ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 14.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На четиринадесети април                          две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1989 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят-ищец П.К.Т., редовно призован, не се явява и не се представлява.

Ответникът по жалбата С.Н. - служител на ОД на МВР гр.Перник, редовно призован, не се явява.

За ответника по иска Районно управление „Полиция” Созопол, редовно призован, няма представител.

За прокуратурата Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Тиха Стоянова .

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че е постъпило искане от жалбоподателя за представяне на доказателства, които се намират в Община Созопол.

Съдът, с разпореждане е задължил кмета на Община Созопол да представи тези доказателства в 3-дневен срок от датата на съобщаването.

По делото липсват данни, кога е извършено съобщаването, не са постъпили и исканите доказателства.

 

Исканията на жалбоподателят за представяне на доказателства от кмета на Община Созопол по отношение на транспортната схема за улицата, на която е наложена процесната ПАМ, както и плана за организация на движението, съдът счита за относими към спора, поради което следва повторно да задължи кмета на община Созопол да ги представи. Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА кмета на община Созопол, в 3-дневен срок от съобщаването, да представи заверени копия от транспортната схема за улицата, на която е наложена процесната ПАМ, както и плана за организация на движението за релевантния период.

ПРЕДУПРЕЖДАВА кмета на община Созопол, че ако не изпълни тези указания на съда, на основание чл. 91, във вр. с чл. 89 от ГПК ще му бъде наложена глоба.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 16.06.2015г. от 11.15 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

ДА СЕ ИЗПРАТИ съобщение на кмета на община Созопол с вмененото му от съда задължение.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: