ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 29.06.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и девети  юни                        две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 198 по описа за 2016 година

На именното повикване в 16:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Г.М.М., редовно уведомен, не се явява, за него се явява АДВ.С., с надлежно представено  по делото пълномощно.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  В.Г.М., редовно уведомен, не се явява, за нея се явява АДВ.С., с надлежно представено  по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ – НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮИР БУРГАС- редовно уведомен, за него се явява Ю.К.А., с представено  в днешното съдебно заседание  пълномощно.

         Явява се вещото лице  З.Ч.А..

           

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото

 

Предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

Съдът докладва  постъпили от Община Несебър заповед №126/11.06.2001 година на Кмета на Община Несебър,  с която е одобрено частично изменение на регулационния  план за парцели  ІV-51 и V-51, кв.15 по плана на с.Равда,  ведно с графична част на заповед, както и заповед №101/08.06.1992 година също на Кмета на Община Несебър отново, касаеща частична промяна на застроителния и регулационен  план, ведно с графична част към заповедта.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано  с вх.№ 6382/20.06.2016 г., т.е. в срок по-малко от предвидения седмодневен срок, посочен в чл.199 от ГПК.

СНЕМА самоличността на вещото лице както следва:

З.Ч.А. –български гражданин, неосъждана,  без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

Съдът ПРИСТЪПИ към изслушване на експертизата.

ВЕЩО ЛИЦЕ А.- Поддържам  изготвеното  от мен заключение,ведно с графичния материал и скиците към него.Снимковият материал е изготвен от мен, представям  го за онагледяване констатациите  намясто.

АДВ.С. – Нямам въпроси  към вещото лице.

Въпрос на Ю.К.А. - Как твърдите, че с плана от 1999 година е допуснато допълващо застрояване и къде е допуснато в имота?

ВЕЩО ЛИЦЕ А.- Допуснато е на регулационната северозападна граница, което е два етажа.Съгласно Наредба № 5 /1995  год., изменена 1998 година се дава възможност да бъде на два етажа- чл.117 , тъй като второто ниво е складово.Височините са под предвидените 8.5 метра.

Въпрос на Ю.К.А.-На място  установената двуетажна страда, представлява ли стопанска сграда?

ВЕЩО ЛИЦЕ А. -На първо ниво  е гаража и подпокривното пространство е складово помещение и за това съм  приела, че  сградата е със стопанско предназначение.Това застрояване е прието като допълващо, не като основно.Може да се приема, че е стопанска постройка.Ако стопанската постройка е за отглеждане на животни, то тогава  не са на регулационната  линия.

Въпрос на Ю.К.А.-Ако приемем, че е стопанска постройка, изпълнена е  на регулационната  линия към улицата, как тогава съотвества на правилата и нормите в заключението Ви?

ВЕЩО ЛИЦЕ А. - По действащият застроителен регулационен  план, там има предвидено допълващо застрояване на два етажа.Планът е така одобрен, като допълващо застрояване на два етажа.

Въпрос на Ю.К.А. - Как правите извод, че това  е допълващо застрояване при положение, че са дадени две точки?

ВЕЩО ЛИЦЕ А. - Приемам Вашите доводи, че не е изцяло стопанска постройка.

АДВ.С.-  Моля да направя изявление. В момента предмет  на обжалване  е заповед на Началника на РДНСК, а ако процесуалния  представител на РДНСК счита, че този ПУП е нарушен, съществува друг ред на закона, да се  отнесе  до съответния съд и да обжалва плана.Задачите на вещото лице са да установи допустимостта на строителството, съобразно действащите  към момента на изграждане  правила и нормативи. Обръщам  внимание, че съобразно  параграф 127 се говори за допустимост, за разлика от параграф 16. Считам, че поведението е некоректно. Нека вещото лице да даде фактическите  констатации. 

Ю.К.А.-Оспорвам заключението на вещото лице. Аз нямам претенции към одобряване на ПУП,  показаното на скицата представлява  основно застрояване. Има доказателствено искане, във връзка с чл.201  ГПК, вр. чл.144 от АПК моля, да допуснете  повторна съдебно-техническа експертиза,  тъй като считам настоящата за неправилна и необоснована.Моля експертизата да се изготви от  вещо лице архитект,  който да отговори на  следните въпроси: 1.Със заповедта  за частично изменение на ЗРП  от 1999 година  допуснато ли е допълващо застрояване в процесния  имот №V-51. 2. Ако отговорът  е положителен  то, моля да отговори на въпроса  извършеното на място строителство на двуетажна сграда съвпада ли по местоположение  с предвиденото  строителство в имота–основно,респ. допълващо. 3.С какво предназначение  е процесната двуетажна сграда. Правя тази връзка с оспорването на експертизата, аз нямам забележки по ПУП, а относно констатациите на вещото лице,  че с публичния устройствен план е допуснато допълващо застрояване, както и оспорвам, че строежа отговаря на правилата и нормативите.

Съдът  счита, че заключението по изготвената съдебно-техническа експертиза следва  да бъде прието, а по повод спорните по същото въпроси  предоставя на страните възможност за ангажиране на допълнителни  доказателства. В тави връзка и воден от горното,съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото  лице З.Ч.  А., на която да бъде изплатено възнаграждение в размер на 400.00 /четиристотин/ лева  от внесения  по делото депозит.

АДВ.С.-Водим допуснатият свидетел, с чиито показания ще установим само и единствено времето на изграждане на процесната  постройка.

Ю.К.А. -Не възразявам да бъде разпитан.

В съдебната залата беше въведен  водения от жалбоподателя свидетел.

Съдът пристъпи към снемане  на самоличността на същия, както следва:

В.Х.Т.- Роден на *** година  българин, български гражданин, неосъждан, ЕГН **********.Без родство с жалбоподателите.

Предупреден  за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

СВИДЕТЕЛЯТ Т.- Познавам жалбоподателите  от 1997 година, когато се нанесох да живея в с.Равда и от тогава ги познавам.Къщата  им се намира на същата улица, ние сме съседи, съсед съм им през улицата.В неговият имот някъде към 1999 година във вътрешността започна да се строи гараж и нещо като покривна конструкция, начупена- ниско, не може да се каже втори етаж, на места е по-ниско.1999 година го започна и 2000 година в началото на лятото.

Ю.К.А. – На снимката от вещото лице- това ли е процесния имот?

СВИДЕТЕЛЯТ Т. - Аз го виждам от по- друг ъгъл, горе- долу е това,  аз го виждам от към улица „Вардар”.

Свидетелят  беше освободен от съдебната зала

АДВ.С. - Моля  съдът да остави без уважение  така направеното доказателствено искане, поради следните  съображения:За да намери приложение цитираната разпоредба на чл.201 от ГПК, вр. чл.144 АПК следва ответния  административен  орган да обоснове, че така приетото по делото заключение на вещото лице е необосновано  със събраните по делото доказателства и съответните  правила и нормативи,  което да създава съмнение  и за неговата обективност и правилност. В конкретния случай,  така формираните въпроси към повторна СТЕ се цели установяване  и съпоставка  с предвиждания на ПУП. Отново повтарям, че  съобразно параграф 127 от ПЗР на ЗУТ търпимостта  е правен въпрос, за който е относимо дали съответното  строителство е допустимо по действалите правила и нормативи към момента на изграждането  му или сега действащите. Докато съобразно параграф 16, ал.1 от ПЗР на ЗУТ, който не е приложим към конкретния  случай в него се говори за допустимост по действащи  ПУП и по правила и нормативи към момента на изграждането.Моля съда да съобрази в случая, че  съобразно  разпоредбата на чл.140, ал.5  от ЗУТ в населени места   с действащ регулационен план, които са определени за ниско жилищно застрояване инвестиционното проектиране може да започне въз основан на скица  или виза, а не на разрешение за строеж, ако не се променя характера на застрояване и само при  свободно свързване  на два имота, като за този случай не е  необходим план за изменение. По делото не се спори, че в случая с изпълнената постройка не се променя характера на застрояването, както  всички знаем характера на застрояването е  ниско , средно и високо. В случая сме на ниско  застрояване. От друга  страна  моля да се обърне внимание на разпоредбата на чл.21,ал.5 –свързано ниско застрояване. По делото има представено  нотариално  заверена декларация, такава декларация е цитирана в заповедта,  въз основа на което е направено съответното одобряване на плана. Налице са правилата  и нормативите които дават възможност за изпълнението на така констатираното на място строителство.Моля да оставите без уважение така направеното доказателствено  искане. Впрочем това доказателствено  искане се прави едва сега, в предходното съдебно заседание  колегата не направи такова доказателствено искане. Не на последно място  по делото сме представили доказателства, които не са оспорени и са приети, че въпроса за търпимостта на процесния строеж в рамките  и обема  на собствения на  доверителя ми имот, е търпим.Доколкото в случая  търпимостта вече  повторно се установи посредством така прието  в дн.с.з. заключение, не виждам да са налице такива доказателства, които да обосновават,  че нейното заключение  не е съобразено с представените доказателства и тех изисквания.

Ю.К.А. - Нито съм твърдяла, нито твърдя, че допълващото застрояване трябва да бъде задължително предвидено в ПУП. Цитираната норма на чл.140 ал.5 казва това, че тогава когато не е предвидено  в ПУП,  то  няма да бъде допуснато със скица и виза  за проектиране. В процесният  строеж не  е предвидено,  нито за процесния строеж има издадена скица, виза за проектиране.

Съдът като взе предвид становището  на страните намира, че искането  за допускане на повторна експертиза  не е обосновано.Такава обаче следва да бъде допусната като допълнителна,  като същата да отговори на  втория от поставените от ответния  орган въпроси.

Доколкото третия й въпрос касае  фактическото предназначение  на спорната сграда и липсва спор между страните, а това е констатирано от вещото лице, че първото ниво  на постройката представлява гараж, а второто  се ползва за складово помещение.

Що се отнася до първия въпрос съдът намира за необходимо да задължи административния  орган да представи освен графичната, също така и текстовата част /обяснителни бележки към графичната част / на процесната  заповед. Предвид горното съдът,

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ЗАДЪЛЖАВА Община Несебър да представи освен графичната, също така  и текстовата част /обяснителни бележки към графичната част / на заповед №27/24.02.1999 година за частично изменение на ЗРП за УПИ  №V-51 по плана на с. Равда, които да бъдат представени в 7-дневен срок от уведомяване на Кмета на общината, а в случай, че такива липсват или не съществуват към одобрения ПУП, относно спорния строеж в процесния имот, вещото лице да отговори и на този въпрос, като вземе предвид  правилата за  графично изобразяване на съответното предвиждане.

ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно –техническа експертиза, която да  бъде изготвена от арх.В.Д., която да отговори на  втория от поставените от ответния  орган въпроси,  след внасяне на депозит от страна на ответния  орган в размер на 300.00/триста/  лева в 14- дневен срок.

Съдът като взе предвид обстоятелството, че делото не е изяснено от фактическа  страна намира, че събирането  на доказателства не следва да бъде приключвано и делото следва  да бъде отложено за друга  дата, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Отлага и насрочва делото за 05.10.2016 година от 15.00 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16:40 часа

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: