ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 28.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и осми  ноември                  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1984 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ДРИЙМ ТРАВЪЛ ЕООД Н.И.- редовно и своевременно призован,  не се явява, изпраща за   представител адв.Л.Ц., надлежно упълномощен с представено  по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ гр.СОФИЯ– редовно и своевременно призован, не се явява  и не изпраща   представител.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВ.Ц. -Да се даде ход на делото

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото.

Административното дело е образувано по жалба от „ДРИЙМ ТРАВЪЛ“ ЕООД, ЕИК 102829068, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.“Мара Гидик“, № 23, представлявано от управителя Н.Г.И. против Заповед № 755/15.08.2016г. на председателя на Комисията за защита на потребителите, с която на основание чл.177, ал.2, т.1, буква „а“ от Закона за туризма /ЗТ/ е наложена принудителна административна мярка "временно затваряне на туристически обект" по чл.3, ал.2, т.7 от ЗТ – офис за упражняване на туристическа дейност туроператор, находящ се в гр.Бургас, ул.“Мара Гидик“ № 23, стопанисван от „ДРИЙМ ТРАВЪЛ“ ЕООД, ЕИК 102829068.

Иска се отмяна на оспорения административния акт.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някои от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.  

Указва на административния орган, че в негова тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

Съдът докладва, че по делото с входящ № 10766/23.11.2016 година е постъпил писмен отговор от Председателя на КЗП, чрез ю.к.Д., в който ответната страна заявява,  че счита жалбата за неоснователна и моли същата да не бъде уважавана.

АДВ.Ц.-Поддържам жалбата. Моля да се приемат представените с нея доказателства. Считам писмения отговор за необоснован. Представям молба с приложени писмени доказателства. Други доказателства няма да соча. Представените доказателства са писмени такива, от които става ясно, че „Дрийм травъл” ЕООД не е туроператор. Същите писмени доказателства касаят паричния поток на средствата реализирани от туристическата услуга, предмет на констативния протокол и акта за административно  нарушение, които са ползвани от административния орган да издаде  обжалваната заповед. Представените днес доказателства не са били изследвани от административния  орган в противен случай щеше да формират извода, че са посредник на туристическата услуга на  туроператора „Дертур”. Други искания нямам. Да се приключи събирането на  доказателства.

Съдът  намира, че следва бъде даде дадена  възможност на ответната страна да се запознае с представените в днешното съдебно заседание  писмени документи от процесуалния  представител на жалбоподателя, с оглед изразяване на становище по тях, след което съда ще се произнесе  по направеното  искане за  приемането им като доказателства по делото.

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 09.01.2017 година от 11:00 часа, за която дата и час страните се считат за уведомени.

Да се изпрати препис от представените в днешното съдебно заседание  писмени документи на ответната страна, като й се укаже, че  може изложи становище по тях най-късно до следващото съдебно заседание.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи  в 14:40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: