ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр.Бургас, №    164/19.01.2018г.

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на деветнадесети януари през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                       СЪДИЯ:  ДИАНА ГАНЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Ганева адм.д. №198 по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е по чл. 60, ал.4 от АПК.

Образувано по жалба на „Феникс Инвестмънт“ ООД, ЕИК 201570208, със седалище и адрес на управление: гр.***, представлявано от управителя Н.М.М., с ЕГН **********, против Разпореждане за предварително изпълнение на принудителна административна мярка – „запечатване на търговски обект –кафе-бар „Мауро“, находящ се в гр.Бургас, ул.“Янко Комитов“  №6 в МОЛ „Галерия“, стопанисван от „Феникс Инвестмънт“ ООД и забрана достъпа до него за срок от 14 дни", обективирано в Заповед №ОП-6-0271951/18.01.2018г. на Директора на Дирекция "Контрол" в ТД на НАП гр.Бургас за налагане на принудителна административна мярка.

В жалбата се твърди, че оспореното разпореждане за предварително изпълнение на ПАМ е незаконосъобразно и необосновано. Твърди се още, че липсват конкретни мотиви за допускане на предварителното изпълнение, с което се накърнява правото на защита. Жалбоподателят излага твърдение за допуснато процесуално нарушение относно налагането на ПАМ. Счита, че не са налице предпоставки за допускане на предварително изпълнение на наложената принудителна административна мярка. Направено е искане съдът да отмени Разпореждането за предварително изпълнение на наложената принудителна административна мярка.

С Разпореждане съдът поради неизпълнение на задължението по чл. 60, ал.4 от АПК, е поискал представяне на заверено копие на цялата административна преписка, като преписката е представена от административния орган .

Съдът при извършена проверка за редовност и допустимост на оспорването с жалбата, установи следното:

Жалбата е подадена от активно легитимирано лице с оглед обстоятелството, че оспореното Разпореждане за принудително изпълнение на ПАМ е обективирано в Заповед № ОП-6-0271951/18.01.2018г. на Директора на Дирекция "Контрол" в ТД на НАП гр.Бургас за налагане на принудителна административна мярка– „запечатване на търговски обект –кафе-бар „Мауро“, стопанисван от „Феникс Инвестмънт“ ООД и забрана достъпа до него за срок от 14 дни".

Жалбата е подадена на ръка на 19.01.2018г., т.е. в тридневния срок съгласно чл. 60, ал.4 от АПК, считано от датата на връчване на разпореждането – 19.01.2018 г., поради което е допустима и подлежи на разглеждане по същество.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Съдът намира за неоснователни твърденията на жалбоподателя за наличието на основания за отмяна на оспорения административен акт, поради следното:

От обстоятелствената част и диспозитива на приложената към делото Заповед е видно, че на 09.01.2018 г.  е извършена проверка на обект – кафе-бар „Мауро“, стопанисван от „Феникс Инвестмънт“ ООД. При проверката е установено, че дружеството в качеството си на задължено лице съгласно чл. 3, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г., не е изпълнило задължението си като при извършено плащане в брой не е издаден фискален бон от наличното в обекта фискално устройство. Извършената проверка е обективирана в протокол за извършена проверка. С оглед констатацията от проверката-неспазване на реда за издаване на съответен документ за продажба, на основание  чл. 186, ал.1, т.1, б."а" от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ е наложена Принудителна административна мярка на дружеството - запечатване на търговския обект и забрана за достъпа до него за срок от 14 дни.

Съгласно чл. 188 от ЗДДС предварително изпълнение на наложената принудителна административна мярка по чл. 186 от ЗДДС се допуска при условията на АПК. Т.е. предварителното изпълнение на заповедта предвид посочената разпоредба, се допуска по изключение при наличието на материалните предпоставки на чл. 60, ал.1 от АПК.

Видно от заповедта, като мотив за издаване на разпореждането по чл. 188 от ЗДДС, административният орган е посочил: да се защитят особено важни държавни интереси, а именно интересът на държавния бюджет за законосъобразното регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство в проверения търговски обект от задълженото лице, респективно за правилното определяне на реализираните от същия доходи и размера на неговите публични задължения. Посоченото основание за допускане на предварително изпълнение на наложената принудителна административна мярка съдът намира за обосновано. Безспорно по делото е установено, че дружеството е нарушило изискванията на Наредба № Н-18/134.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства, издадена от Министъра на финансите относно регистрирането на касовата наличност. Неизпълнението на задължението за регистриране и отчитане на приход от продажби чрез неиздаване на касов бон при извършена покупко-продажба  засяга важни държавни интереси, свързани с отчитането на приходите от задължените лица и заплащането на данъци върху действителния им размер. Налице е защитим държавен интерес от категорията на визирания в чл. 60, ал.1 от АПК, който представлява самостоятелно основание за издаване на разпореждане за предварително изпълнение на издадения индивидуален административен акт. По изложените вече съображения по настоящето дело следва да се даде превес на обществения интерес, който е сред предпоставките по чл.60, ал.1 АПК за допускане на предварително изпълнение на акта.

Тезата на жалбоподателя, че с допуснатото предварително изпълнение ще му бъдат причинени значителни и трудно поправими вреди, е недоказана.

За пълнота на изложението съдът намира за нужно да отбележи и следното:

Действително, редакцията на нормата на чл.187, ал.4 ЗДДС позволява да се направи привръзка с паралелното административнонаказателно производство, тъй като предоставя възможност на органа, наложил ПАМ, да прекрати мярката по молба на административнонаказаното лице и след като бъде доказано от него, че глобата или имуществена санкция е заплатена изцяло. Налагането на ПАМ е свързано с извършено административно нарушение, но двете производства са самостоятелни, различни и се развиват по различен процесуален ред – по реда на АПК и на ЗАНН. В случая липсата на данни за издадено наказателно постановление за същото административно нарушение, обосноваващо евентуално нарушение на правото на защита, свързано с привилегирования състав по чл.187, ал.4 ЗДДС, не е основание да се даде превес на интереса на частния субект. Налице е защитим значим държавен и обществен интерес по смисъла на чл.60, ал.1 АПК, налагащ в конкретния случай необходимостта да се промени незабавно с издаване и връчване на акта досегашното фактическо положение, указващо на трайно поведение на данъчния субект, свързано с отрицателни последици за фиска. В този смисъл е и практиката на ВАС, обективирана в Определение № 10568 от 17.08.2017г., по адм.д. № 8927/2017г. по описа на ВАС и  др.

С оглед изложеното и съобразно представените по делото доказателства, съдът счита оспореното разпореждане за законосъобразно, а подадената срещу него жалба-неоснователна, поради което същата следва да бъде отхвърлена.

Водим от горните мотиви, Административен съд - гр.Бургас

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Феникс Инвестмънт“ ООД, ЕИК 201570208, със седалище и адрес на управление: гр.***, представлявано от управителя Н.М.М., с ЕГН **********, против Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед №ОП-6-0271951/18.01.2018г. на Директора на Дирекция "Контрол" в ТД на НАП гр.Бургас за налагане на принудителна административна мярка.

 

Определението подлежи на обжалване в 7 - дневен срок от датата на съобщаването му - пред Върховен административен съд.

 

 

                                                                                                          СЪДИЯ: