Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 1903                      30 октомври 2018  година                   град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на осемнадесети октомври, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Радикова                                                ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                      2. Атанаска Атанасова

 

Секретар Б. Н.

Прокурор Тиха Стоянова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно наказателно дело номер 1984 по описа за  2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка с чл.208 и сл.АПК.

Образувано е по касационна жалба на Д.С.С. ***, к-с „Братя Миладинови“, бл.29, вх.2, ап.11, ет.2, против  решение № 853 от 20.06.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 746/2018 г. по описа на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление /НП/№ НП-196 от 25.01.2018 г., издадено от зам. кмет на община Бургас, с което, на касатора, на основание чл. 183, ал. 4, т.8 от Закона за движението по пътищата/ЗДвП/, за нарушение по чл. 98, ал. 1, т. 6 ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 50.00/петдесет/ лева.

Касаторът, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, поддържа сезиращата съда жалба и счита, че решението на районния съд е  неправилно, постановено при съществени нарушения на процесуалните правила и е необосновано. Иска да отмени решението и потвърденото с него наказателно постановление.

Ответникът по касационната жалба, редовно уведомен, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба, а решението на Районен съд Бургас да се отмени като неправилно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд  Бургас, с решение № 853 от 20.06.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 746/2018 г. по описа на съда, е  потвърдил наказателно постановление № НП-196 от 25.01.2018 г., издадено от зам. кмет на община Бургас, с което на касатора, на основание чл. 183, ал. 4, т. 8 ЗДвП, за нарушение по чл. 98, ал. 1, т. 6 ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 50.00/петдесет/ лева.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел за доказано по делото, че на посочените в АУАН и в НП дата и място жалбоподателят е паркирал МПС в гр.Бургас, в зоната на Т-образно кръстовище, на ул. Плиска“ и ул. „Поп Грую“, с което е осъществил от обективна и субективна страна нарушението по чл. 98, ал. 1, т. 6 ЗДвП. Обосновал е извод, че за това нарушение законосъобразно е ангажирана отговорността на С. на основание чл. 183, ал. 4, т. 8 ЗДвП, като й е наложено предвиденото в тази норма наказание глоба в размер на 50.00 лева.

Санкцията е наложена на Д.С.С. затова, че на 20.01.2018 г., в 08.50 часа, паркирала лек автомобил марка „Опел”, цвят небесносин металик, рег. № А1952КХ, собственост на „Спийд 2009“ ООД, в зоната на „Т“ образно кръстовище на ул. „Плиска“ и ул. „Поп Грую“, като паркираното МПС е представлявало пречка за движението на превозните средства. За това нарушение на С. е съставен АУАН № 0090955/20.01.2018 г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Основното възражение на касатора е, че съдът не е обсъдил възраженията му за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила в административонаказатеното производство и че е тълкувал разширително императивни норми. Излагат се доводи, че липсва пълно, точно и ясно описание на нарушението, че не са посочени доказателства за извършването му, че то не е доказано по несъмнен и категоричен начин. Сочи, че установената от съда фактическа обстановка не съответства на събраните по делото доказателства.

Така постановеното нарушение е валидно, допустимо и правилно.

Районният съд е изяснил всички релевантни за спора факти, при редовно събрани и обсъдени доказателства. Съдът е обсъдил наведените възражения в жалбата, с която е бил сезиран, като е изложил подробни мотиви за неоснователността на всяко от тях, поради което не са допуснати твърдяните от касатора съществени нарушения на процесуалните правила при постановяване на обжалвания съдебен акт.

Установената от районния съд фактическа обстановка изцяло се  подкрепя от събраните доказателства, вкл. и от показанията на свидетеля А.. Неоснователно е възражението на касатора, че той навежда нови факти, коренно разлчни от изложените в АУАН и НП. Напротив, свидетелят потвърждава описаното в тях, че автомобилът е бил спрян в зоната на кръстовището.

От начина по който са описани фактите в АУАН и НП става ясно какво точно е нарушението, вменено на С. - паркиране на автомобил в зона на кръстовище, с което е създадена пречка за движенито на МПС. Ето защо, съдът намира за неоснователно възражението на касатора, че е ограничено правото му да организира адекватно защитата си.

Районният съд, след като е установил, че нарушението е доказано по несъмнен начин, че е правилно квалифицирано от наказващия орган по чл.98, ал.1, т.6 ЗДвП, която разпоредба съдържа забрана за паркиране на кръстовище, а отговорността на нарушителя - подведена под точната санкционна разпоредба на чл.183, ал.4, т.8 ЗДвП, е потвърдил наказателното постановление при правилно приложение на материалния закон.

При липса на касационни основания за отмяна, решението следва да се остави в сила.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 АПК, Административен съд  Бургас, ХIV - ти състав,

                              

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 853 от 20.06.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 746/2018 г. по описа на Районен съд Бургас.

Решението е окончателно.

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                  ЧЛЕНОВЕ:1.

                  

 

 

                                                                        2.