ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 16.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На шестнадесети юни                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1989 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.20 часа се явиха:

 

Жалбоподателят-ищец П.К.Т., редовно призован, не се явява. За него се явява адвокат Н., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

Ответникът по жалбата С.Н. - служител на ОД на МВР гр.Перник, редовно призован, не се явява.

За ответника по иска Районно управление „Полиция” Созопол, редовно призован, няма представител.

За прокуратурата Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Андрей Червеняков .

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило писмо от кмета на Община Созопол, в което е заявено, че общината не разполага с транспортна схема за безопасност на движение и генерален план на организация на движението в гр. Созопол.

 

АДВОКАТ Н. – Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ – Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото писмо изх.№ 4-11-03-77/20.04.2015г. на кмета на община Созопол.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Н. – Уважаема госпожо съдия, моля да уважите жалбата на доверителя ми и да отмените наложената ПАМ. Считам, че по делото се събраха доказателства относно липсата на наличие на предпоставките на чл.171, т.5, б.б от ЗДвП, които основата налагане на ПАМ за паркиране на МПС.

Моля да уважите и предявения иск по ЗОДОВ.

Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНАКОВ – Предвид предявения иск ще взема отношение по наложената ПАМ. В случая хипотезата за налагане на същата би могла да се наложи само на законното основана на чл. 171, т.5, б.б, а именно паркирано в нарушение на правилата за движение на места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство. Такива доказателства по делото не са налични, и в този смисъл считам, че наложената мярка се явява незаконосъобразна. И предвид това становище и предявения иск по ЗОДОВ се явява основателен.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 10-дневен срок от днес да представи писмено становище.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ