ПРОТОКОЛ

       

Година 2013,30.10.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На тридесети октомври                                две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1987 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13.50 часа се явиха:

 

         За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „МИЛЕНА 90” ЕООД, редовно уведомен, се явява лично управителят Р.Б. и адв.П., която представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от  юрисконсулт Д., която представя пълномощно.

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас се явява прокурор Стоянова, която прави искане за конституирането на прокурор като страна в производството.

 

Направеното искане съдът намира за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА прокурор от Окръжна прокуратура – Бургас като страна в производството по административно дело № 1987/2013г. по описа на Административен съд-гр.Бургас.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.П.: Поддържаме жалбата. Поддържам направеното искане за назначаване на съдебно-икономическа експертиза. В самата жалба са формулирани задачите, но представям и нарочна молба със задачите, които да се поставят на експертизата.

         Има разлика между това, което е записано в решението на директора на ОДОП за задължения по периоди и това, което е отразено в ревизионния акт. Моля ответната страна да направи уточнение.

         В решението са записани месеците февруари, март и април; в ревизионния акт са записани пак месеците февруари и март и два пъти месец април 2012г. с различни суми, като има разлика за сумите, които са за месец март между това в решението, и това, което е в акта.

 

         Юрисконсулт Д.: В решението пише материалния интерес. В ревизионния акт е записано 33 хиляди лева, а  в решението - 56 хиляди лева. Това е въпрос на извършено прихващане. Ние сме потвърдили отказания дан кредит. Потвърждава се сумата на отказания данъчен кредит.

         За месец май в ревизионния акт в таблица 1 има 52 хиляди лева, които са декларирани от самото лице и внесени. Те са предмет на делото и не участват в решението.

 

Адв.П.: Реално сборът на тези цифри в тази таблица прави действително сбор на това, което сте потвърдили като задължение.

 

Юрисконсулт Д.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете приложените към преписката доказателства. По отношение направеното искане за експертиза, възразявам да бъде допуснат въпросът по т.3 изречение четвърто, въпрос 3, последния подвъпрос, тъй като считам, че е правен и въпросът по т.4, който не е относим към предмета на спора. Има съдебна практика и такава и на ВАС, че е без значение факта на направена ревизия на предходен доставчик.

 

ПРОКУРОРЪТ: Искането за експертиза е основателно и кои въпроси следва да се допуснат, предоставям на съда.

 

 

По направеното възражение от процесуалния представител на ответната страна за недопускане на въпроси към експертизата Съдът НЕ ПРИЕМА същото, тъй като въпросът е да се отговори „от фактическа гледна точка”, поради което

 

 

 

         По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна в 7-дневен срок, считано от днес да направи изрично уточнение на сумите, които са установени с ревизионния акт по периоди и сумите, които са потвърдени с решението по периоди.

 

ДОПУСКА извършване на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да отговори на въпросите формулирани в депозираната днес молба от адв.П..

Експертизата да се извърши от вещото лице В.М. при депозит в размер на 300 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  29.01.2014.г от 14.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: