ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 23.11.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и трети ноември                    две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 198 по описа за 2016 година

На именното повикване в 16:20 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Г.М.М., редовно уведомен, не се явява, за него се явява АДВ.С., с надлежно представено  по делото пълномощно.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  В.Г.М., редовно уведомен, не се явява, за нея се явява АДВ.С., с надлежно представено  по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ – НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮИР БУРГАС- редовно уведомен, за него се явява Ю.К.А., с представено   пълномощно.

        

По хода на делото:

АДВ.С.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ A.:Да се даде ход на делото.

Предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

АДВ.С. -  В изпълнение на указанието на съда  ви представям преписи, заверени от Община Несебър на наличните декларации  по  административната  преписка  в същата община,  в хода на която е издадена Заповед №126/ 11.06.2001 година, съобразно издаденото  съдебно удостоверение.Няма да соча други  доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ A. - Да се приемат представените декларации, няма да соча други доказателства.

Съдът предвид становищата на страните по така представените доказателства  

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените два броя декларации от П.М..

 

Съдът предвид становището на страните и като взе предвид обстоятелствата,  че делото е изяснено от фактическа страна,  

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА  ход на делото по същество.

АДВ.С. Уважаеми господин съдия, моля да постановите  съдебен акт,  с който да отмените оспорената заповед по съображения, изложени в жалбата и по такива,  които ще изложа в писмен вид в указан от Вас срок. Поддържаме си  исканията,  съобразно изложеното в предходно съдебно заседание.

ЮРИСКОНСУЛТ A. Уважаеми господин съдия, моля да постановите решение,   с което  да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Моля да ми предоставите  срок, в който да изразя подробни съображения.

Съдът определя  7 дни за представяне на  писмени бележки от страните по делото.

Съдът счете делото за  изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

         Протоколът изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 16:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: