ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 05.02.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На пети февруари                                  две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: Т.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1987 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 11:48 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „БЕНМАР” ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат Е., редовно упълномощен от по-рано.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., редовно упълномощен.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Т.С..

 

Явява се вещото лице С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРИСТЪПВА към изслушване допълнителното заключение на вещото лице С.В.А., която е със снета по делото самоличност и я предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам добросъвестно заключение. Представила съм допълнително писмено такова, което поддържам.

АДВОКАТ Е.: Имам два въпроса. Ако може да уточните в предишното заключение (стр. 4 най-долу) сте посочили, че се съобразявате единствено със справка по хронология на сметка 304 за периода  01.08.-30.11.2012 г. Искам да Ви питам, изследвали ли сте дали жалбоподателят и това лице доставчик имат други сделки в по-ранен или по-късен период от този, който сте гледали в тази разпечатка, защото сте записали в това заключение, че в събраните документи липсва разпечатка на сметка 304?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: За периода, който сочи адвокат Е., не съм изследвала доставките. След м. септември 2011 г. съм изследвала, тъй като трябваше да проверя наличие на кредитни известия, издадени от „Агрофураж” ЕООД, които не се установиха осчетоводени при жалбоподателя. Няма и други сделки след м. септември, а за преди – не мога да кажа. Онова, което съм записала  в допълнителното  заключение, че при проверката в Специализираната прокуратура няма сметка 304 в материалите в досъдебното производство, това съм проверявала и това съм установила. Тази сметка 304, която съм цитирала в предходното заключение, тя ми беше представена от жалбоподателя и съм го записала и жалбоподателят тогава ми съобщи, че е представена от упълномощено лице на „Агрофураж” ЕООД.

АДВОКАТ Е.: В допълнителното заключение сте записали, че сте установили протоколи за покупко-продажба на пшеница и слънчоглед от физически лица и фактури от „Крас строй” ЕООД. Тези протоколи и фактури отразяват ли процесните доставки?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Да, касаят този период, но те са за частични количества за пшеница и слънчоглед.

АДВОКАТ Е.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ПРОКУРОР С.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме допълнителното заключението на вещото лице като компетентно и добросъвестно изготвено и да определи възнаграждение за положения труд, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА допълнителното заключение на вещото лице С.А..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 380 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес, като УКАЗВА на жалбоподателя, че при неизпълнение на това задължение, ще бъде издаден изпълнителен лист.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представям справката за разноски.

АДВОКАТ Е.: Представям нотариална покана от дружеството-жалбоподател до „Агрофураж” ЕООД, с която  сме им върнали процесните кредитни известия, които колегата искаше да бъдат изследвани с допълнителното заключение и с нея сме поканили да си изпълнят задълженията по чл. 37 ДОПК.

Представям и доказателство за преведено адвокатско възнаграждение. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Няма да сочим доказателства. Да се приключи събирането им.

ПРОКУРОР С.: Нямам искания за събиране на доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени от адвокат Е. в днешно съдебно заседание и поради липса на други доказателствени искания следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото нотариална покана, изпратена от управителя на дружеството-жалбоподател до „Агрофураж” ЕООД и документ, удостоверяващ плащане на адвокатски хонорар.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

АДВОКАТ Е.: Моля да уважите жалбата, като се съобразите с изложените в нея правни доводи и съображения. От събраните по делото доказателства се установи реалност на доставката от натоварването на превозното средство, по неговия маршрут до Пристанище Бургас, включително натоварването на кораба и неговия износ.

Подробни съображения ще изложа в писмена защита.

Претендираме разноски, съгласно списък чл. 80 ГПК, в който не са включени определените 380 лева, които ще внесем и ще представя документ с писмената защита.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да постановите решение, с което отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подробни съображения ще изложа в писмени бележки в даден от Вас срок.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение, в размер на 2988 лева.

ПРОКУРОР С.: Считам, че жалбата е неоснователна и моля да я оставите без уважение. От събраните по делото доказателства по какъвто и да е начин не се доказва собственост на количествата семена  слънчоглед и пшеница от доставчика на жалбоподателя „Агрофураж” ЕООД. Същите не са и производител на зърнена продукция. Не е изяснен въпросът за транспорта, както и за първичните документи. Действително жалбоподателят е разполагал с въпросните количества и е извършвал последващи доставки, но произходът на стоките по тях не е установен. С оглед на казаното считам, че жалбата е неоснователна.

 

СЪДЪТ предоставя на страните възможност в 14-дневен срок от днес да изложат в писмен вид допълнителни аргументи в подкрепа на застъпената от тях теза по спора и обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:59 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: