ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,18.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На осемнадесети ноември                    две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1985 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.20 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Т.Д.К., редовно призована, не се явява. За нея се явява адвокат М. М., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно на л.7 от делото.

Ответникът изпълнителен директор на ДФ „Земеделие”, редовно призован, не изпраща представител.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба против уведомително писмо УРН:424795 за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2013г. на изпълнителния директора на ДФ „Земеделие”.

 

АДВОКАТ М. – Поддържам жалбата. За да се установят спорните факти считам, че следва да бъде допусната съдебно-техническа експертиза, въпросите за която съм формулирала в нарочна молба. Нямах възможност да се запозная с пълната административна преписка, затова моля, ако допуснете съдебно-техническа експертиза, в кратък срок, след като се запозная с преписката, да допълня въпросите към съдебно-техническата експертиза. Евентуално бихме искали и допускането на свидетел, но това ще е след изготвянето на съдебно-техническа експертиза. Трябва да установим е ли налице това в действителност.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя с жалбата писмени доказателства.

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис на л.34-35 от делото.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза вещото лице по която, след като извърши справка при ответника и като извърши оглед на място, както и след като извърши справка навсякъде другаде, където е необходимо, да даде отговор на задачите формулирани от адвокат М. в нарочна молба, представена в днешното съдебно заседание.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да допълни задачите към експертизата в случай, че счете за необходимо.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 300лв. вносими в 7-дневен срок от днес от жалбоподателя по сметка на Административен съд гр. Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице инж. Д.С., която да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.02.2015г. от 10.50ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се призове вещото лице.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: