ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 05.12.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На пети декември                                  две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 1994 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.Т.С., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв. Д., с представено по делото пълномощно.

         За ОТВЕТНИКА ПО ЖАЛБАТА – „Слънчев бряг” АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., с представено по делото пълномощно в днешно съдебно заседание.

         ОТВЕТНИКЪТ Д.Д.Г., редовно уведомен, се явява лично.

         ОТВЕТНИКЪТ Н.Д.Н., редовно уведомен, не се явява.

         За Окръжна прокуратура гр. Бургас, се явява прокурор Червеняков.

 

         По хода на делото:

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Поддържам искането за прекратяване на производството за поради просрочие на жалбата.

ОТВЕТНИКЪТ Д.Г.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ:  Моля да дадете ход на делото. Ще направя искания по чл. 159 АПК във връзка с чл. 21 от АПК.

 

Съдът, като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството по настоящото дело е образувано по жалба Р.Т.С. срещу Принудителна административна мярка, изразяваща се в принудително преместване на собствения му автомобил без негово знание и съгласие, наложена на 09.08.2014г. от служители на „Слънчев бряг”АД;  жалба срещу Заповед № 15/10.06.2014г. на изпълнителния директор на „Слънчев бряг”АД, на основание на която е наложена оспорената ПАМ и иск по ЗОДОВ за заплащане на обезщетение в размер на 53лв., представляващо нанесени имуществени вреди, изразяващи се в платената такса за репатриране и престой на автомобила, както за заплащане на обезщетение в размер на 972лв., за пропуснати ползи от нереализиран вследствие от наложената ПАМ таксиметров превоз на пътник, като в настоящото производство на осн. чл. 204, ал.2 от АПК се разглежда и предявения иск по ЗОДОВ.

На осн. чл.181 АПК оспорването е съобщено чрез обявление в ДВ, бр.87 от 21.10.2014г., както и на интернет-страницата на Върховен административен съд.

Ответникът „Слънчев бряг”АД след указание на съда представи преписките, по които са издадени обжалваните ПАМ и Заповед № 15/10.06.2014г.

 

         АДВ. Д.: Поддържам жалбата частично. Не поддържаме съединения иск по ЗОДОВ в частта му относно претендираното заплащане на обезщетение в размер на 982 лв. за пропуснати ползи от неареализиран вследствие на ПАМ таксиметров превоз. Поддържаме жалбата срещу ПАМ съгласно Заповед № 15/10.06.2014г.,  както и за заплащане на таксата за репатрирането и престоя на автомобила.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Считам, че Заповед № 15/10.06.2014 г. на изпълнителния директор на „Слънчев бряг” АД няма характер на общ административен акт, а същия има вътрешноорганизационен характер, с която се вменяват освен длъжностна характеристика на назначените служители, функционалните задължения на служителите на „Слънчев бряг” АД, организацията на движение и контрол за неотворените за обществено ползване в „Слънчев бряг” - зона изток, които са приети и които общи правила са оповестени.

         ОТВЕТНИКЪТ Г.: Няма какво да допълня.

         ПРОКУРОРЪТ: В случая са налице предпоставките на чл. 159, т. 1 от АПК, като аргументите ми за това са следните: за да подлежи на оспорване съответният акт, той трябва да притежава белезите посочени от законодателя. Считам, че не е налице индивидуален административен акт, защото я няма хипотезата на изразеното, с което е посочено, че следва да бъде овластен със закон съответният административен орган. Публични функции, особено властнически правомощия, биха могли да бъдат възложени на недържавни органи по силата на закона, като могат да бъдат издадени нормативни актове, с които държавата делегира такива и това са закона за частните съдебни изпълнители и закона за нотариусите. Считам, че е недопустимо властническа дейност, която да касае ограничаването на правото на собствениците от ползването на МПС да бъде извършвана от юридическо или частно лице без да е налице хипотезата на правомощие за това. На първо място, за да е налице иск по ЗОДОВ, следва действително да се касае за действие или бездействие на длъжностно лице, на държавата или общината. В случая такова лице няма. С оглед изложеното, считам, че процесната жалба е недопустима, а евентуалната хипотеза за обезщетение би следвало да се води в друго производство. Прилагам решение на Върховен административен съд № 4058/22.03.2011 г., в което е посочено какво представлява ПАМ и че това е изпълнителна дейност на държавата.

АДВ. Д.: Подробни съображения, противоположни на изложените от представителя на прокуратура сме изложили в жалбата, която сме представили. Няма да соча други доказателства.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Представям доказателства по опис. Първата група представляват доказателства относно собствеността на „Слънчев бряг” АС за алейната мрежа „Слънчев бряг” АД - изток, одобрени по надлежния ред, видно от които инвеститор и собственик на пътищата е „Слънчев бряг” АД. Втората група доказателства - това са съдебни решения по фирмените дела на „Слънчев бряг” АД за преобразуването и преминаване на активите на „Слънчев бряг” ЕАД към „Слънчев бряг” АД понастоящем, както и споразумение между „Слънчев бряг” АД и Община Несебър за осигуряване на полицейски сили от страна на МВР във връзка със здравето и спокойствието на гражданите в комплекса, както и писмо на Община Несебър до „Слънчев бряг” АД, в което за сходни случаи изпраща по компетентност жалби за репатриране на автомобили на територията на „Слънчев бряг” АД.  Представям ги с копие за страните. С оглед на това дали е спорно и доколко мястото откъдето е извършено репатрирането представлява част от територията от АДС от който „Слънчев бряг” АД черпи права, моля да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, която да даде отговори дали ПИ 51500.505.308 е част от територията по АДС. Ние твърдим, че улицата около хотел „Гларус” и мястото, където е било неправилно паркиран автомобилът, е част от АДС, по който са вписани права за стопанисване от „Слънчев бряг” АД.

         АДВ. Д.: Ние не оспорваме този факт.  Не възразявам да се приемат тези доказателства. Няма да соча други доказателства.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: В този случай се отказваме от искането за извършване на съдебно-техническа експертиза. Няма да соча други доказателства.

ОТВЕТНИКЪТ Г.: Няма да соча доказателства.

         ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам да се приемат доказателствата.

        

        

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените писмени доказателства, включително и двете преписки представени от ответника – „Слънчев бряг” АД, включително и представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства по опис от същия ответника.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. Д.: Считам жалбата за изцяло основателна. Подробни аргументи сме изложили в жалбата и представените доказателства с нея. Моля да постановите решение, с което да прогласите за нищожна, респективно за незаконосъобразна процесната заповед, както и наложената въз основа на нея ПАМ. Моля също така да ни присъдите разноските.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да постановите съдебен акт, с който да отхвърлите жалбата като недопустима по съображенията, изложени в писменото становище, алтернативно като неоснователна и недоказана. Моля да не уважавате претенцията за адвокатски хонорар поради неговата прекомерност. Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение в полза на „Слънчев бряг” АД. Подробни съображения ще изложа в писмени бележки, в указан от Вас срок.

         ОТВЕТНИКЪТ Д.: Моля да бъде отхвърлена жалбата.

         ПРОКУРОРЪТ: Поддържам становището си досежно неоснователността на жалбата. В случай, че е налице произнасяне по съществото на спора считам, че действително юридическото лице „Слънчев бряг” АД като собственик на пътната мрежа може да налага ПАМ. С оглед изложеното, действително е налице нарушение на ЗДвП и правилно е наложена оспорената ПАМ. Моля същата да бъде потвърдена, а жалбата да бъде отхвърлена.

         Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,42 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: