ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 04.06.                                                                   град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      ХІІ-ти административен състав на четвърти юни     две хиляди и четиринадесета година

 в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: М.В.

Прокурор: Тони Петрова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов 

Административно дело номер 1986 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Джи Ви Ай Електрик” ООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат А., с пълномощно по делото.

За ответника по оспорването Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена.с пълномощно по делото.

За Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Тони Петрова.

Явява се вещото лице П.Ш..

 

СТРАНИТЕ – Моля да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ДОКЛАДВА:

ПОСТЪПИЛО в съда на 27.05.2014г. заключение от вещото лице Ш., което е в срока по чл. 199 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК.

 

АДВОКАТ А. – Запознат съм със заключението на вещото лице Ш., не възразявам да се пристъпи към изслушването.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. - Запозната съм със заключението на вещото лице.

ПРОКУРОР ПЕТРОВА– Запознат съм със заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

П.С.Ш., 58 години, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш. – Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение. Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

На въпросите на страните вещото лице каза:

 

АДВОКАТ А. – Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме като доказателство по делото.

ПРОКУРОР ПЕТРОВА – Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ по доказателствата, 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението по съдебно-техническата експертиза на вещото лице Ш. от 27.05.2014г. като доказателство по делото.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ възнаграждението на вещото лице и се удостовери получаването на разходния касов ордер от последното.

 

АДВОКАТ А. – Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Няма да соча други доказателства. Моля да се приключи събирането на доказателства.

ПРОКУРОР ПЕТРОВА – Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът, с оглед заявеното от представителите на страните съдът намира, че няма пречки да приключи събирането на доказателства, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебно дирене;

ДАВА ход на делото по същество.

АДВОКАТ А. – Моля да постановите решение, с което моля да уважите подадената жалба и съответно да отмените обжалвания акт. Моля да съобразите и практиката на Съдът на Европейския съюз в Люксембург по преюдициално запитване и в частност това на ІІІ състав дело С-342 /2012г., в което изрично се приема, че при отказ за признаване на данъчен кредит, че нормите на директива 2006/112/ЕО не допускат национална практика, съгласно която данъчния орган да може да откаже да признае на данъчно задължено лице право на приспадане на ДДС, на който е лице платец, дължимия или платен данък за предоставената услуга, поради това, че издателят на фактурата или някой от неговите доставчици е извършил нарушения без самия ревизиращ орган да доказва, въз основа на обективни данни, че въпросното данъчно лице е знаело или е трябвало да знае, че сделката, с която се обосновава правото на приспадане е част от данъчна измама.

Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени защита.

Заявявам, че актуален за получаване на съдебни съобщения е адреса, посочен в титулната част на жалбата, на който адрес моля да пращате съобщенията, чрез мен - П.А..

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Уважаеми господин съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да потвърдите обжалвания ревизионен акт. Моля да ми дадете възможност за представяне на писмено становище по делото.

Бих искала да отбележа, че в цитираната практика от колегата на Съда на Европейския съюз е постановено това решене при различна фактическа обстановка, налице е реално извършена доставка, докато в конкретния случай от събраните по делото доказателства, безспорно е установена липса на всякакъв кадрови потенциал у изпълнителите на извършените доставки. Също така моля да имате предвид и практиката на Съда на Европейския съюз по отношение на констатацията за направената корекция за ползване на данъчен кредит. Съвсем наскоро беше постановено такова решение, което ще посоча в писменото си становище. Това е установено в хода на ревизията, а и видно и от съдебно-техническата експертиза, там не се коментира наличие на кадрови потенциал у доставчиците, говори се за материали закупени от жалбоподателя, а не от доставчиците.

ПРОКУРОР ПЕТРОВА - Моля да отхвърлите жалбата срещу процесния ревизионен акт, като неоснователна. В ревизионния акт е направена правилна и законосъобразна констатация на ревизиращия орган и моля да бъде потвърден.

 

Съдът предоставя възможност на страните в 10-дневен срок от днес да представят писмени защити по съществото на спора, с препис за другата страна.

Съдът ще се произнесе с в срок.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

СЕКРЕТАР: