Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер        1863                        от 26.10.2018 г.                           град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на единадесети октомври две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Диана Ганева

 

при секретаря М. В. и прокурор Христо Колев като разгледа докладваното от съдия Ганева касационно наказателно административен характер дело номер 1989 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 ЗАНН, във връзка с чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на „Рафелла“ ООД, ЕИК 202376569, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв. „Сарафово“, ул. „Брацигово“ № 16А, представлявано от Д. Джансу – управител,  против Решение № 833/18.06.2018 г., постановено по НАХД № 1733/2018 г. по описа на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 03.1-23/28.02.2018 г., издадено от Директора на Регионална здравна инспекция (РЗИ) Бургас, с което на основание чл. 212, ал. 3 от Закона за здравето (ЗЗ), във вр. с чл.231, ал.1 за нарушение на чл. 44 от ЗЗ, на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева. Касаторът счита решението за неправилно. Посочените в жалбата оплаквания, съдът квалифицира по чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК - нарушение на закона и допуснато съществено нарушение на процесуални правила. Не представя нови доказателства. Иска обжалваното решение да бъде отменено, както и да бъде отменено наказателното постановление

В съдебно заседание касаторът не се явява и не се изпраща представител. По делото са депозирани писмени бележки .

Ответникът – РЗИ Бургас, редовно уведомен, не изпраща представител, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба. Пледира за потвърждаване решението на районния съд.

След като прецени твърденията на страните и събраните доказателства, Административен съд-Бургас намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна, като съображенията за това са следните:

Районен съд - Бургас е сезиран с жалба на „Рафелла“ ООД против Наказателно постановление № 03.1-23/28.02.2018 г., издадено от Директора на РЗИ Бургас, с което на основание чл. 212, ал. 3 от ЗЗ, за нарушение на чл. 44 от ЗЗ, на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева.

За да потвърди обжалваното НП, районният съд е приел, че при съставянето на акта и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да доведат до отмяна на наказателното постановление. В решението се посочва, че актосъставителят и административно- наказващият орган са спазили разпоредбите на ЗАНН. Съдът е намерил за доказано административното нарушение, вменено на дружеството, поради което правилно е била ангажирана неговата административнонаказателна отговорност. Обективирал е и извод за неприложимост на института на „маловажния случай” на админстративно нарушение, поради което е потвърдил изцяло наказателното постановление.

Съгласно чл. 63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съобразявайки нормата на чл. 218 от АПК, съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Касационната съдебна инстанция приема, че обжалваното решение е правилно, постановено в съответствие с материалния закон и доказателствата по делото. Районният съд е изпълнил служебното си задължение да проведе съдебното следствие по начин, който е осигурил обективно, всестранно и пълно изясняване на всички обстоятелства, включени в предмета на доказване по конкретното дело, при точното съблюдаване на процесуалните правила относно събиране, проверка и анализ на доказателствата. Фактите са установени в пълнота и правилно от първата инстанция, като при тяхната съвкупна преценка е изведен правния извод за правилно ангажирана административнонаказателна отговорност на наказаното дружество. В този смисъл фактическите констатации и правните изводи, формирани от районния съд, се споделят от настоящата инстанция, като не е необходимо тяхното преповтаряне.

В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Касационният жалбоподател сочи, че в предписанието в нарушение на чл. 38, ал. 1 от ЗЗ не е посочен срок за отстраняване на нарушението. Възраженията в тази насока са неоснователни, защото посоченото предписание е друг вид акт, който подлежи на оспорване по друг ред, различен от настоящия, поради което касаторът е бил длъжен да го изпълни.  По делото липсват данни предписанието да е било оспорено, като не са ангажирани доказателства къде, как и в какъв брой се съхранява въпросната пърфюмна вода.

Предвид изложеното, настоящата касационна инстанция счита, че решението на първоинстанционния съд следва да бъде оставено в сила като допустимо, валидно и правилно.

Воден от горното и на основание чл. 221, ал.2 АПК, Административен съд– Бургас, ХV състав,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №833/18.06.2018 г., постановено по НАХД № 1733/2018 г. по описа на Районен съд - Бургас.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

        

                           

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                       

                                                                                              ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                                     2.