О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 /06.06.2012, град Бургас,

 

Административен съд –  Бургас, в закрито заседание на шести юни, две хиляди и дванадесета година,  в състав:    

СЪДИЯ: Веселин Енчев

 

 разгледа адм.д. № 1993/2011 година.

 

Производството е по чл.248 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК.

С решение № 399/14.03.2012 година Бургаски административен съд се е произнесъл по правния спор, като е отхвърлил оспорването. Решението е окончателно.

Страните са уведомени съответно: жалбоподателя М. – 23.03.2012 година, а ответника ТД- Бургас - на 19.03.2012 година (лист 44 и 43)

На 16.05.2012 година, по делото е депозирана молба от процесуалния представител на ответника - за допълване на решението в частта за разноските.

Ответникът в производството не е оспорил допълнителното искане за присъждане на разноски.

След като се запозна със съдържането на искането и доказателствата по делото, съдът приема, че искането е просрочено. Допълване на решението в частта за разноските е допустимо по искане, предявено в срока за обжалване, а когато решението е необжалваемо – в едномесечен срок от постановяването му. 

В настоящия случай искането е направено след изтичане на срока по чл.248 ал.1 от ГПК, приложим на основание чл.144 от АПК. Като просрочено, то следва да бъде оставено без разглеждане.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на процесуалния представител на ТД – Бургас на НАП, за допълване на решение № 399/14.03.2012 година – в частта за разноските.

 

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд – с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му.

 

 

 

 

СЪДИЯ: