ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 02.11.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На втори ноември                                       две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 198 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Г.М.М., редовно уведомен, не се явява, за него се явява АДВ.С., с надлежно представено  по делото пълномощно.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  В.Г.М., редовно уведомен, не се явява, за нея се явява АДВ.С., с надлежно представено  по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ – НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮИР БУРГАС- редовно уведомен, за него се явява Ю.К.А., с представено   пълномощно.

         Явява се вещото лице  арх.В.Д..

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото

 

Предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано  с вх.№9872/26.10.2016 г. – т.е., извън законоустановения 7-дневен срок по чл.199 от  ГПК.

АДВ.С. – Не възразявам  да се изслуша вещото лице, запознати сме със заключението.

Ю.К.А. - Не възразявам  да се изслуша вещото лице.

Съдът като взе предвид, че страните не възразяват на несвоевременното представяне на заключение на вещото лице и желаят да се  изслуша

О П Р Е Д Е Л И:

 

СНЕМА самоличността на вещото лице както следва:

В.Й.Д.– 60 г., българка, български гражданин, неосъждана,  без родство и особени отношения със страните.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

Съдът ПРИСТЪПИ към изслушване на експертизата.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. - Изготвила съм заключение,  което поддържам.

Въпрос на АДВ.С.- В заключението Ви, в последния абзац  посочвате,  че изграденият строеж покрива предвижданията за допълващо застрояване, но същия е приплъзнат до регулационната линия с УПИ ІV-51. От техническа страна допустима ли е така изпълнената постройка на допълващото  застрояване да е на  самата регулационна линия?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. - По сега действащите норми  принципно е допустимо, но  при наличие на съгласие от съседния имот.

АДВ.С.- Нямам други  въпроси към вещото лице.

Ю.К.А.- Нямам въпроси към вещото лице.

Съдът  като взе предвид  обстоятелството,  че въпросите към вещото лице Д. са изчерпани  намира, че заключението по назначената съдебно-техническа експертиза следва да бъде прието, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА съдебно-техническа експертиза на арх.В.  Д.. На вещото лице да бъде изплатено  възнаграждение в размер на 300.00/триста/ лева от внесения по делото депозит.

АДВ.С. - Няма да сочим други доказателства, да се приключи събирането на доказателствата.

Ю.К.А.-  Няма да сочим други доказателства, да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът предвид становището на страните и като взе предвид обстоятелствата,  че делото е изяснено от фактическа страна, поради което 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА  ход на делото по същество.

АДВ.С. – Уважаеми господин съдия, моля да постановите  съдебен акт,  с който да отмените оспорената заповед по съображения, изложени в жалбата и по такива,  които ще изложа в писмен вид в указан от Вас срок. Представям списък на разноските.Накратко ще изложа съображенията ми.По делото сме представили и е прието като доказателство  влязло в сила съдебно  решение, съобразно което е установено, че въпросния строеж е търпим в частта си от 69 кв.м., като само по отношение на 2 кв.м.  е налице  нетърпимост,  като в съдебното решение  е разпоредено  премахване. Въпросът за търпимостта е установен по предвидения ред. Действително органите на ДНСК може  и да не са били запознати с това съдебно решение, но доколкото  има изричен запис,  че съответното решение е задължително  за съответния орган, това е обвързващо и за тях. Конкретно по настоящето дело отново бе изследван впъроса за търпимостта и отново  както при първоначално  извършената експертиза  така и от днес приетата допълнителна  експертиза, т.е от специалист инженер и специалист архитект се установи допустимост на така изпълнения строеж от техническа  гледна точка. Допустимост, тъй като в жалбата ние коментираме и  ние твърдим че търпимостта на процесното строителство, съгласно параграф 127, ал.1 от ПЗР ЗИД на   ЗУТ, където за разлика от парагараф 16  от ПЗР на ЗУТ допустимостта се издследва без в случая да е от значение предвижданията на ПУП. Така или иначе вещите лица са  се обосновали,   че е налице  ПУП от 1999 година, което допуска извършване на двуетажно застрояване в тази част.Обстоятелството,  че сградата не е изпълнена точно и  е приплъзната  до регулационната граница не обосновава недопустимост, тъй като, както посочи вещото лице  арх.Д. такова застрояване е допустимо, ако е налице съгласие от съседния имот.По делото  такова съгласие по смисъла  на чл.21, ал. 4 и 5  е налице от собственика на съседния имот М.,  нотариално заверена декларация, послужила като основание за изменение на ПУП през 1999 година.Изрично е посочено в заповедта,  а както се установи от заключението по експертизата  на инж.А., има допълнителна  декларация по  самата преписка   за съгласие  за сграда и ограда, която не е предмет на настоящето производство.

Ю.К.А.- Уважаеми господин съдия, моля да постановите решение,   с което  да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Моля да ми предоставите  срок, в който да изразя подробни съображения, като считам,  че в настоящето  съдебно производство не се доказа наличие на търпимост  на процесния незаконен строеж.Безспорно се установи, че  процесният строеж  е изграден  без необходимите строителни книжа,  в нарушение на действащия  ПУП, както към настоящия момент, така и към момента на  изграждане на  процесната сграда. В тази връзка считам заповедта  за законосъобразна,   а строежа за незаконен и подлежащ на премахване като такъв, тъй като така нареченото приплъзване касае 3.00 метра, което от своя страна е не малко нарушение. Не се касае за сантиметри, а както се установи  от прието в днешното съдебно заседание заключение, сградата е в нарушение на действащото градоустройство и е изградена на регулационната  линия, а не на 3.00 метра. Моля да ми предоставите  срок за писмени бележки, в които подробно ще изложа съображенията си. Моля да ми присъдите ю.к. възнаграждение и 300.00 лв за платен депозит за съдебно-техническата експертиза.

Съдът определя  10 дни за представяне на  писмени бележки от страните по делото.

Съдът счете делото за  изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

         Протоколът изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14:50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: