ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 17.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На седемнадесети февруари                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1985 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 11.00. часа се явиха:

 

Жалбоподателят Т.Д.К., редовно призована, не се явява. За нея се явява адвокат Мариана М., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно на л.7 от делото.

Ответникът изпълнителен директор на ДФ „Земеделие”, редовно призован, не изпраща представител.

Явява се вещото лице Д.С..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ М. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от процесуалния представител на ответника, в която е поискано допускане на съдебно-техническа експертиза и са формулирани въпроси.

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило на 09.02.2015г. - в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

Д.С.С., 47 г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. – Представила съм заключение, което поддържам.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – В отговора на въпрос 1, казвате, че недопустими площи от заявените са площите останали извън слоя „Площи в добро земеделско състояние”. Защо е така, защо са останали извън този слой?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. – В таблицата, в последната графа съм изяснила причините за изключване на площите извън допустимия за подпомагане слой, има и цели парцели, но в най-общи линии са извън слоя, защото в тях има камъни и храсти. Тези земи не са за субсидиране.

Най-добре си личи върху картата (показва цветно копие на цветна сателитна карта), със синьо е отбелязан допустимия слой, а с червено е отбелязано заявеното от земеделския производител. Това, по-тъмното, е храсти, а по-дребното са камъни. Този слой, допустимия слой е приет със заповед, има министерска заповед и всичко извън него, всичко което попада извън посоченото в тази заповед е недопустимо. Това, което е в допустимия слой се субсидира. Одобрени са и има значение този слой, само в рамките на него се допуска субсидиране.

ВЪПРОС на СЪДА – Какво представлява точно допустимия слой?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. – Така са го нарекли, защото според цифровия модел единия слой е снимката, другия слой са заявените парцели и следващия слой са одобреното и когато го наложат едно върху друго се получават като „Слой”. Изглежда като комбинирана скица, от заявените парцели, които попадат в този допустим слой.

Всяка година се одобрява този слой. От тези фотоснимки, се изработва ортофотокарта, което представлява заснетата повърхност и върху тази карта се изработва този допустим слой и той се подновява за всяка кампания. Тези снимки са приложени по делото, но са черно бели.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Този слой, който сочите, коя година е одобрен?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. – Заповедта е от декември 2013г., снимките са за тази кампания, не мога да кажа от коя дата са. Снимките са за кампанията, за която е направено заявлението на жалбоподателката.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – По въпрос 3 – казвате, че не може да се даде отговор. Защо не може да дадете отговор.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. – Защото това, което ще видя сега, не е същото, което е било през 2013г. Минало е една година и няма как при посещение на място, което е сега, да се установи това, което е било тогава – през 2013година.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Ако е имало дървета и храсти, би следвало да се вижда и сега, трябва да има следи?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. – Не съм била на място, защото това не може да се установи към периода 2013г.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. –Нямам други въпроси.

ВЪПРОС на СЪДА – На две различни основания ли има отказ.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. – Всички откази са на едно основание - защото са извън допустимия слой. Но това, тези 4,51 ха, не стои така за този имот. За него няма отказ, защото има наддекларирано, 4,51ха е площта, която е заявил жалбоподателя. А в Министерството и в Разплащателната агенция приемат площта за 1,43ха, без да има уточнение защо. Казаха ми, че всичката разлика на този бенефициент е само вследствие на площи, които не са в допустимия слой. Необяснимо е защо жалбоподателя е заявил 4,51ха, а в Разплащателната агенция се приема, че заявената площ е 1,43ха. Заявената действително площ е 4,51ха.

Този имот от 4,51ха, продължава още надолу, много е дълъг, а в разплащателната агенция приемат, че е заявено 1,43ха от него и вече спрямо тази площ те изключват малка част извън слоя и тази част е от 1,38, а надолу би било допустимо. И за това, на този въпрос не можах да получа отговор, което ме навежда на мисълта, че е техническа грешка на агенцията.

Според агенцията недопустими са 21,58 %, а според мен са 15,96%. Аз смятам 4,87ха заявена площ.

 

Съдът зададе на вещото лице въпросите формулирани от ответника с молба депозирана в деловодството на съда вчера:

ВЪПРОС 1.По заявлението на жалбоподателката, за финансово подпомагане по схемите и мерките на директни плащания на площ за 2013г. установяват ли се двойно заявени площи и какви са резултатите от проведената процедура по изясняване принадлежността им, за всяко застъпено БЗС да се посочи размера на застъпването, в полза на кой кандидат е признато и въз основа на какъв документ;

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. – Не е установено застъпване, не са декларирани площи, които да са двойно заявени, както вече посочих.

ВЪПРОС 2 Специализираният слой „Площи в добро земеделско състояние” за кампания 2013г. установява ли недопустими за подпомагане площи – за всяко БЗС да се посочи размера на недопустимата площ и да се изчисли общата недопустима площ.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. – Това е направено в отговора на въпрос 2 от заключението, което съм представила, в таблицата - отговор на въпрос 2, където съм обективирала данните в таблица.

ВЪПРОС 3.Какъв е процентът на недопустимата площ към установената за подпомагане площ?

         ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. – Отговорила съм и на този въпрос, който е въпрос №4 от експертизата.

АДВОКАТ М. – Нямам повече въпроси.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението в размер, равен на внесения депозит. Да се издаде РКО.

 

АДВОКАТ М. – Във връзка с искането на ответника материализирано в същата молба, моята доверителка да представи възражението си по повод заповед № РД-09-840/02.12.2013г. на министъра на земеделието и храните, представям и моля да приемете въпросното възражение с вх.№2229/27.12.2013г.

Поради това, че експертизата не може да даде отговор на третия въпрос и остана недоказано твърдението ни, моля да допуснете до разпит един свидетел, който водим. Това е лице, което е изчиствало храстите към 2013г. и е почиствал на място към онзи момент и може да каже, че във всеки момент площите са били почиствани. Тези снимки са от април, заповедта е от декември, неясно остава защо площите оставят извън слоя, те са били изчистени.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното от процесуалния представител на жалбоподателката възражение до министъра на земеделието и храните вх.№.2229/27.12.2013г.

 

ДОПУСКА събирането на гласни доказателства чрез разпита на свидетеля Емилиян Витков М., воден от жалбоподателя.

 

Съдът въведе в залата свидетеля.

Снема самоличността му както следва:

Е. В. М., на .. години, неосъждан, без дела и родство със страните,

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Известни ли са Ви нивите, които Т.К. ползва и ще почиства от храсти?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Аз лично, с още едно момче ги почиствахме. Аз имам кон с каруца, машинки - храсторез на „Хускварна”, и машина за рязането на дървета и тя е на „Хускварна”. Ходихме с това момче заедно, чистим, товарим, изхвърляме - драки, трънки. Имаше и дървета, но тях не ни дават да събаряме, само храстите режехме. Имаше и по-малко дръвчета, но ни казаха, че тези малките дръвчета трябва да ги оставим за животните, има елени, кози, да могат да се чешат, защото лятото има много муха, та тях не ни дават да събаряме. Оставяме ги, на 15-20 дка оставяме някое дръвче. Камъни почти нямаше, бил съм към МТС-то, орали сме ги тези блокове. Това беше по-миналата година, дойдоха от земеделието, някакъв Гегата, дойдоха и ни очертаха местата и сложиха колчета, минаха с една „Нива”, удари тук колче, удари там колче, да знаем какво да чистим. Още в началото, като почна да взема там за субсидии Т. го правим. Правим го 3-4 години, правим го всяка година, през пролетта почваме да чистим. Миналата година, по миналата пак. Личи си старото, пак си личи, когато е почиствано. Не мога да кажа колко декара има, почти навсякъде има драки, никнат много. Повече от 10-20 дка. Не ги меря, тук чистиш само и край. Почваме с машинките, мятаме ги на каруцата и ги хвърляме.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – За колко време ги изчиствате.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Към 10-15 дни ги изчистваме. Само на Т. чистим нивите, другите си имат хора. Момчето е от едно друго село, само за да помогне идва.

АДВОКАТ М. - Нямам други въпроси.

Съдът освободи свидетеля от залата.

АДВОКАТ М. – Нямам други искания по доказателствата.

 

С оглед изявлението на присъстващата в залата страна за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ М. – Моля, да уважите подадена от Т.К. жалба и да отмените уведомително писмо по съображенията, изложени в жалбата. Евентуално, моля да задължите ДФ „Земеделие” да направи преизчисление на площите, съобразно установеното от приетата в днешното съдебно заседание експертиза. Считам, че тя е изпълнила своите задължения и коректно е подала заявление.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.35 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: