РЕШЕНИЕ

 

     1914                         дата   31  октомври 2018г.             град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVІ-ти състав,

в публично заседание на 11 октомври 2018 год.,  в следния състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                             ЧЛЕНОВЕ:          1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                          2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: С. Х.

Прокурор: Тиха Стоянова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 1990 по описа за 2018 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл. 63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Н.Х.Ц. *** против Решение № 872/22.06.2018г., постановено по НАХД № 2419/2018г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 05.1-43/30.03.2018г. на Директора на Регионална здравна инспекция – Бургас, с което, на касатора, на основание чл.218, ал.1 от Закона за здравето, във връзка с чл.231, ал.2 от с.з. и за нарушение на чл.56, ал.1 от Закона за здравето, е наложено административно наказание „глоба“  в размер на 300 лева.

Касаторът счита постановеното решение за неправилно, като по същество не оспорва авторството на деянието, но счита, че са налице предпоставки за квалифициране на нарушението като „маловажен случай“ по смисъла на чл.28 от ЗАНН. Иска се отмяна на съдебния акт и потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация също не изпраща представител.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав счете за неоснователна.

Н.Ц. е санкционирана за това, че при извършена на 29.11.2017г. проверка в търговски обект – кафе експресо „Орфей“, находящ се в гр.Бургас, ж.к. „Лазур“, бл.77, е установено, че в качеството си на посетител в обекта, не спазва забраната за тютюнопушене в закрити помещения, като употребява цигара от тютюневи изделия марка „Карелия“, в нарушение на чл.56, ал.1 от Закона за здравето. Районният съд по същество е приел, че е осъществен състав на нарушение, като това се потвърждава от събраните по делото писмени и гласни доказателства, поради което правомерно е ангажирана отговорността на санкционираното лице на соченото основание, поради което е потвърдил наказателното постановление.

Постановеният съдебен акт е правилен, като при постановяването му е съобразен с материалния закон и процесуалните правила.

Разпоредбата на чл.56, ал.1 от Закона за здравето забранява тютюнопушенето в закритите обществени места, като съгласно чл.218, ал.1 от ЗЗ, който наруши посочената забрана се наказва с глоба от 300 до 500 лв., а при повторно извършване на същото нарушение - от 500 до 1000 лв. Мотивите на първоинстанционния съд за съставомерност на установеното нарушение се споделят и от касационния състав на съда, като фактите по същество не се оспорват от санкционираното лице. Възраженията на касатора са по  приложението на чл.28 от ЗАНН и квалифициране на нарушението като маловажно, които възражения настоящият съд намери за неоснователни. Забраната за тютюнопушенето в закрити обществени места има за цел да осигури защита на интереси свързани с живота и здравето на гражданите и няма основание нарушаването на тази забрана да се заобикаля посредством института на маловажния случай. В този смисъл, с оглед характера на охраняваните обществени отношения, следва да се счете за неприложима хипотезата на маловажен случай. 

На основание изложените по-горе мотиви и поради отсъствие на  отменителни основания за касиране на решението, същото следва се остави в сила, поради което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав,

 

 

РЕШИ:

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 872/22.06.2018г., постановено по НАХД № 2419/2018г. по описа на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: