ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 11.05.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На  единадесети май                                  две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

Административно дело номер 198 по описа за 2016 година

На именното повикване в 16.42 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Г.М.М., редовно уведомен, не се явява, за него се явява АДВ.С., с надлежно представено  по делото пълномощно

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  В.Г.М., редовно уведомен, не се явява, за нея се явява АДВ.С., с надлежно представено  по делото пълномощно

         ОТВЕТНИКЪТ – НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮИР БУРГАС- редовно уведомен, се явява Ю.К.А., с представено  в днешното съдебно заседание  пълномощно

           

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото

 

Предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

Докладва постъпила жалба от  Г.М.М. и В.Г.М.  против Заповед ДК-02-ЮИР-26/10.11.2015 г. на началника на РДНСК ЮИР, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж, представляващ масивна двуетажна сграда, находяща се в северната част на УПИ V-51, кв.15 по плана на с.Равда, община Несебър и попадащ частично в УПИ ІV-51 кв.15 по плана на с.Равда.

Указва на  жалбоподателите,   че е тяхна тежестта да установят  всички факти и обстоятелства,  от които черпят изгодни за тях последици, а на административния  орган указва тежестта  да установи наличие на материално-правните и процесуално-правните предпоставки за провеждане на оспорването в  административното производство  и  издадения въз основан на него административен акт. Относно търпимостта на процесния строеж съдът е длъжен да вземе становище служебно.

Съдът докладва постъпила административна  преписка от ответния орган, както и представени от процесуалния  представител на жалбоподателя писмени доказателства.

АДВ.С.- Поддържам жалбата,  нямам възражение по доклада.Моля да приемете представените с жалбата документи като доказателства по делото,  от които ще се ползваме.Заявили сме в жалбата, че представяме заповед  №126/14.06.2001 г. на Кмета на Община Несебър,  касаеща частично изменение, не знам  защо тя не се намира в кориците по делото, затова сега я представям повторно, Ще се ползваме от представеното решение на ОС-Бургас. Моля да бъде допуснат при условията  на довеждане един свидетел за установяване  на времето на изграждане на процесния обект. Други доказателствени искания нямаме.Моля доколкото не разполагам с графичната част към заповедта, съда да укаже на трето неучастващо по делото лице - Кмета на Община Несебър да представи цветно копие на графичната част на цитираната заповед-№126/14.06.2001 г. Заявявам, че строежът е изпълнен през 2000 година  в настоящия си вид.

Ю.К.А.- Оспорвам жалбата като неоснователна.Моля да приемете представената  преписка от административния орган.Моля освен ако допуснете да бъде представена графичната част, то моля да задължите  Община Несебър  да представи  и заповед №101/08.06.1992 година, която  касае действащия ПУП за процесния имот, както и графичната част към нея. Моля да допуснете това доказателствено искане, тъй като се противопоставям, с оглед  твърдението на жалбоподателя, че  процесния строеж е търпим, което твърдение се обосновава на запис в съдебното   решение, представено в кориците на делото на БОС, предвид което твърдя, че с  исканата от мен заповед и графична част ще се докаже, че за имота няма предвиждане за допълващо застрояване, а е предназначен за жилищна сграда, без допълващо застрояване, с оглед на което няма как строежа да бъде търпим, тъй като той не съответства, както на действащия план към момента на изграждането, така и към настоящия момент.С оглед на което  абсурдно е строежа да носи белезите на  търпим строеж.Относно свидетеля, не възразявам  да се разпита,  но не  се съдържат твърдения, че строежа е извършен след 2001 година. Констатациите  на органа са, че строежа е извършен без строителни книжа и в нарушение на ПУП, с оглед на което не е търпим.Да бъде приета представената  в днешно съдебно заседание заповед.

Съдът с оглед становищата на страните, относно представените  писмени доказателства  и останалите доказателствени  искания намира следното: Представените, ведно с жалбата писмени  доказателства, касаещи проведено производство по гражданско дело №566/2014 година по описа на Окръжен съд град Бургас, съдът намира за относими към предмета на спора и счита, че следва  да бъдат приети.

Приета следва  да бъде и административната  преписка, представена  от ответния орган в цялост, съдържаща всички писмени доказателства които той е взел предвид при изготвяне на  оспорения административен акт.

Представената  в днешното съдебно заседание заповед №126/11.06.2001 година, касае частично изменение на регулационния  план, след датата на построяване на съответния строеж, но с оглед на служебното  задължение за проверка на неговата  търпимост по реда на параграф 16 и параграф 127 от ПЗР на ЗУТ съдът намира същата за относима към предмета на спора. Доколкото АДВ.С. заявява, че  не е в състояние  да приложи графичната част на същата, съдът намира доказателственото  искане, направено от него за задължаване на трето неучастващо  по делото лице да представи нейно заверено цветно копие за основателно и като такова следва да бъде уважено.

С оглед провеждане на  служебно производство за проверка търпимостта  на строежа съдебния  състав  намира искането за разпит на свидетел за допустимо като същия  ще бъде  разпитан при условията на довеждане.

Уважено  следва  да бъде искането  на ответния орган за прилагане   към кориците на делото на посоченото от него писмено доказателство, я именно заповед №101/08.06.1992 година, ведно с графичната  част, касаеща спорния имот.

С оглед установяване  наличие на предпоставките за изследване търпимостта на спорния строеж, при проверка валидността и законосъобразността на процесната заповед  съдът намира за необходимо да назначи  и служебно съдебно-техническа експертиза /СТЕ/,по която вещото лице като вземе предвид събраните доказателства, включително и като има предвид  и  доказателствата,  които  съдът е допуснал  да бъдат изискани и събрани  да отговори на  въпроса: Налице ли са предпоставките на параграф 16 и параграф 127 от ПЗР на ЗУТ за търпимост на тази част от строежа, която  е построена в имота на жалбоподателите и не е предмет  на диспозитива на решение №VІ-68 от 25.06.2014 година по гр.д.№566/2014 година на БОС, както и за строежа в цялост. Воден от горното, съдът

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената от ответния орган административна преписка в цялост, съдържаща всички писмени доказателства които той е взел предвид при изготвяне на  оспорения административен акт.

 

ПРИЕМА писмените  доказателства, представени  ведно с жалбата.

ПРИЕМА представената от жалбоподателя заповед №126/11.06.2001 година на Община Несебър, касаеща частично изменение на процесния имот.

ЗАДЪЛЖАВА  Община Несебър да представи в 7-дневен срок от уведомяването им цветна графичната част  на заповед №126/11.06.2001г., касаеща спорния имот, както и заповед №101/08.06.92 година, ведно с цветна графичната част на същата, касаеща отново спорния имот

Допуска до разпит един свидетел, при условията на довеждане от страна на жалбоподателя за обстоятелства около дтата на построяването му.

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза /СТЕ/, по която вещото лице като вземе предвид събраните доказателства, включително и като има предвид  и  доказателствата,  които  съдът е допуснал  да бъдат изискани и събрани, да отговори на  въпроса: Налице ли са предпоставките на параграф 16 и параграф 127 от ПЗР на ЗУТ за търпимост на тази част от строежа, която  е построена в имота на жалбоподателите и не е предмет  на диспозитива на решение №VІ-68 от 25.06.2014 година по гр.д.№566/2014 година на БОС. Експертизата  да бъде изготвена от вещо лице Здравка Чернева Андреева след внасяне на депозит в размер на 400.00 /четиристотин/ лева от страна на жалбоподателя в 7-дневен  срок от днес, по сметка на Административен съд град Бургас.

Съдът като взе предвид, че делото към настоящия момент не е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна, счита че същото не следва  да бъде приключвано  и следва да бъде отложено за друга  дата, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА  делото и го НАСРОЧВА за 29.06.2016 година от 16:00 часа,  за която дата и час страните са  редовно  уведомени.Да бъде уведомено вещото лице, след  внасянето на определения депозит.

Протоколът изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 17:20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: