О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  №415

 

гр. Бургас, 13 февруари  2015 г.

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, в закрито заседание на тринадесети февруари, през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 198 по описа за 2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба, подадена от „ГОЛДЪН БЪГ“ ЕООД, гр. Несебър, ЕИК 102060805, представлявано от С. М. А. против Решение № 997, гласувано по т. 2 от дневния ред на заседание на Общински съвет Несебър от 16.12.2014 г., съгласно Протокол № 28/19.12.2014 г.

Жалбоподателят иска отмяна на акта, като твърди, че в случая се касае за общ административен акт, издаването на който е извършено в нарушение на процесуалните изисквания на закона и при неправилно приложение на материалния такъв.

Съдът намира, че подадената жалба следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима, тъй като в случая от една страна не е налице акт, подлежащ на съдебен контрол, а от друга страна липсва правен интерес от оспорването.

С Решение № 997 по Протокол № 28/19.12.2014 г. Общински съвет Несебър, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 от ЗМСМА и чл. 52 от ЗОС: създава общинско предприятие с наименование. ОП „Управление на отпадъците – Несебър“; приема правилник за организацията и дейността на това общинско предприятие; определя предмета му на дейност, както и числеността на персонала; дава съгласие след приемане на акт обр. 15 на Претоварна станция Несебър, имуществото, описано в приложени към Правилника за организацията и дейността на общинското предприятие да бъде предоставено за управление и стопанисване на ОП „Управление на отпадъците – Несебър“; възлага на Кмета на Община Несебър да назначи директор на ОП „Управление на отпадъците – Несебър“ и да сключи договор с него по реда на КТ, да утвърди щатно разписание на общинското предприятие; във връзка с новосъздаденото  предприятие да се извърши увеличаване на сборния бюджет на Община Несебър за 2015 г.; увеличава натурален показател „численост на персонала“ по сборния бюджет на Община Несебър с 21 щатни бройки, считано от 01.01.2015г. С т. ІІ на решението общинският съвет е допуснал предварителното му изпълнение.

Съдът намира, че в случая оспореният акт няма характеристиките на общ административен. Това е така, защото в случая Общински съвет Несебър не действа в качеството на административен орган, а в качеството на собственик. Съгласно  чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, законът е оправомощил общинския съвет да приема актове по придобиване, управление и разпореждане с общински имоти, а нормата на чл. 52, ал. 2 ЗОбС сочи, че управлението на имоти - общинска собственост, освен от самата общинска администрация, може да се осъществява и чрез общински предприятия, създадени по решение на общинския съвет.

 Наред с това, не може да се приеме, че решението за създаване на общинско предприятие създава права или задължения или засяга права, свободи или законни интереси на неопределен брой лица.

Освен изложените съображения за недопустимост, с оглед характеристиките на акта, съдът намира, че жалбоподателят не е доказал и правен интерес от оспорването, което е абсолютна предпоставка за неговата допустимост.

Ето защо и на основание чл. 160 във връзка с чл. 159, т. 1 и т. 4 АПК съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, подадена от „ГОЛДЪН БЪГ“ ЕООД, гр. Несебър, ЕИК 102060805, представлявано от С. М. А. против Решение № 997, гласувано по т. 2 от дневния ред на заседание на Общински съвет Несебър от 16.12.2014 г., съгласно Протокол № 28/19.12.2014 г.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 198/2015 г. по опис на Административен съд Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                            СЪДИЯ: