ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 06.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На шести април                                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 198 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 12.03 часа се явиха:

 

Жалбоподателите Г.М.М. и В.Г.М., редовно уведомен, не се явяват. За тях се явява адвокат Диан Стойков.

За ответника Началник на РДНСК ЮИР, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д.. Представя пълномощно.

 

Съдът, след като се запозна с материалите по делото и извърши служебна проверка, намира, че са налице основанията на чл.22, ал.1, т.6 от ГПК, във вр. 144 от АПК за отвод на съдията-докладчик. Съображенията:

Предмет на съдебната проверка за законосъобразност е заповед ДК-02-ЮИР-26/10.11.2015 г. на началника на РДНСК ЮИР, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж, представляващ масивна двуетажна сграда, находяща се в северната част на УПИ V-51, кв.15 по плана на с.Равда, община Несебър и попадащ частично в УПИ ІV-51 кв.15 по плана на с.Равда. Към жалбата е приложено решение на Окръжен съд- Бургас по въз.гр.д. №566/2014 г., с което е отменено частично първоинстанционното решение, постановено от Районен съд- Несебър по гр.дело № 158/2013 г. След извършена справка в информационната система на ВСС, съдът констатира, че съдията Атанаска Атанасова е взела участие при постановяване на крайния съдебен акт по гр. д №158/2013г. на НРС. Делото е образувано по искова молба срещу Г.М. и В.М., жалбоподатели в настоящото производство, с правно основание чл.109 от ЗС, с искане да бъдат осъдени ответниците да премахнат изградената от тях в УПИ V-51, кв. 15 по плана на с.Равда двуетажна масивна сграда (чието премахване е разпоредено и с оспорената в настоящото производство заповед). С постановеното по спора решение №207/21.11.2013г. са осъдени Г.М. и В.М. да премахнат процесната постройка. В мотивите на решението е прието, че постройката не е допустима както по действащите към момента на изграждането и́ разпоредби на ЗТСУ(отм.), така и по разпоредбите на ЗУТ. Доколкото в решението на Районен съд Несебър са формирани изводи относно наличието на обстоятелства, съставляващи фактическо основание за издаване на оспорената заповед и подлежащи на доказване в настоящото производство, а и в жалбата, с която Административен съд- Бургас е сезиран, жалбоподателите Маринови изрично се позовават на постановеното решение на въззивната инстанция, съдът счита, че са налице основанията на чл.22, ал.1, т.6 от ГПК, във вр. 144 от АПК за отвод на съдията-докладчик. Ето защо с оглед осигуряване право на страните на справедлив процес, проведен от безпристрастен съд, съдията Атанасова следва да бъде отведена от разглеждането на делото.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТВЕЖДА съдията Атанаска Атанасова от разглеждане на адм.д. № 198/2016г. по описа на Административен съд гр. Бургас.

Делото да се докладва на председателя на съда.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: