ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 30.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесети октомври                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:  Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1983 по описа за 2018 година

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ Д. Т. К., редовно призован, не се явява. За нея адвокат К., с пълномощно по делото /л.25/.

За ОТВЕТНИКА Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт А., с пълномощно по делото.

За Окръжна прокуратура Бургас, редовно призована, се явява прокурор Червеняков.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

АДВОКАТ К.: Искам да направя поправка, че некоректно в исковата молба е посочено нахд №27 №2018г.. Решението с което е отменено наказателното постановление е № 764/11.06.2018г. и е постановено по нахд № 1535/2018г. на Районен съд Бургас, което е изискано и налично в кориците на делото и моля да бъде прието като доказателство. По отношение възражението направено в отговора от процесуалния представител на ответника, на първо място считам, че доводът, че отмененото наказателно постановление не можело да се приравнява на отменен административен акт и цитираната в този смисъл практика на Върховен административен съд от 2011-2012 г. не държи сметка за тълкувателно решение №1 по тълкувателно дело № 2/2017 г. на Върховен административен съд. По отношение на второто възражение, че не били представени по делото валидни доказателства за реалното плащане на такъв хонорар, този довод е в разрез с постановеното тълкувателно решение № 6/2016 г. на Върховен административен съд. Същото се отнася и за втория договор представен по делото за заплащане на адвокатско възнаграждение. В договорът за правна защита и съдействие е посочена сумата, нейното внасяне и в този смисъл считам, че тези възражения са изцяло несъстоятелни.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Оспорвам исковата претенция, като поддържам отговора на исковата молба. Да се приемат приложените по делото доказателства. Няма да соча доказателства и няма да искам събирането на други доказателства.

ПРОКУРОРЪТ: Искът е процесуално допустим. Няма да соча доказателства. Да се приемат представените по делото доказателства.

Съдът, с оглед направените изявления и изясняване на обстоятелствата по делото, на основание чл.145, ал.1 и чл.146 от ГПК във вр. чл.144 от АПК

О П Р Е Д Е Л И:

ДОКЛАДВА обстоятелствата по делото:

Производството по делото е образувано по искова молба на Д. Т. К. ***. Претендира се осъждането на ответника да заплати на ищеца сумата от 300 лв., представляваща имуществени вреди – направени разноски за адвокатско възнаграждение, платено по нахд №1535/2018г. по описа на Районен съд Бургас, по което е отменено наказателно постановление № СД-9/02.03.2018г. издадено от зам.кмета на община Бургас. Сумата се претендира ведно с мораторната лихва за периода от 09.07.2018 г. до 25.07.2018 г. в размер на 1,42 лв и законната лихва за периода от завеждане на исковата молба, до окончателното и изплащане. Прави се искане и за присъждане разноски по настоящото дело.

По делото е постъпило уточнение към исковата молба вх.№8754/03.08.2018г. от ищеца, към което е приложена справка за дължима лихва..

По делото е постъпил писмен отговор вх.№10966/03.10.2018г. от ответника, като се оспорва иска, като неоснователен и недоказан. Иска се присъждане на разноски за настоящото производство и възнаграждение за процесуален представител.

По делото е изискано нахд №1535/2018 г. по описа на Районен съд Бургас.

Съдът на основание чл.171 ал.4 от АПК, УКАЗВА на страните че всяка от тях носи доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици.

СТРАНИТЕ: Нямаме възражения по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените по делото доказателствата.

АДВОКАТ К.: Представям списък на разноските по чл.80 от ГПК.

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с исковата молба писмени доказателства.

ПРИЛАГА към настоящото дело нахд №1535/2018 г. на Районен съд Бургас.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВОКАТ К.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да уважите исковата молба и присъдите на доверителката ми посочената сума, ведно със законната лихва от датата, в която е влязло в сила решението на Районен съд Бургас, съгласно т.4 от тълкувателно решение № 3/2004 г. на ОСГК. Моля да присъдите и направените в настоящото производство разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да отхвърлите исковата молба, като неоснователна и недоказана, по изложените в писмения ни отговор съображения. По приложения договор за правна защита и съдействие е отбелязано „разсрочено плащане“, като този запис удостоверява, че са договорени разноските, но това не удостоверява тяхното заплащане и той няма характер на разписка и не е достатъчно да докаже извършеното плащане по смисъла на тълкувателно решение № 6/06.11.2013година на Върховен административен съд. Неоснователността на претендираните разноски се обуславя и с факта, че в договора за правна защита и съдействие не е посочен, нито номера на наказателното постановление, нито номера на нахд по което се осъществява правна защита и съдействие. Предвид изложеното моля да се произнесете с решени в този смисъл. Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

ПРОКУРОРЪТ:  Уважаема г-жо председател, исковата молба на К. е недоказана. Действително считам, че по делото липсват доказателства да е настъпила реална вреда за ищеца, тъй като видно от договора за правна защита и съдействие, посочената претендирана сума е отразена като разсрочено плащане, а реално за нейното заплащане доказателства няма по делото. С оглед изложеното, считам претенцията за недоказана и следва да бъде отхвърлена.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.29 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: