

Съгласно § 10, ал.3 /Нова-ДВ, бр.74 от 2016 г., в сила от 25.12.2015 г./, образуваните до влизането в сила на този закон гражданскоправни производства по искови молби срещу изявления за финансови корекции на ръководителя на управляващия орган се довършват по досегашния ред. Тази разпоредба влиза в сила със задна дата от 25.12.2015 г., преди приключването на гр.д. № 15571/2013 г. по описа на СГС и преди постановяването на определението за прекратяване на производството и изпращането му по подсъдност на АССГ. Следователно, образуваното пред СГС гражданскоправно производство по исковата молба на Община Карнобат срещу изявления за финансови корекции на ръководителя на управляващия орган, на основание  §10, ал. 3 от ПЗР на ЗУСЕСИФ следва да се довърши по досегашния ред, т.е. да продължи да се разглежда и приключи от съда, пред който е било образувано. В тази връзка следва да се посочи, че законодателят с последното изменение на ал.2 и ал.3 от §10 от ПЗР на ЗУСЕСИФ реално въвежда два различни правни режима на довършване на образуваните вече дела – административни и граждански, като предвижда първата категория дела да се довършат по реда на АПК, а вторият – по реда на ГПК, като всяко производство ще се развие и приключи от съда пред който е започнало.

С оглед изложеното съдът приема, че делото не му е подсъдно.     На основание  §10, ал. 3 от ПЗР на ЗУСЕСИФ (Нова ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 25.12.2015 г.) компетентен да довърши образуваното по исковата молба на Община Карнобат производство е Софийски градски съд и това налага повдигането на спор за подсъдност с него от настоящия състав.

Воден от горното и на основание чл.135, ал.5, във вр. с чл.135, ал.4 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1994/2016 г. по описа на Административен съд – град Бургас.

ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд – град Бургас и Софийски градски съд по исковата молба на община Карнобат срещу ДФ "Земеделие", за присъждане на сумата от 588 844,37 лв., представляваща финансова корекция, наложена на две различни основания, по договор за отпускане на финансова помощ по програма САПАРД.

ИЗПРАЩА делото за определяне на подсъдността на смесен петчленен състав на Върховния административен съд и Върховния касационен съд.

Препис от определението да се изпрати на страните.

Определението не подлежи на обжалване.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16:03 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: