ПРОТОКОЛ

 

Година 2015,27.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и седми януари                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1989 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 10.25 часа се явиха:

 

Жалбоподателят-ищец П.К.Т., редовно призован, не се явява. За него се явява адвокат Н., надлежно упълномощена, с представено на л.7 от делото пълномощно.

Ответникът по жалбата С.Н. - Служител на ОД на МВР гр.П., редовно призован, не се явява.

За призования в качество на ответник Община Созопол, се явява адвокат Й., надлежно упълномощен, представя пълномощно..

За прокуратурата Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Тони Петрова.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило писмо от ОД МВР Перник, с което съобщава на съда, че младши автоконтрольор С.М.Н., съставител на обжалваният акт, е служебно ангажиран и не може да се яви в днешното съдебно заседание в качеството на свидетел.

Съдът извърши справка и установи, че призовката е изпратена до ответника С.Н. и съдържа изрично отбелязване на обстоятелството, че той е главна страна по делото - ответник, а не свидетел.

С оглед факта, че обжалваната ПАМ е издадена от служител на ОД МВР Перник, към онзи момент командирован в Районно управление „Полиция” Созопол, ответник по предявения иск за заплащане на имуществени вреди следва да е юридическото лице, където работи административния орган, издал акта.

 

АДВОКАТ Н. – Да се даде ход на делото. Нося оригиналът на протокола за осъществено преместване на МПС, защото копието по делото е нечетливо, ако съдът реши да направи справка.

АДВОКАТ Й. – Предоставям на съда. С оглед установената фактическа обстановка, предоставям на съда. Действията са в полза на общината и административния орган, чиито разпоредби се изпълняват. Може да се каже, че и община Созопол е заинтересована от наложената ПАМ и за мен е следвало акта да се издаде от служител на общината и затова предоставям на съда.

ПРОКУРОР ПЕТРОВА – Предоставям на съда.

 

Доколкото с процесната жалба против наложената ПАМ е съединен иск по ЗОДОВ за заплащане на причинени вследствие на незаконосъобразността на тази ПАМ имуществени вреди, а на основание чл.205 от АПК искът за обезщетение се предявява срещу юридическото лице, представлявано от органа, от чиито незаконосъобразен акт са причинените вреди, съдът счита, че община Созопол не е надлежен ответник по иска. Такъв следва да е Районно управление „Полиция” Созопол. Този ответник не е призован по делото, поради което ход на делото не може да бъде даден.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ЗАЛИЧАВА като ответник по иска Община Созопол.

За следващото съдебно заседание да се призове в качеството на ответник по иска Районно управление „Полиция” Созопол, на което да бъде връчено копие от жалбата.

 

Съдът извърши съпоставка между протокола представен на л.5 и на л.12 и същия по номер протокол представен за справка от пълномощника на жалбоподателя, поради това, че в частта, в която е посочен служителя издал протокола, респ. постановил обжалваната ПАМ, копията приложени по делото са нечетливи. Представеното копие от процесуалния представител на жалбоподателя е на индигирана хартия. На него на ред 2, след „От служител на…” е записано „ОД МВР Перник“, на ред 4, след цифрата 1. е записано „Г. В.“, на следващия ред, след цифрата 2. е записано „Емил Йончев“. В същия протокол след изявлението „изготвил протокола” е записано „С.Н. – мл. автоконтрольор“. Останалите данни, попълнени в протокола са четливи и в копието представено на съда.

 

Дава възможност на страните в 14-дневен срок, който за присъстващите в залата тече от днес, а за ответника по иска от съобщаването, в писмен вид да изчерпят доказателствените си искания, във връзка със становищата си по жалбата.

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 14.04.2015г. от 11.30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се призове Районно управление „Полиция” Созопол, като се връчи копие от жалбата.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.35 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: