ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 09.07.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІ-ри Административен състав

На девети юли                                               две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1989 по описа за 2012 година

На именното повикване в 15.05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „ГРИГО Х” ЕООД, представлявано от Хр. Гр., редовно призован, представлява се от юрисконсулт Ив.Т., с представено по делото пълномощно.  

         ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Кмет на Община Царево, редовно призован, представлява се от адв. Г., с представено от днес пълномощно.

 

По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед становището на страните и като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да бъде назначено вещо лице със задача така, както е формулирана в жалбата.

         АДВ. Г.: Не възразявам да бъде допусната поисканата с първоначалната жалба съдебно-техническа експертиза.

 

         Съдът с оглед формулираното от процесуалния представител на жалбоподателя искане установи, че с първоначалната жалба депозирана чрез кмета на Община Царево до Административен съд - Бургас е формулирано искане за назначаване на експертиза, вещото лице по която – специалист по инженерна инфраструктура (ниско строителство) да отговори на въпроса: има ли около хотела построен в УПИ VІ, кв. 70А, с площ 1980 кв. метра по плана на Община Царево общинска инфраструктура по смисъла на Глава ІV на ЗУТ, към която може да се извърши присъединяване и която да може да се ползва?

 

         Съдът с оглед така формулираното в първоначалната жалба доказателствено искане и като взе предвид становището на процесуалния представител на жалбоподателя заявено в днешно съдебно заседание, че поддържа това доказателствено искане, намира същото за допустимо, а поставената задача за относима към предмета на спора.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДОПУСКА изготвянето на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след запознаване с материалите по делото и оглед на място да отговори на формулирания от жалбоподателя и посочен по-горе въпрос.

         ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за така допуснатата съдебно-техническа експертиза в размер на 350 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ удостоверяващ плащането.

         ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С.И., който следва да бъде уведомен за изготвяне на експертизата след представяне на доказателства за внесения депозит.

         Съдът с  оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства

 

         О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 05.11.2013 г. от 14,20 часа, за която дата и час страните редовно призовани от днешно съдебно заседание.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: