ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 09.01.                                                                        град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,          ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  девети януари                                         две хиляди и седемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1984 по описа за 2016 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ДРИЙМ ТРАВЪЛ ЕООД Н.И.- редовно уведомен,  не се явява, изпраща за   представител адв.Л.Ц., надлежно упълномощен с представено  по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ  гр.СОФИЯ– редовно уведомен,  не се явява  и не изпраща   представител.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.Ц.- Да се даде ход на делото

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

          АДВ.Ц.- Няма да соча  други доказателства. Моля да се приключи събирането им. Да се даде ход по същество. Моля да приемете представените  от нас доказателства.

          Съдът  намира, че  представените  от процесуалния  представител на жалбоподателя писмени доказателства, посочени в  молба от негово име,  представена в  предходното съдебно заседание са относими към предмета на разглеждане на настоящето  производство, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото  писмените доказателства, представени с молба от името на процесуалния представител на жалбоподателя в предходното съдебно заседание  на 28.11.2016 година, съгласно  приложения  списък.

          АДВ.Ц. - Представям списък с разноски, който моля да бъде приет по делото.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.Ц. - Уважаеми административен  съдия,  параграф 1 от ДР  на Закона за туризма е категоричен  с  т.60 от този параграф, където е  посочено, че туроператор  е лице  регистрирано по реда на този закон и  вписано в регистъра на туроператорите за извършване на туроператорска дейност.Точка 59 от този параграф е посочено, че тази дейност представлява   организирането на групови  и/или индивидуални   туристически пътувания  при обща цена. Видно от представените в предходното съдебно заседание  доказателства, които не са били изисквани в процедурата по административното производство е, че „Дрийм травъл“ не  е организирал  туроператорска дейност, тъй като цената, която  е получило или получавало за развиване  на  дейност по своя си характер представлява комисионна за извършване от същото дружество на посредническа дейност. С тези доказателства установяваме,  че „Дрийм травъл“ не е извършвал  за своя сметка и за свое име  туроператорска  дейност. Нещо повече, в цитираните актове и констативни протоколи не се съдържа изявление, констатации на факти, имащи отношение  към установяване  на  административно нарушение. В констативните протоколи дори проверяващите длъжностни лица са възприели  „Дрийм травъл“ като тур-агент. Моля да отмените административния  акт  като незаконосъобразен. Моля да ни присъдите съдебно-деловодни разноски.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: