ПРОТОКОЛ

       

Година 2015,04.03.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На четвърти март                                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1984 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.К.К., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв.Т., която представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ С.Н. – главен специалист в отдел „Общофункционален контрол” при дирекция „Управление при кризи, обществен ред и сигурност” - ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомена,  се явява лично и с юрисконсулт Д. с представено пълномощно, находящо се на лист 20 от делото.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.Т.: Представям и моля да приемете копие от съставения акт за установяване на административно нарушение, от който е видно, че жалбоподателят прави възражение относно твърдяното нарушение за паркирането на автомобила, който просто е бил извън зоната на знака.

Други доказателствени искания нямам.

 

Юрисконсулт Д.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете представените с писмо на Община Бургас от 30.12.2014г. писмени доказателства, съгласно указания на съда.

Няма да соча други доказателства.

По отношение на представения днес АУАН, не се противопоставям да бъде приет като доказателство по делото.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.Т.: Моля да уважите жалбата, като съображенията ми за това са две:

На първо място: видно от представения снимков материал по делото автомобилът е бил паркиран извън зоната на знака въвеждащ забраната. Това е посочено и във възражението по акта, съставен от административния орган, представен от мен в днешно съдебно заседание. 

На второ място: видно от представеното писмо от Община Бургас,  находящо се лист 38 от делото, няма одобрен план за организация на движението, което не отговаря на изискванията на чл.76 от Наредба № 3/16.08.2010г. за временната организацията на движението и безопасност на движението при извършване на СМР по пътищата и улиците. Което означава, че така поставените знаци са незаконосъобразни, а това няма как да рефлектира на законосъобразността на твърдяното от административния орган нарушение.

Предвид на това, моля да отмените наложената ПАМ като незаконосъобразна и ни дадете подходящ срок за писмени бележки и ни присъдите направените съдебно-деловодни разноски и адвокатски хонорар.

 

Юрисконсулт Д.: Считам, че подадената жалба, с която е сезиран съда по настоящото дело е неоснователна. Тя в процеса остана и недоказана. Излагат се твърдения, но не се представят доказателства във връзка с изложените възражения, че автомобилът е бил спрян на място, което е позволявало паркирането. Напротив, от доказателствата представени от Община Бургас се вижда, че в нарушение на създадената временна организация за движение по пътищата, автомобилът е нарушил знак „влизането забранено”. Т.е. той е подходил до мястото, където е бил спрян, в забранен участък и не е имал право да преминава оттам.

На второ място: автомобилът е паркиран на място, на което е била въведена забрана с изричен знак с указателна табела под него, че паркирането е забранено и изрично указано, че важи за целия паркинг, а по отношение на мястото за паркиране, спор няма по делото.

В тази връзка са представени допълнителни доказателства от Община Бургас за законосъобразно създадената организация на движение, които моля при постановяване на решението да съобразите и потвърдите мярката, като правилна и законосъобразна и ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

ОТВЕТНИКЪТ С.Н.: Това място е строителна площадка. Аз репатрирах автомобила и не само този, но и други автомобили, тъй като такова паркиране пречи на товарните машини, които влизат и излизат в тази строителна площадка и пречи на движението им.

 

 Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок, като дава на страните 14-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: