ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 05.11.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           ІІ-ри административен състав

На пети ноември                                           две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1989 по описа за 2012 година

На именното повикване в 15.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „ГРИГО Х” ЕООД, представлявано от Х.Г., редовно призован, представлява се от юрисконсулт И.Т., с представено по делото пълномощно.  

         ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Кмет на Община Царево, редовно призован, представлява се от адв. Д., с представено по делото пълномощно.

         В съдебна зала се явява вещото лице С.И..

 

По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед становището на страните и като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата от съда съдебно-техническа експертиза, което е депозирано на 28.10.2013 г. т.е., в седмодневния срок по чл. 199 от ГПК.

 

         СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице.

 

         С оглед становището на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице на което снема самоличност както следва:

         С.Ж.И. – 56 години, семеен, неосъждан, българин, български гражданин, без дела и родство със страните, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

         Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. Д.: Може ли да отговорите има ли на място канализация, като имам предвид пред хотела?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Има изградена канализация, но тя не е въведена в експлоатация, като причината, която ми беше обяснена от гл. инженер на общината е, че тъй като канало-помпената станция (КПС) не е въведена в експлоатация, поради което и въпросната канализация макар и изградена не е въведена в експлоатация.

         ВЪПРОС НА АДВ. Д.: Вие запознахте ли се с някакви документи по отношение на тази КПС.

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм се запознал с документи, касаещи КПС, тъй като не съм имал такава задача.

         АДВ. Д.: Нямам въпроси към вещото лице. Оспорвам представеното от него заключение. Няма да ангажирам доказателства в подкрепа на така заявеното от мен оспорване.

 

         Съдът като взе предвид становището на страните и по заключението на вещото лице

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице С.Ж.И., на което определя възнаграждение в размер на 350 лв., платими от внесения депозит.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

         АДВ. Д.: Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         С оглед становищата на страните и поради липсата на формулирани доказателствени искания, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         Дава думата по същество:

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да постановите решение, с  което да осъдите кмета на Община Царево да ни заплати сумата от 27 540 лв., както и законната лихва от датата на образуване на делото. Представям подробни писмени бележки по съществото на спора и списък с разноските.

         АДВ. Д.: Моля да отхвърлите подадената жалба. От събраните по делото доказателства се установи, че същата е неоснователна и недоказана. Моля да се има предвид, че предоставянето на тази услуга е съгласно представен по делото договор и общината няма задължение изрично и точно пред имота на жалбоподателя да реализира съответната инфраструктура.

Моля да ни бъдат присъдени направените по делото разноски. Във връзка с представения списък на разноските от процесуалния представител на жалбоподателя, оспорвам същото по отношение на прекомерност на юрисконсултско възнаграждение, тъй като същото не отговаря на наредбата за минималните адвокатски възнаграждения.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение, в законоустановения срок.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: