Р Е Ш Е Н И Е

 

      1636                                   04.10.2018г.                                       гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на двадесети септември две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                     2. МАРИНА НИКОЛОВА

секретар:  Биляна Недкова

прокурор: Андрей Червеняков

като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  КАН дело № 1987 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

  Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационната жалба от Р. Паязова, процесуален представител на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР- Бургас против Решение № 903 от 27.06.2018г., постановено по НАХД № 1129 по описа на Районен съд – Бургас за 2018г., с което е отменено Наказателно постановление № 17-0769-006824/07.02.2018г. издадено от началник група към ОД на МВР гр.Бургас, Сектор „Пътна полиция“, с което на К.С.К.,***, за нарушение на чл.20, ал.2 на основание чл.179, ал.2, предл.1 чл.175, ал.1, т.5 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ е наложено наказание глоба в размер на 200.00 лева и за нарушение на чл.123, ал.1, т.1 на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 50.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец.

Иска се отмяна на атакуваното решение и потвърждаване на  отмененото с него наказателно постановление. Твърди се, че решението на първоинстанционния съд е незаконосъобразно по изложените в жалбата мотиви.

В съдебно заседание касаторът, редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

Ответникът по касацията – К.С.К., редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

Участващият в процеса представител на ОП - Бургас счита, че касационната жалба е основателна и моли за отмяна на решението на Районен съд – Бургас като незаконосъобразно и за потвърждаване на издаденото наказателно постановление.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява основателна поради следните съображения:

Санкцията е наложена за това, че на 29.11.2017г. около 19.30 часа в гр.Бургас К.С.К. управлявайки л.а „Фолксваген“, с рег.№ А0860ММ по бул.”Тодор Александров” от пътен възел Юг в посока Трапезица, на около 30м след кръстовището с ул.“Спортна“, поради движение със скорост несъобразена с интензивността на движението, настига и блъска отзад движещия се пред него автомобил, който от своя страна удря движещия се до него автомобил, в резултат на което на автомобилите са причинени материални щети, а водачът К. не остава на място да установи какви са последиците от произшествието, с което виновно е нарушил чл.20, ал.2 и чл.123, ал.1, т.1 от ЗДвП.

За да постанови решението си районният съд е приел, че в АУАН и в НП липсва конкретизация на това в какво точно се е изразила „несъобразената скорост” на санкционирания водач, поради което не е доказано по несъмнен начин причината същият да загуби контрол на управлявания от него автомобил.  По отношение на второто нарушение първоинстанционният съд е приел, че същото неправилно е квалифицирано по чл.123, ал.1, т.1 от ЗДвП, тъй като според установената фактическа обстановка следва да бъде по чл.123, ал.3, б.”В” от ЗДвП. При тези мотиви въззивният съд е отменил наказателното постановление.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съобразявайки нормата на чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Анализът на събраните в хода на първоинстанционното производство доказателства безспорно обосновава извод за осъществено от К.С.К. административно нарушение.

Настоящият касационен състав не споделя мотивите на районния съд.

Доводите на районния съд за отмяна на НП се приемат от настоящата инстанция като неоснователни, поради което е налице основание за отмяна на съдебния акт, като постановен при неправилно прилагане на закона.

Неправилен и необоснован е изводът на първоинстанционния съд, че не е посочено в какво точно се изразява „несъобразената скорост” на санкционирания водач. Както в АУАН, така и в издаденото въз основа на него НП ясно и точно е посочено, че К.С.К. е причинил ПТП докато е управлявал л.а „Фолксваген“, с рег.№ А0860ММ без да се съобрази с интензивността на движението, т.е. усилено, напрегнато, ускорено, съгласно значението на думата, което се доказва и от големия брой автомобили пострадали при извършеното ПТП. По отношение на второто нарушение въззивният съд неправилно е посочил нормата на чл.123, ал.3 от ЗДвП, тъй като в  цитирания член няма трета алинея. Извършеното от К. деяние правилно е квалифицирано в АУАН и в НП като такова по чл.123, ал.1, т.1 от ЗДвП, съгласно текстовото му описание.

Наказателното постановление не страда от пороци, съобразен е с материалния закон и при издаването му не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

Като е стигнал до изводи различни от изложените и е обосновал краен резултат за отмяна на издаденото НП, районният съд е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено и вместо него да се постанови друго, с което да се потвърди наказателното постановление.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, ХІХ-ти състав

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 903 от 27.06.2018г., постановено по НАХД № 1129 по описа на Районен съд – Бургас за 2018г. и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0769-006824/07.02.2018г. издадено от началник група към ОД на МВР гр.Бургас, Сектор „Пътна полиция“, с което на К.С.К.,***, за нарушение на чл.20, ал.2 на основание чл.179, ал.2, предл.1 чл.175, ал.1, т.5 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ е наложено наказание глоба в размер на 200.00 лева и за нарушение на чл.123, ал.1, т.1 на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 50.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                       

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ  1.      

                           

 

 2.