ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 05.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На пети октомври                                       две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 198  по описа за 2016 година

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Г.М.М., редовно уведомен, не се явява, за него се явява АДВ.С., с надлежно представено  по делото пълномощно.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  В.Г.М., редовно уведомен, не се явява, за нея се явява АДВ.С., с надлежно представено  по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ – НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮИР БУРГАС- редовно уведомен, за него се явява Ю.К.А., с представено   пълномощно.

         Не се явява вещото лице  арх.В.Д.

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото

 

Предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

Докладва, че с молба вх.№ 9278/04.10.2016 година вещото лице, В.Д., назначено за изготвяне на СТЕ е поискала  отлагане на делото, поради затруднения да изготви експертизата в срок.

Докладва, че по делото с входящ № 7157/12.07.2016 година Община Несебър е представила съхраняваните в Общинската администрация графична  и текстова част към Заповед №27/24.02.1999 г., отнасящи се за частично изменение на ЗРП за УПИ V-51, по плана на с.Равда, община Несебър, както следва: 1.Заповед № 27/24.02.1999 година на Кмета на Община Несебър; 2.Обяснителна записка за обект: ЧИЗРП на парцели V-51, VІ-51,ІV-51 и ІІІ-51 в кв.15, по плана на с.Равда; 3. Графична част –ЧИ на ЗРП на парцели V-51,VІ-51,ІV-51 и ІІІ-51 в кв.15, по плана на с.Равда, 4.Скица /виза от 22.06.1998 година; 5.Извадка от РП за парцели V-51,VІ-51,ІV-51 и ІІІ-51 в кв.15 по плана на с.Равда ; 6.Два броя нотариални актове за покупко-продажба на недвижим имот.

         АДВ.С. - Не възразявам да се приемат, ще се запозная с тях допълнително.Не възразявам да се предостави възможност на вещото лице да изготви експертизата.

         Ю.К.А.- Не възразявам да се приемат.Не възразявам да се предостави възможност на вещото лице да изготви експертизата.

Предвид становищата на страните и предвид  обстоятелството, че представените писмени доказателства  са относими към предмета  на разглеждане на делото, поради което

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените  писмени доказателства, по опис.

Съдът като констатира,  че заключението по назначената  съдебно-техническа експертиза  не е изготвена намира, че събирането  на доказателства не следва да бъде приключвано, поради което и воден от горното

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 02.11.2016 година от 14:30 часа за която дата и час страните се считат за редовно уведомени

Да се уведоми вещото лице Д. за насрочената дата и час

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15:10  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: